Dziennik Ustaw

Dz.U.2011.289.1703

| Akt jednorazowy
Wersja od: 29 grudnia 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 22 grudnia 2011 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłaty rocznej wnoszonej przez aplikantów notarialnych na szkolenie

Na podstawie art. 72a § 3 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie (Dz. U. z 2008 r. Nr 189, poz. 1158, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:
§  1. W rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 grudnia 2005 r. w sprawie wysokości opłaty rocznej wnoszonej przez aplikantów notarialnych na szkolenie (Dz. U. Nr 244, poz. 2077 oraz z 2006 r. Nr 15, poz. 115) § 1 otrzymuje brzmienie:

"§ 1. Opłata roczna wnoszona przez aplikantów notarialnych na szkolenie jest równa trzykrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200, poz. 1679, z 2004 r. Nr 240, poz. 2407 oraz z 2005 r. Nr 157, poz. 1314), w wysokości obowiązującej w dniu rozpoczęcia roku szkoleniowego.".

§  2. Przepis § 1 rozporządzenia, o którym mowa w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem ma zastosowanie do opłat rocznych wnoszonych przez aplikantów notarialnych na szkolenie, począwszy od roku szkoleniowego rozpoczynającego się z dniem 1 stycznia 2012 r.
§  3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
______

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 37, poz. 286 i Nr 166, poz. 1317, z 2010 r. Nr 182, poz. 1228 oraz z 2011 r. Nr 85, poz. 458, Nr 87, poz. 483, Nr 106, poz. 622 i Nr 142, poz. 830.