§ 2. - Zm.: rozporządzenie w sprawie wymagań zasadniczych dla wyrobów medycznych do różnego przeznaczenia.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2007.86.581

Akt jednorazowy
Wersja od: 16 maja 2007 r.
§  2.
Wytwórca protez biodrowych, kolanowych i barkowych, dla których przed dniem 1 września 2007 r. przeprowadzono procedurę oceny zgodności na podstawie § 3 ust. 4 pkt 1 rozporządzenia, o którym mowa w § 1, może poddać je:
1)
uzupełniającej ocenie zgodności projektu określonej w ust. 4 załącznika nr 2 do rozporządzenia, zakończonej wystawieniem certyfikatu badania projektu wyrobu WE, albo
2)
ocenie zgodności według zasad określonych w § 3 ust. 5 pkt 2 rozporządzenia, o którym mowa w § 1

- do dnia 1 września 2009 r.