Zm.: rozporządzenie w sprawie wysokości opłat za czynności organów dozoru technicznego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2000.111.1180

Akt jednorazowy
Wersja od: 15 grudnia 2000 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA GOSPODARKI
z dnia 1 grudnia 2000 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłat za czynności organów dozoru technicznego.

Na podstawie art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 19 listopada 1987 r. o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 36, poz. 202, z 1995 r. Nr 104, poz. 515, z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 64, poz. 406, Nr 88, poz. 554 i Nr 141, poz. 943 oraz z 2000 r. Nr 43, poz. 489) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 10 grudnia 1997 r. w sprawie wysokości opłat za czynności organów dozoru technicznego (Dz. U. Nr 156, poz. 1025, z 1998 r. Nr 161, poz. 1082 i z 1999 r. Nr 98, poz. 1145) załącznik do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2001 r.

ZAŁĄCZNIK

WYSOKOŚĆ OPŁAT ZA CZYNNOŚCI ORGANÓW DOZORU TECHNICZNEGO

1) Opłata roczna z tytułu wykonywania dozoru technicznego nad urządzeniami podlegającymi dozorowi technicznemu wynosi:
Lp.Rodzaj urządzenia technicznegoParametry techniczneStawka w złotych dla urządzeń pod dozorem pełnym
114,00266,00456,00646,0076,00
Stawka w złotych dla urządzeń pod dozorem ograniczonym
85,50199,50342,00484,5057,00
12345678
URZĄDZENIA CIŚNIENIOWE
1.Kotły parowe i cieczowepowierzchniado 5powyżejpowyżejpowyżejza każde
(w tym wodne)ogrzewalna w m2*5 do 2525 do 125125 do 1.000dalsze 500
2.Autoklawypojemność w m3do 5powyżej

5 do 15

powyżej

15 do 25

powyżej

25 do 100

za każde

dalsze 100

3.Stałe zbiorniki ciśnieniowepojemność w m3do 5powyżej

5 do 15

powyżej

15 do 25

powyżej

25 do 100

za każde

dalsze 100

4.Zbiorniki bezciśnieniowe i ciśnieniowe o ciśnieniu do 0,05 MPa do magazynowania materiałów niebezpiecznych o właściwościach trujących lub żrących oraz materiałów ciekłych zapalnychpojemność w m3do 5powyżej

5 do 25

powyżej

25 do 100

powyżej

100 do 1.000

za każde

dalsze 1.000

5.Zbiorniki sprężonego powietrza w pojazdach szynowych i samochodowychpojemność w m3do 2----
6.Zbiorniki przenośne (z wyłączeniem butli i wiązek butli)pojemność w m3do 5powyżej

5 do 25

powyżej

25

--
7.Wytwornice acetylenuładunek karbidu

w kg

do 2powyżej

2 do 5

powyżej

5 do 10

powyżej

10 do 50

za każde

dalsze 50

8.Rurociągi parowe łączące kocioł z turbiną w bloku energetycznymdługość w mb.-do 100powyżej

100 do 250

powyżej

250 do 500

za każde

dalsze 250

9.Rurociągi parowe łączące kotły z turbinami w systemach kolektorowych, w odcinkach:długość odcinka w mb.do 20powyżej

20 do 100

powyżej

100

1) kocioł -

kolektor

parowy,

2) kolektor

parowy,

3) kolektor

parowy -

turbina

10.Zbiorniki do transportu materiałów niebezpiecznych:
1) w ruchu

kolejowym

pojemność w m3do 5powyżej

5 do 65

powyżej

65

--
2) w ruchu

drogowym

pojemność w m3do 5powyżej

5 do 25

powyżej

25

--
11.Zbiorniki do transportu materiałów sypkich:
1) w ruchu

kolejowym

pojemność w m3do 5powyżej

5 do 65

powyżej

65

--
2) w ruchu

drogowym

pojemność w m3do 5powyżej

5 do 25

powyżej

25

--
12.Urządzenia do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych:powyżej

