Zm.: rozporządzenie w sprawie wymagań w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i stażu służby, jakim powinni odpowiadać policjanci na stanowiskach komendantów Policji i innych stanowiskach służbowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2006.50.371

Akt jednorazowy
Wersja od: 28 marca 2006 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1)
z dnia 7 marca 2006 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i stażu służby, jakim powinni odpowiadać policjanci na stanowiskach komendantów Policji i innych stanowiskach służbowych

Na podstawie art. 34 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2002 r. Nr 7, poz. 58, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 grudnia 2003 r. w sprawie wymagań w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i stażu służby, jakim powinni odpowiadać policjanci na stanowiskach komendantów Policji i innych stanowiskach służbowych (Dz. U. z 2004 r. Nr 2, poz. 14 i Nr 62, poz. 582, z 2005 r. Nr 105, poz. 885 oraz z 2006 r. Nr 27, poz. 202) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 3:
a)
w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) ogólne - po ukończeniu Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie;",

b)
ust. 5 otrzymuje brzmienie:

"5. Za równoznaczne z uzyskaniem kwalifikacji zawodowych wyższych II stopnia uważa się ukończenie Studium Zarządzania Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie.";

2)
w załączniku do rozporządzenia:
a)
w tabeli:
lp. 4 otrzymuje brzmienie:
"4Komendant-rektor Wyższej Szkoły Policjiwedług odrębnych przepisówwyższe ogólne albo w odpowiedniej specjalności7
w Szczytniewyższe II stopnia"
lp. 7 otrzymuje brzmienie:
"7Zastępca komendanta-prorektor Wyższejwedług odrębnych przepisówwyższe ogólne albo w odpowiedniej specjalności7
Szkoły Policji w Szczytniewyższe II stopnia"
po lp. 7 dodaje się lp. 7a i 7b w brzmieniu:
"7aprorektor Wyższej Szkoły Policji w według odrębnych przepisówwyższe ogólne albo w odpowiedniej specjalności7
Szczytniewyższe II stopnia
7bKanclerz Wyższej Szkoły Policji w Szczytniewedług odrębnych przepisówwyższe ogólne albo w odpowiedniej specjalności7
wyższe II stopnia"
b)
w tabeli 2:
lp. 5 otrzymuje brzmienie:
"5Adiunkt-dyrektor instytutuwedług odrębnych przepisówwyższe ogólne albo w odpowiedniej specjalności7
wyższe I stopnia"
lp. 9 otrzymuje brzmienie:
"9Adiunkt-zastępca dyrektorawedług odrębnych przepisówwyższe ogólne albo w odpowiedniej specjalności6
instytutuwyższe I stopnia"
lp. 10 otrzymuje brzmienie:
"10Adiunkt-kierownik zakładuwedług odrębnych przepisówwyższe ogólne albo w odpowiedniej specjalności6
wyższe I stopnia"
po lp. 13 dodaje się lp. 13a w brzmieniu:
"13aKierownik rektoratuwyższe z tytułem zawodowym magistrawyższe ogólne albo w odpowiedniej specjalności5
lub innym równorzędnymwyższe I stopnia"
po lp. 15 dodaje się lp. 15a w brzmieniu:
"15aKwestorwedług odrębnych przepisówwyższe ogólne albo w odpowiedniej specjalności5 oraz co najmniej 3 lata służby
wyższe I stopnia(pracy) w księgowości"
lp. 31 otrzymuje brzmienie:
"31Adiunkt-zastępca kierownika według odrębnych przepisówwyższe ogólne albo w odpowiedniej specjalności5
zakładuwyższe I stopnia"
w słowniczku do tabeli objaśnienie skrótu WSPol. otrzymuje brzmienie:

"WSPol. - Wyższą Szkołę Policji w Szczytnie.".

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
______

1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 października 2005 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 220, poz. 1897).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 19, poz. 185, Nr 74, poz. 676, Nr 81, poz. 731, Nr 113, poz. 984, Nr 115, poz. 996, Nr 176, poz. 1457 i Nr 200, poz. 1688, z 2003 r. Nr 90, poz. 844, Nr 113, poz. 1070, Nr 130, poz. 1188 i 1190, Nr 137, poz. 1302, Nr 166, poz. 1609, Nr 192, poz. 1873 i Nr 210, poz. 2036, z 2004 r. Nr 171, poz. 1800, Nr 179, poz. 1842, Nr 210, poz. 2135, Nr 273, poz. 2703 i Nr 277, poz. 2742 oraz z 2005 r. Nr 10, poz. 70, Nr 164, poz. 1365, Nr 169, poz. 1411 i Nr 250, poz. 2116.