Zm.: rozporządzenie w sprawie wyłączenia stosowania opłaty celnej dodatkowej na przywóz niektórych towarów rolnych. - Dz.U.2004.18.170 - OpenLEX

Zm.: rozporządzenie w sprawie wyłączenia stosowania opłaty celnej dodatkowej na przywóz niektórych towarów rolnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2004.18.170

Akt jednorazowy
Wersja od: 6 lutego 2004 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 27 stycznia 2004 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie wyłączenia stosowania opłaty celnej dodatkowej na przywóz niektórych towarów rolnych

Na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 28 czerwca 1995 r. o zasadach, warunkach i trybie nakładania opłat celnych dodatkowych na niektóre towary rolne przywożone z zagranicy (Dz. U. Nr 98, poz. 485 oraz z 1999 r. Nr 45, poz. 435) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 listopada 2001 r. w sprawie wyłączenia stosowania opłaty celnej dodatkowej na przywóz niektórych towarów rolnych (Dz. U. Nr 135, poz. 1515, z 2002 r. Nr 53, poz. 460 oraz z 2003 r. Nr 93, poz. 861) załączniki nr 1 i 2 otrzymują brzmienie określone odpowiednio w załącznikach nr 1 i 2 do niniejszego rozporządzenia.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WYKAZ TOWARÓW ROLNYCH WYŁĄCZONYCH OD STOSOWANIA OPŁATY CELNEJ DODATKOWEJ

Kod PCNWyszczególnienie
12
0101Konie, osły, muły i osłomuły, żywe:
0101 90- Pozostałe:
- - Konie:
0101 90 11 0- - - Do uboju
0102Bydło żywe:
0102 90- Pozostałe:
- - Gatunki domowe:
- - - O masie przekraczającej 160 kg, ale nieprzekraczającej

300 kg:

0102 90 41 0- - - - Do uboju
0102 90 49 0- - - - Pozostałe
- - - O masie przekraczającej 300 kg:
- - - - Jałówki (bydło płci żeńskiej, które nigdy nie miało

cielaka):

0102 90 51 0- - - - - Do uboju
0102 90 59 0- - - - - Pozostałe
0104Owce i kozy, żywe:
0104 10- Owce:
- - Pozostałe:
0104 10 30 0- - - Jagnięta (do jednego roku życia)
0104 10 80 0- - - Pozostałe
0104 20- Kozy:
0104 20 90 0- - Pozostałe
0106Pozostałe zwierzęta żywe:
- Ssaki:
0106 19- - Pozostałe:
0106 19 10- - - Króliki domowe:
0106 19 10 1- - - - Hodowlane czystej krwi
0106 19 10 9- - - - Pozostałe
0204Mięso z owiec lub kóz, świeże, schłodzone lub zamrożone:
0204 10 00 0- Tusze i półtusze z jagniąt, świeże lub schłodzone
- Pozostałe mięso z owiec, świeże lub schłodzone:
0204 21 00 0- - Tusze i półtusze
0204 22- - Pozostałe kawałki, z kośćmi:
0204 22 10 0- - - Krótkie ćwierci przednie
0204 22 30 0- - - Grzbiety i/lub środki
0204 22 50 0- - - Nogi
0204 22 90 0- - - Pozostałe
0204 23 00 0- - Bez kości
0204 30 00 0- Tusze i półtusze z jagniąt, zamrożone
- Pozostałe mięso z owiec, zamrożone:
0204 41 00 0- - Tusze i półtusze
0204 42- - Pozostałe kawałki, z kośćmi:
0204 42 10 0- - - Krótkie ćwierci przednie
0204 42 30 0- - - Grzbiety i/lub środki
0204 42 50 0- - - Nogi
0204 42 90 0- - - Pozostałe
0204 43- - Bez kości:
0204 43 10 0- - - Jagnięce
0204 43 90 0- - - Pozostałe
0204 50- Mięso z kóz:
- - Świeże lub schłodzone:
0204 50 11 0- - - Tusze i półtusze
0204 50 13 0- - - Krótkie ćwierci przednie
0204 50 15 0- - - Grzbiety i/lub środki
0204 50 19 0- - - Nogi
- - - Pozostałe:
0204 50 31 0- - - - Kawałki z kośćmi
0204 50 39 0- - - - Kawałki bez kości
- - Zamrożone:
0204 50 51 0- - - Tusze i półtusze
0204 50 53 0- - - Krótkie ćwierci przednie
0204 50 55 0- - - Grzbiety i/lub środki
0204 50 59 0- - - Nogi
- - - Pozostałe:
0204 50 71 0- - - - Kawałki z kośćmi
0204 50 79 0- - - - Kawałki bez kości
0208Pozostałe mięso i podroby jadalne, świeże, schłodzone lub zamrożone:
0208 10- Z królików lub zajęcy:
- - Z królików domowych:
0208 10 11 0- - - Świeże lub schłodzone
0208 10 19 0- - - Zamrożone
0210Mięso i podroby jadalne, solone, w solance, suszone lub wędzone; jadalne mąki i mączki, z mięsa lub podrobów:
- Pozostałe, włączając jadalne mąki i mączki, z mięsa lub

podrobów:

