Zm.: rozporządzenie w sprawie wymiany walut obcych przez osoby zagraniczne oraz zapłaty przez te osoby należności walutą polską udokumentowanego pochodzenia.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1986.48.246

Akt jednorazowy
Wersja od: 31 grudnia 1986 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 12 grudnia 1986 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie wymiany walut obcych przez osoby zagraniczne oraz zapłaty przez te osoby należności walutą polską udokumentowanego pochodzenia.

Na podstawie art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 22 listopada 1983 r. - Prawo dewizowe (Dz. U. Nr 63, poz. 288) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 25 lutego 1984 r. w sprawie wymiany walut obcych przez osoby zagraniczne oraz zapłaty przez te osoby należności walutą polską udokumentowanego pochodzenia (Dz. U. Nr 15, poz. 69) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 1 w ust. 3 wyrazy "Przewodniczącego Głównego Komitetu Turystyki" zastępuje się wyrazami "Przewodniczącego Głównego Komitetu Kultury Fizycznej i Turystyki",
2)
w § 3 w ust. 1:
a)
pkt 9 otrzymuje brzmienie:

"9) przybywające na zasadach wymiany bezdewizowej w ramach współpracy z zagranicą, jeżeli zapraszająca jednostka jest uprawniona na podstawie odrębnych przepisów do pokrycia kosztów ich pobytu w Polsce",

b)
pkt 12 otrzymuje brzmienie:

"12) członkowie najbliższej rodziny studentów i doktorantów szkół wyższych, których koszty nauki i pobytu w Polsce są ponoszone przez osoby zagraniczne w walucie obcej",

c)
w pkt 17 wyrazy "Głównego Komitetu Kultury Fizycznej i Sportu" zastępuje się wyrazami "Głównego Komitetu Kultury Fizycznej i Turystyki",
d)
pkt 19 otrzymuje brzmienie:

"19) do lat 16, a w przypadku obywateli polskich do lat 21",

e)
po pkt 19 dodaje się pkt 20 w brzmieniu:

"20) uczestnicy Międzynarodowych Targów Poznańskich oraz międzynarodowych imprez specjalistycznych organizowanych przez Międzynarodowe Targi Poznańskie, z wyłączeniem imprez organizowanych na zlecenie firm zagranicznych",

3)
w § 3 w ust. 2 wyrazy "pracowników zagranicznych przedsiębiorstw realizujących te kontrakty w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej" zastępuje się wyrazami "pracowników zagranicznych przedsiębiorstw realizujących te kontrakty w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej oraz członków ich najbliższej rodziny",
4)
w § 5:
a)
w ust. 1 wyrazy "z udokumentowanej wymiany waluty obcej" zastępuje się wyrazami "z udokumentowanego tytułu wymienionego w § 6 ust. 2",
b)
w ust. 2 wyrazy "§ 3 ust. 1 pkt 14" zastępuje się wyrazami "§ 3 ust. 1 pkt 11 i 14",
5)
w § 6 w ust. 1 w pkt 4 wyrazy "usługi hotelarskie" zastępuje się wyrazami "usługi hotelarskie i kempingowe".
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.