300 do 500

za każde

dalsze 100

1) w ruchu

kolejowym i

drogowym

liczba urządzeń12 do 3powyżej 3
2) portowe

ramiona

przeładunkowe

wydajność w m3 na godzinędo 50powyżej

50 do 150

powyżej

150 do 300

DŹWIGNICE
13.Wciągniki i wciągarkiudźwig w tonachdo 2powyżej

2 do 10

powyżej

10 do 100

-za każde

dalsze 50

14.Suwniceudźwig w tonachdo 2powyżej

2 do 10

powyżej

10 do 50

powyżej

50 do 100

za każde

dalsze 50

15.Żurawieudźwig w tonachdo 2powyżej

2 do 8

powyżej

8 do 40

powyżej

40 do 100

za każde

dalsze 50

16.Układnice magazynowe i toroweudźwig w tonach--do 3,2powyżej

3,2

-
17.Wyciągi towarowe (w tym wyciągi statków)udźwig w tonachdo 0,5powyżej

0,5 do 2

powyżej

2 do 10

powyżej

10 do 50

za każde

dalsze 50

18.Podesty ruchomeudźwig w tonach-do 0,5powyżej

0,5

--
19.Dźwignice lino-toroweudźwig w tonach--do 10powyżej

10

-
20.Urządzenia do manipulacji konteneramiudźwig w tonach--do 45powyżej

45

-
21.Urządzenia ciągów technologicznych przeładowczych, składające się z urządzeń załadowczych, wyładowczych lub podających ładunkiwydajność w tonach na godzinędo 100powyżej

100 do 300

powyżej

300 do 500

powyżej

500 do 1.000

za każde

dalsze 500

22.Dźwignikiudźwig w tonachdo 1powyżej

1 do 3,5

powyżej

3,5

--
23.Pomosty ruchome z zespołami napędowymi w przystaniach promowych:
1) samochodowe,

kolejowe,

kolejowo-

samochodowe,

udźwig w tonachdo 10powyżej

10 do 30

powyżej

30 do 50

powyżej

50 do 100

za każde

dalsze 50

2) pasażerskieudźwig w kg/m2do 50powyżej

50 do 100

powyżej

100 do 300

powyżej

300 do 500

za każde

dalsze 100

DŹWIGI
24.Dźwigi przeznaczone do przemieszczania osób lub ładunków, z wyjątkiem dźwigów budowlanych i dźwigów przeznaczonych wyłącznie dla osób niepełnosprawnychilość przystankówdo 2powyżej

2 do 6

powyżej

6 do 12

powyżej

12 do 20

za każde

dalsze 5

25.Dźwigi budowlaneudźwig w tonach-do 0,6powyżej

0,6 do 1

powyżej

1

-
26.Urządzenia dostosowane wyłącznie do przemieszczania osób niepełnosprawnychudźwig w kilogramachdo 250powyżej

250

---
PRZENOŚNIKI
27.Przenośniki kabinoweilość przystanków-do 5powyżej

5 do 12

powyżej

12

-
28.Schody ruchome i chodniki ruchomedługość w m--do 6powyżej

6

-
29.Koleje linowe:liczba godzin-----
1) o ruchu

sezonowym:

a) krzesełka

1-osobowe

x 19-----
b) krzesełka

wieloosobowe

x 23-----
2) o ruchu

całorocznym:

a) towarowex 54-----
b) osobowe:

- kabinowe

x 54-----
- krzesełkowe:
- 1-osobowex 38-----
- wieloosobowex 46-----
30.Wyciągi narciarskie:liczba godzin-----
1) o niskim

prowadzeniu

liny:

a) bez podpórx 5-----
b) z podporamix 8-----
2) o wysokim

prowadzeniu

liny:

a) o długości

do 750 m

z orczykiem:

- 1 osobowymx 9-----
- 2 osobowymx 10-----
b) o długości

powyżej 750 m

x 11-----
31.Wyciągi saneczkowe:liczba godzin
1) o długości

do 300 m

x 8-----
2) o długości

powyżej

300 m

x 12-----
32.Przenośniki w wesołych miasteczkachdopuszczalna liczba przemieszczanych osób-do 20powyżej

20

--

UWAGI:

* Dla kotłów parowych lub cieczowych, dla których wytwórca nie określa powierzchni ogrzewalnej, a jedynie moc, należy stosować następujący przelicznik:

- dla kotłów olejowych lub gazowych 1 kW = 0,05 m2 p.o.

- dla kotłów gazowych kondensacyjnych 1 kW = 0,07 m2 p.o.

