Dziennik Ustaw

Dz.U.1995.68.347

| Akt jednorazowy
Wersja od: 1 kwietnia 1995 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH
z dnia 31 maja 1995 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości i warunków przyznawania strażakom Państwowej Straży Pożarnej równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie.

Na podstawie art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. Nr 88, poz. 400, z 1992 r. Nr 21, poz. 86 i Nr 54, poz. 254, z 1994 r. Nr 53, poz. 214 oraz z 1995 r. Nr 4, poz. 17 i Nr 34, poz. 163) zarządza się, co następuje:
§  1. W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 12 października 1992 r. w sprawie wysokości i warunków przyznawania strażakom Państwowej Straży Pożarnej równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie (Dz. U. Nr 79, poz. 402 i z 1994 r. Nr 72, poz. 322) § 1 otrzymuje brzmienie:

"§ 1. Strażacy Państwowej Straży Pożarnej, zwani dalej "strażakami", mianowani na stałe, którym nie wydaje się przedmiotów umundurowania w naturze, otrzymują równoważnik pieniężny w zamian za umundurowanie w następującej wysokości:

1) oficer, aspirant, podoficer, szeregowy - 620 zł

2) nad brygadier - 927,28 zł."

§  2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 kwietnia 1995 r.