§ 1. - Zm.: rozporządzenie w sprawie wymiarów i okresów ochronnych organizmów morskich oraz szczegółowych warunków wykonywania rybołówstwa morskiego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2004.269.2677

Akt jednorazowy
Wersja od: 22 grudnia 2004 r.
§  1.
W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 lipca 2004 r. w sprawie wymiarów i okresów ochronnych organizmów morskich oraz szczegółowych warunków wykonywania rybołówstwa morskiego (Dz. U. Nr 172, poz. 1806) wprowadza się następujące zmiany:
1)
§ 3 otrzymuje brzmienie:

"§ 3. Ustanawia się okresy ochronne dla następujących gatunków ryb:

1) łososia i troci, w terminie od dnia 15 września do dnia 15 listopada, w 4-milowym pasie wód przybrzeżnych z wyłączeniem wód w granicach właściwości terytorialnej Okręgowego Inspektoratu Rybołówstwa Morskiego w Gdyni;

2) sandacza w terminie od dnia:

a) 25 marca do dnia 10 maja na obszarze wód na zachód od południka 16°40'00" długości geograficznej wschodniej,

b) 10 kwietnia do dnia 31 maja na obszarze wód pomiędzy południkami 16°40'00" a 19°21'00" długości geograficznej wschodniej,

c) 20 kwietnia do dnia 10 czerwca na obszarze wód na wschód od południka 19°21'00" długości geograficznej wschodniej.";

2)
w § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Przy prowadzeniu ukierunkowanych połowów ryb określonego gatunku, w rejsie połowowym, dopuszcza się, z zastrzeżeniem art. 2 ust. 2 oraz art. 3 ust. 3-5 rozporządzenia 88/98/WE z dnia 18 grudnia 1997 r. ustanawiającego niektóre środki techniczne dla zachowania zasobów połowowych w wodach Morza Bałtyckiego, cieśnin Bełt i Sund (Dz. Urz. WE L 9 z 15.01.1998) oraz pkt 2 załącznika nr IV do rozporządzenia 2287/2003/WE z dnia 19 grudnia 2003 r. ustalającego wielkości dopuszczalne połowów na 2004 r. i inne związane z nimi warunki dla niektórych zasobów rybnych i grup zasobów rybnych, stosowane na wodach terytorialnych wspólnoty, oraz w odniesieniu do statków wspólnotowych na wodach, gdzie wymagane są ograniczenia połowowe (Dz. Urz. WE L 344 z 31.12.2003), przyłów tych gatunków ryb, do połowów których są używane narzędzia połowowe o wymiarze oczek większym od wymiaru oczek narzędzi połowowych, przy użyciu których jest prowadzony ukierunkowany połów ryb w tym rejsie.";

3)
uchyla się § 9.