§ 4. - Zm.: rozporządzenie w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne... - Dz.U.2011.254.1526 - OpenLEX

§ 4. - Zm.: rozporządzenie w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2011.254.1526

Akt jednorazowy
Wersja od: 25 listopada 2011 r.
§  4.
Ukończenie kursu kwalifikacyjnego, o którym mowa w § 4, 4a, 5a i 7a rozporządzenia wymienionego w § 1 niniejszego rozporządzenia, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, jest wymagane od dnia 1 września 2014 r.