Zm.: rozporządzenie w sprawie wynagrodzenia tłumaczy przysięgłych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1992.38.164

Akt jednorazowy
Wersja od: 4 maja 1992 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 24 kwietnia 1992 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagrodzenia tłumaczy przysięgłych.

Na podstawie art. 126 § 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1985 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 1990 r. Nr 23, poz. 138, Nr 34, poz. 198, Nr 53, poz. 306 i Nr 89, poz. 517 oraz z 1991 r. Nr 55, poz. 234 i Nr 100, poz. 443) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 sierpnia 1986 r. w sprawie wynagrodzenia tłumaczy przysięgłych (Dz. U. Nr 33, poz. 168, z 1988 r. Nr 14, poz. 106, z 1989 r. Nr 50, poz. 299, z 1990 r. Nr 62, poz. 362 i z 1991 r. Nr 42, poz. 187) w § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Stawki wynagrodzenia tłumaczy przysięgłych za sporządzenie zaświadczonego tłumaczenia stanowią procent przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w kwartale poprzedzającym ustalenie tego wynagrodzenia przez sąd lub inny podmiot zlecający, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego stosownie do przepisów o zaopatrzeniu emerytalnym, i wynoszą:

1) za stronicę tłumaczenia na język polski:

a) z języka angielskiego, niemieckiego, francuskiego i rosyjskiego do 1,2%,

b) z innego języka europejskiego i z łacińskiego do 1,3%,

c) z języka pozaeuropejskiego posługującego się alfabetem łacińskim do 1,5%,

d) z języka pozaeuropejskiego posługującego się alfabetem niełacińskim

lub ideogramami do 1,7%;

2) za stronicę tłumaczenia z języka polskiego:

a) na język angielski, niemiecki, francuski i rosyjski do 1,5%,

b) na inny język europejski i na język łaciński do 1,8%,

c) na język pozaeuropejski posługujący się alfabetem łacińskim do 2%,

d) na język pozaeuropejski posługujący się alfabetem niełacińskim lub

ideogramami do 2,5%.

Wysokość przeciętnego wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczenia stawek wynagrodzenia tłumaczy przysięgłych obowiązuje od dnia jego ogłoszenia."

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.