Zm.: rozporządzenie w sprawie wysokości opłat abonamentowych za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych oraz zniżek za ich uiszczanie z góry za okres dłuższy niż jeden miesiąc.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2005.170.1428

Akt jednorazowy
Wersja od: 7 września 2005 r.

ROZPORZĄDZENIE
KRAJOWEJ RADY RADIOFONII I TELEWIZJI
z dnia 23 sierpnia 2005 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłat abonamentowych za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych oraz zniżek za ich uiszczanie z góry za okres dłuższy niż jeden miesiąc

Na podstawie art. 3 ust. 5 w związku z art. 14 ust. 1 pkt 2 i art. 3 ust. 6 ustawy z dnia 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych (Dz. U. Nr 85, poz. 728 i Nr 157, poz. 1314) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 2 czerwca 2005 r. w sprawie wysokości opłat abonamentowych za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych oraz zniżek za ich uiszczanie z góry za okres dłuższy niż jeden miesiąc (Dz. U. Nr 104, poz. 877) w § 2 w pkt 2 lit. a otrzymuje brzmienie:

"a) 2,5 % miesięcznej opłaty za uiszczenie opłaty za dwa miesiące z góry,".

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.