Zm.: rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników instytutów naukowo-badawczych i placówek naukowych Polskiej Akademii Nauk oraz pracowników naukowo-badawczych zatrudnionych w innych jednostkach organizacyjnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1983.73.322

Akt jednorazowy
Wersja od: 1 października 1983 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 16 grudnia 1983 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników instytutów naukowo-badawczych i placówek naukowych Polskiej Akademii Nauk oraz pracowników naukowo-badawczych zatrudnionych w innych jednostkach organizacyjnych.

Na podstawie art. 35 ust. 1, art. 39 ust. 1 i 2 oraz art. 42 ust. 2 ustawy z dnia 17 lutego 1961 r. o instytutach naukowo-badawczych (Dz. U. z 1975 r. Nr 7, poz. 41) oraz art. 64 i 65 ustawy z dnia 17 lutego 1960 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. z 1970 r. Nr 4, poz. 35, z 1973 r. Nr 12, poz. 89 i z 1974 r. Nr 50, poz. 319) zarządza się, co następuje:
W § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 lipca 1976 r. w sprawie wynagradzania pracowników instytutów naukowo-badawczych i placówek naukowych Polskiej Akademii Nauk oraz pracowników naukowo-badawczych zatrudnionych w innych jednostkach organizacyjnych (Dz. U. z 1976 r. Nr 25, poz. 145 i z 1983 r. Nr 62, poz. 284) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. W ramach środków na wynagrodzenia osobowe, pozostających w dyspozycji instytutu - dyrektor instytutu tworzy fundusz premiowy przeznaczony na premie i dodatki specjalne dla pracowników, o których mowa w § 1 i 3. Nie wykorzystany w danym roku fundusz premiowy powiększa fundusz premiowy roku następnego; uprawnienie to nie przysługuje jednostkom budżetowym."

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 października 1983 r.