Zm.: rozporządzenie w sprawie wynagrodzenia tłumaczy przysięgłych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2000.65.772

Akt jednorazowy
Wersja od: 9 sierpnia 2000 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 10 maja 2000 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagrodzenia tłumaczy przysięgłych.

Na podstawie art. 126 § 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1985 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 1994 r. Nr 7, poz. 25, Nr 77, poz. 355, Nr 91, poz. 421 i Nr 105, poz. 509, z 1995 r. Nr 34, poz. 163 i Nr 81, poz. 406, z 1996 r. Nr 77, poz. 367, z 1997 r. Nr 75, poz. 471, Nr 98, poz. 604, Nr 106, poz. 679, Nr 117, poz. 751-753, Nr 121, poz. 769, Nr 124, poz. 782 i Nr 133, poz. 882, z 1998 r. Nr 98, poz. 607, Nr 160, poz. 1064 i Nr 162, poz. 1118 i 1125, z 1999 r. Nr 20, poz. 180, Nr 60, poz. 636, Nr 75, poz. 853, Nr 83, poz. 931 i Nr 110, poz. 1255 oraz z 2000 r. Nr 48, poz. 551, Nr 50, poz. 580 i Nr 56, poz. 678) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 sierpnia 1986 r. w sprawie wynagrodzenia tłumaczy przysięgłych (Dz. U. Nr 33, poz. 168, z 1988 r. Nr 14, poz. 106, z 1989 r. Nr 50, poz. 299, z 1990 r. Nr 62, poz. 362, z 1991 r. Nr 42, poz. 187, z 1992 r. Nr 38, poz. 164 oraz z 1993 r. Nr 50, poz. 230) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 1:
a)
ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Stawki wynagrodzenia tłumaczy przysięgłych za sporządzenie zaświadczonego tłumaczenia stanowią procent kwoty bazowej dla osób, o których mowa w art. 5 pkt 1 lit. a) ustawy z dnia 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 110, poz. 1255 i z 2000 r. Nr 19, poz. 239), której wysokość, ustaloną według odrębnych zasad, określa ustawa budżetowa, i wynoszą:

1) za stronicę tłumaczenia na język polski:

a) z języka angielskiego, niemieckiego, francuskiego i rosyjskiego - do 1,3%,

b) z innego języka europejskiego i z języka łacińskiego - do 1,4%,

c) z języka pozaeuropejskiego posługującego się alfabetem łacińskim

- do 1,7%,

d) z języka pozaeuropejskiego posługującego się alfabetem niełacińskim lub ideogramami - do 1,9%,

2) za stronicę tłumaczenia z języka polskiego:

a) na język angielski, niemiecki, francuski i rosyjski - do 1,7%,

b) na inny język europejski i na język łaciński - do 2,0%,

c) na język pozaeuropejski posługujący się alfabetem łacińskim - do 2,3%,

d) na język pozaeuropejski posługujący się alfabetem niełacińskim lub ideogramami - do 2,8%

- z zastrzeżeniem ust. 1a.",

b)
po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

"1a. W przypadku gdy ogłoszenie ustawy budżetowej nastąpi po dniu 1 stycznia roku, którego dotyczy ustawa budżetowa, podstawę obliczenia wynagrodzenia tłumaczy przysięgłych za okres od 1 stycznia do dnia ogłoszenia ustawy budżetowej stanowi kwota bazowa w wysokości obowiązującej w grudniu roku poprzedniego.",

c)
ust. 11 otrzymuje oznaczenie ust. 1b,
d)
skreśla się ust. 2;
2)
w § 2, 3, 4 i § 5 w ust. 1 i 2 oraz w § 6 w ust. 1 po wyrazach "w § 1" dodaje się wyrazy "ust. 1".
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.