- dla kotłów elektrycznych 1 kW = 0,1 m2 p.o.

2) Opłata roczna z tytułu wykonywania dozoru technicznego w zakładach uprawnionych do:

a) wytwarzania materiałów, elementów lub urządzeń technicznych bądź dokonywania napraw urządzeń technicznych, w zależności od liczby zatrudnionych osób bezpośrednio związanych z wytwarzaniem bądź dokonywaniem napraw urządzeń,

wynosi:

- do 3 osób - 228,00 zł,

- od 4 do 8 osób - 684,00 zł,

- od 9 do 20 osób - 1.672,00 zł,

- od 21 do 50 osób - 3.116,00 zł,

- od 51 do 100 osób - 4.560,00 zł,

- powyżej 100 osób - 6.080,00 zł,

b) wykonywania chemicznego czyszczenia i trawienia urządzeń technicznych

wynosi: - 912,00 zł.

3) Opłata za sprawdzenie przez organy dozoru technicznego kwalifikacji w celu nadania uprawnień wynosi:

a) za sprawdzenie kwalifikacji kandydata na obsługującego urządzenia techniczne (z wyłączeniem osób obsługujących urządzenia energetyczne) i wydanie zaświadczenia uprawniającego - 76,00 zł,

b) za sprawdzenie kwalifikacji kandydata na konserwującego urządzenia techniczne i wydanie zaświadczenia uprawniającego - 152,00 zł,

c) za sprawdzenie kwalifikacji osoby napełniającej zbiorniki przenośne lub zbiorniki transportowe oraz zbiorniki ciśnieniowe służące do napędu pojazdów i wydanie zaświadczenia uprawniającego - 76,00 zł,

d)  za sprawdzenie kwalifikacji kandydata na spawacza/zgrzewacza i wydanie zaświadczenia uprawniającego:

- na podstawie egzaminu uprawniającego (w przypadku spawaczy/zgrzewaczy metali - dla jednej metody spajania) - 304,00 zł,

- na podstawie egzaminu związanego z rozszerzeniem zakresu lub przedłużeniem ważności uprawnienia ( w przypadku spawaczy/zgrzewaczy metali - dla jednej metody spajania ) - 152,00 zł,

e) za przedłużenie ważności każdego posiadanego uprawnienia na podstawie przedłożonych zapisów dotyczących jakości wykonywanych prac, bez sprawdzenia kwalifikacji spawacza/zgrzewacza - 76,00 zł,

f) za wystawienie duplikatu uprawnienia obsługującemu, konserwującemu, napełniającemu lub spawaczowi/zgrzewaczowi urządzeń technicznych oraz poświadczenia dla zbiornika ciśnieniowego służącego do napędu pojazdu - 38,00 zł.

4) Stawka za jedną godzinę pracy, za czynności organów dozoru technicznego, dla których nie są przewidziane opłaty roczne, wynosi - 76, 00 zł.

5) Opłata za wystawienie duplikatu książki rewizyjnej urządzenia technicznego

wynosi - 87,00 zł.

6) Opłata za wydanie dokumentu uprawniającego wytwórcę zagranicznego wytwarzającego urządzenia techniczne, materiały lub elementy, stanowiące przedmiot eksportu do Polski, wynosi:

Lp.Wytwórcy urządzeń technicznych, elementów i materiałów *)Uprawnienie do wytwarzania lub przywrócenie uprawnieniaPrzedłużenie lub rozszerzenie uprawnienia do wytwarzania
stawka w USD
1Zatrudniający do 50 pracowników1.000 500
2Zatrudniający od 51 do 100 pracowników2.0001.000
3Zatrudniający powyżej 100 pracowników3.0001.500

*) Dla wytwórców elementów urządzeń i drobnych urządzeń można w uzasadnionych wypadkach (np. małe dostawy) w drodze negocjacji obniżyć stawkę o 50%.

7) Opłata za wykonanie czynności organów dozoru technicznego, związanych z uprawnianiem wytwórców zagranicznych, za jeden dzień pracy komisji

wynosi - 1.100 USD.

8) Opłata za wykonanie czynności organów dozoru technicznego na rzecz kontrahenta zagranicznego, za które nie pobiera się opłaty ustalonej w pkt 7 załącznika, wynosi 60 USD za jedną osobogodzinę.