Dziennik Ustaw

Dz.U.1984.44.238

| Akt jednorazowy
Wersja od: 26 września 1984 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 14 września 1984 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagradzania nauczycieli akademickich.

Na podstawie art. 148 ust. 3 oraz w związku z art. 179 ustawy z dnia 4 maja 1982 r. o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 14, poz. 113 oraz z 1983 r. Nr 5, poz. 33 i Nr 39, poz. 176) zarządza się, co następuje:
§  1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 1982 r. w sprawie wynagradzania nauczycieli akademickich (Dz. U. Nr 25, poz. 181 i z 1983 r. Nr 60, poz. 272) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 3 w ust. 1 tabela otrzymuje brzmienie:
Lp.StanowiskoSzczeble
ABCD
do 2 lat2 lata i więcej4 lata i więcej6 lat i więcej
123456
1Profesor21.000
2Docent18.00018.600
3Starszy kustosz dyplomowany, starszy dokumentalista dyplomowany15.70016.20016.700
4Adiunkt14.40015.00015.600
5Kustosz dyplomowany, dokumentalista dyplomowany, starszy wykładowca13.30013.80014.70015.600
6Adiunkt biblioteczny, adiunkt dokumentacji naukowej, wykładowca12.20012.700
7Starszy asystent11.50012.000
8Asystent, asystent biblioteczny, asystent dokumentacji naukowej, lektor, instruktor, młodszy wykładowca, nauczyciel przedmiotów obronnych10.50011.000
9Nauczyciel przedmiotów pomocniczych10.80011.20011.60012.000
10Asystent stażysta, lektor stażysta, instruktor stażysta8.800
2) w § 6 w ust. 1 kwotę "1.000 zł" zastępuje się kwotą "2.300 zł";
3) w § 9 w ust. 1 tabela otrzymuje brzmienie:
Lp.StanowiskoStawka za godzinę obliczeniową w złotych
1Profesor230
2Docent210
3Adiunkt, starszy wykładowca190
4Starszy asystent, wykładowca150
5Asystent, lektor, instruktor, młodszy wykładowca130
4) w § 11 kwotę "2.000 zł" zastępuje się kwotą "5.000 zł";
5) w § 12 w tabeli:
a) lp. 1 otrzymuje brzmienie:
Lp.FunkcjaMiesięcznie w złotych
"1Rektordodatek wg kat. I 8.000
dodatek wg kat. II 7.000
dodatek wg kat. III 6.000"
b) pod lp. 4 dodaje się pkt 5 w brzmieniu:

"5) Dyrektor zespołu studiów podyplomowych",

c) pod lp. 5 w pkt 10 wyrazy: "nauczycieli akademickich" zastępuje się wyrazem "pracowników".
§  2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 1984 r.