§ 3. - Zm.: rozporządzenie w sprawie wymagań zasadniczych dla wyrobów medycznych do różnego przeznaczenia.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2007.86.581

Akt jednorazowy
Wersja od: 16 maja 2007 r.
§  3.
Protezy biodrowe, kolanowe i barkowe, dla których przed dniem 1 września 2007 r. przeprowadzono procedurę oceny zgodności na podstawie § 3 ust. 4 pkt 2 lit. c rozporządzenia, o którym mowa w § 1, mogą zostać poddane uzupełniającej ocenie zgodności określonej w załączniku nr 4 lub 5 do rozporządzenia, o którym mowa w § 1.