Zm.: rozporządzenie w sprawie wymagań dla roślin, produktów roślinnych i przedmiotów wprowadzanych na terytorium... - Dz.U.2004.202.2075 - OpenLEX

Zm.: rozporządzenie w sprawie wymagań dla roślin, produktów roślinnych i przedmiotów wprowadzanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i przemieszczanych na jej terytorium w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się Phytophthora ramorum.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2004.202.2075

Akt jednorazowy
Wersja od: 16 września 2004 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1
z dnia 8 września 2004 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań dla roślin, produktów roślinnych i przedmiotów wprowadzanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i przemieszczanych na jej terytorium w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się Phytophthora ramorum

Na podstawie art. 15 ust. 4, art. 20 ust. 2 i 3 oraz art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin (Dz. U. z 2004 r. Nr 11, poz. 94, Nr 96, poz. 959 i Nr 173, poz. 1808) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 czerwca 2004 r. w sprawie wymagań dla roślin, produktów roślinnych i przedmiotów wprowadzanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i przemieszczanych na jej terytorium w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się Phytophthora ramorum (Dz. U. Nr 144, poz. 1526) w § 8 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"Rośliny przeznaczone do sadzenia, z wyłączeniem ich nasion, rodzajów: Viburnum spp. L., Camellia spp. i Rhododendron spp. L., oprócz roślin gatunku Rhododendron simsii Planch, pochodzące z państw członkowskich Unii Europejskiej mogą być przemieszczane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli:".

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.
1 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 134, poz. 1433).