§ 3. - Zm.: rozporządzenie w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne... - Dz.U.2011.254.1526 - OpenLEX

§ 3. - Zm.: rozporządzenie w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2011.254.1526

Akt jednorazowy
Wersja od: 25 listopada 2011 r.
§  3.
Do konkursów na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub zespołu publicznych szkół przy przedstawicielstwie dyplomatycznym, urzędzie konsularnym lub przedstawicielstwie wojskowym Rzeczypospolitej Polskiej, ogłoszonych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, a także do osób wyłonionych w wyniku tych konkursów stosuje się dotychczasowe przepisy.