Dziennik Ustaw

Dz.U.2005.44.430

| Akt jednorazowy
Wersja od: 21 marca 2005 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)
z dnia 10 marca 2005 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji i dla produktów z mięsa zwierząt łownych umieszczanych na rynku2)

Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o wymaganiach weterynaryjnych dla produktów pochodzenia zwierzęcego (Dz. U. Nr 33, poz. 288 oraz z 2005 r. Nr 10, poz. 68 i Nr 23, poz. 188) zarządza się, co następuje:
§  1. W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 lipca 2004 r. w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji i dla produktów z mięsa zwierząt łownych umieszczanych na rynku (Dz. U. Nr 169, poz. 1778) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) sprzedaży bezpośredniej prowadzonej przez myśliwego lub sprzedaży mięsa zwierząt łownych w punktach sprzedaży bezpośredniej, z wyjątkiem przepisów dotyczących przeprowadzania oględzin i badania mięsa przez urzędowego lekarza weterynarii;";

2) w § 3:
a) w ust. 1:
- uchyla się pkt 2,
- pkt 5 otrzymuje brzmienie:

"5) były poddane:

a) oględzinom, o których mowa w ust. 2,

b) badaniu określonemu w § 28-33, a w przypadku drobnej zwierzyny łownej niewypatroszonej - badaniu wykonanemu przez urzędowego lekarza weterynarii lub osobę wykonującą czynności pomocnicze pod nadzorem tego lekarza na reprezentatywnej próbce zwierząt pochodzących z tego samego miejsca, przy czym w przypadku stwierdzenia choroby odzwierzęcej lub wad, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 1-3 i § 5, przeprowadza się badanie dodatkowe takiej samej ilości tusz, podczas którego uznaje się całą partię zwierząt za niezdatną do spożycia przez ludzi lub bada się każdą tuszę indywidualnie;",

b) w ust. 4 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) przepisach o wymaganiach weterynaryjnych przy produkcji mięsa drobiowego - w przypadku drobnej zwierzyny łownej";

3) w § 4 w ust. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

"4) badania, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 5 i 6 i ust. 3, potwierdziły występowanie u zwierząt łownych choroby odzwierzęcej;";

4) § 6 otrzymuje brzmienie:

"§ 6. Mięso zwierząt łownych uznane za niezdatne do spożycia przez ludzi poddaje się unieszkodliwieniu w sposób określony w rozporządzeniu (WE) nr 1774/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 3 października 2002 r. ustanawiającym przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi (Dz. Urz. WE L 273 z 10.10.2002, str. 1).";

5) w § 7 w ust. 1 w pkt 3 lit. b otrzymuje brzmienie:

"b) której mięso zostało poddane oględzinom przez urzędowego lekarza weterynarii i zaopatrzone w świadectwo zdrowia potwierdzające przeprowadzenie tych oględzin, którego wzór jest określony w decyzji 79/542/EWG z dnia 21 grudnia 1976 r. ustalającej wykaz państw trzecich, z których państwa członkowskie dopuszczają przywóz bydła, trzody chlewnej oraz świeżego mięsa (Dz. Urz. WE L 146 z 14.06.1979) albo decyzji 2000/585/WE z dnia 7 września 2000 r. ustanawiającej warunki zdrowotne zwierząt i warunki zdrowia publicznego oraz świadectwa weterynaryjne przy przywozie mięsa zwierząt łownych, mięsa zwierząt dzikich utrzymywanych przez człowieka i mięsa króliczego z państw trzecich oraz uchylającej decyzje Komisji 97/217/WE, 97/218/WE i 97/220/WE (Dz. Urz. WE L 251 z 6.10.2000),";

6) w § 8 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

"5) jest zaopatrzone w wystawione podczas załadunku przez urzędowego lekarza weterynarii świadectwo zdrowia, którego wzór jest określony w decyzjach, o których mowa w § 7 ust. 1 pkt 3 lit. b.";

7) § 14 otrzymuje brzmienie:

"§ 14. 1. Urzędowy lekarz weterynarii prowadzi dla zwierząt łownych odpowiednio dziennik badania poubojowego mięsa zgodnie z wzorem określonym w przepisach w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji świeżego mięsa z bydła, świń, owiec, kóz i domowych zwierząt jednokopytnych, umieszczanego na rynku, w którym zamieszcza informacje o przeprowadzonych badaniach oraz o stwierdzeniu występowania chorób zakaźnych zwierząt.

2. W przypadku stwierdzenia wystąpienia choroby zakaźnej zwierząt urzędowy lekarz weterynarii przekazuje informację o miejscu pochodzenia chorego zwierzęcia powiatowemu lekarzowi weterynarii sprawującemu nadzór nad terenem, z którego pochodziło chore zwierzę.";

8) w § 15 w ust. 3 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) wystąpienia choroby zakaźnej zwierząt;";

9) w § 43 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Wzór świadectwa zdrowia, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, jest określony w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 599/2004 z dnia 30 marca 2004 r. dotyczącym przyjęcia zharmonizowanego wzoru świadectwa i sprawozdania z kontroli związanych z wewnątrzwspólnotowym handlem zwierzętami i produktami pochodzenia zwierzęcego (Dz. Urz. UE L 94 z 31.03.2004, str. 44).";

10) uchyla się § 44;
11) w § 46 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Na rynku może być umieszczane mięso zwierząt łownych oznakowane znakiem weterynaryjnym pięciokątnym, zawierającym:

1) informacje określone w dyrektywie Rady 92/45/EWG z dnia 16 czerwca 1992 r. w sprawie zdrowia publicznego i problemów zdrowotnych zwierząt odnoszących się do odstrzału dzikiej zwierzyny oraz wprowadzania do obrotu mięsa zwierząt łownych (Dz. Urz. WE L 268 z 14.09.1992) w załączniku nr 1 w rozdziale VII, lub

2) symbole określające państwo trzecie, jeżeli jest ono państwem pochodzenia mięsa.";

12) w § 49 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) na środku - weterynaryjny numer identyfikacyjny zakładu;";

13) w § 50 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) na środku - weterynaryjny numer identyfikacyjny zakładu;";

14) uchyla się załącznik nr 2 do rozporządzenia.
§  2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem § 1 pkt 2 lit. a tiret pierwsze, który wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
______

1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 134, poz. 1433).

2) Przepisy rozporządzenia:

1) wdrażają postanowienia dyrektywy Rady 2002/99/WE z dnia 16 grudnia 2002 r. ustanawiającej przepisy sanitarne regulujące produkcje, przetwarzanie, dystrybucję oraz wprowadzanie produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do spożycia przez ludzi (Dz. Urz. WE L 18 z 23.01.2003, str. 11);

2) wykonują postanowienia rozporządzenia Komisji (WE) nr 599/2004 z dnia 30 marca 2004 r. dotyczącego przyjęcia zharmonizowanego wzoru świadectwa i sprawozdania z kontroli związanych z wewnątrzwspólnotowym handlem zwierzętami i produktami pochodzenia zwierzęcego (Dz. Urz. WE L 94 z 31.03.2004, str. 44).

Dane dotyczące ogłoszenia powyższych aktów dotyczą ich ogłoszenia w Polskim wydaniu specjalnym Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.