0210 91 00 0- - Z naczelnych
0210 92 00 0- - Z wielorybów, delfinów i morświnów (ssaki z rzędu waleni); z

manatów i krów morskich (ssaki z rzędu syren)

0210 93 00 0- - Z gadów (włączając z węży i z żółwi)
0210 99- - Pozostałe:
- - - Mięso:
0210 99 10 0- - - - Z koni, solone, w solance lub suszone
- - - - Z owiec i kóz:
0210 99 21 0- - - - - Z kośćmi
0210 99 29 0- - - - - Bez kości
0210 99 31 0- - - - Z reniferów
0210 99 39 0- - - - Pozostałe
- - - Podroby:
0210 99 60 0- - - - Z owiec i kóz
- - - - Pozostałe:
- - - - - Wątróbki drobiowe:
0210 99 71 0- - - - - - Wątróbki otłuszczone, z gęsi lub z kaczek, solone lub

w solance

0210 99 79 0- - - - - - Pozostałe
0403Maślanka, mleko zsiadłe i śmietana kwaśna, jogurt, kefir i inne sfermentowane lub zakwaszone mleko i śmietana, nawet zagęszczone lub zawierające dodatek cukru, lub innego środka słodzącego, lub aromatycznego, lub zawierające dodatek owoców, orzechów lub kakao:
0403 10- Jogurt:
- - Niearomatyzowany ani niezawierający dodatku owoców, orzechów

lub kakao:

- - - Niezawierający dodatku cukru lub innego środka słodzącego, o

zawartości tłuszczu:

0403 10 11 0- - - - Nieprzekraczającej 3 % masy
0403 10 13 0- - - - Przekraczającej 3 % masy, ale nieprzekraczającej 6 % masy
0403 10 19 0- - - - Przekraczającej 6 % masy
- - - Pozostały, o zawartości tłuszczu:
0403 10 31 0- - - - Nieprzekraczającej 3 % masy
0403 10 33 0- - - - Przekraczającej 3 % masy, ale nieprzekraczającej 6 % masy
0403 10 39 0- - - - Przekraczającej 6 % masy
- - Aromatyzowany lub zawierający dodatek owoców, orzechów lub

kakao:

- - - W proszku, granulkach lub w innej stałej postaci, o

zawartości tłuszczu mlecznego:

0403 10 51 0- - - - Nieprzekraczającej 1,5 % masy
0403 10 53 0- - - - Przekraczającej 1,5 % masy, ale nieprzekraczającej 27 %

masy

0403 10 59 0- - - - Przekraczającej 27 % masy
- - - Pozostałe, o zawartości tłuszczu mlecznego:
0403 10 91 0- - - - Nieprzekraczającej 3 % masy
0403 10 93 0- - - - Przekraczającej 3 % masy, ale nieprzekraczającej 6 % masy
0403 10 99 0- - - - Przekraczającej 6 % masy
0403 90- Pozostałe:
- - Niearomatyzowane ani niezawierające dodatku owoców, orzechów

lub kakao:

- - - W proszku, granulkach lub w innej stałej postaci:
- - - - Niezawierające dodatku cukru lub innego środka słodzącego,

o zawartości tłuszczu:

0403 90 11 0- - - - - Nieprzekraczającej 1,5 % masy
0403 90 13 0- - - - - Przekraczającej 1,5 % masy, ale nieprzekraczającej 27 %

masy

0403 90 19 0- - - - - Przekraczającej 27 % masy
- - - - Pozostałe, o zawartości tłuszczu:
0403 90 31 0- - - - - Nieprzekraczającej 1,5 % masy
0403 90 33 0- - - - - Przekraczającej 1,5 % masy, ale nieprzekraczającej 27 %

masy

0403 90 39 0- - - - - Przekraczającej 27 % masy
- - - Pozostałe:
- - - - Niezawierające dodatku cukru lub innego środka słodzącego,

o zawartości tłuszczu:

0403 90 51 0- - - - - Nieprzekraczającej 3 % masy
0403 90 53 0- - - - - Przekraczającej 3 % masy, ale nieprzekraczającej 6 %

masy

0403 90 59 0- - - - - Przekraczającej 6 % masy
- - - - Pozostałe, o zawartości tłuszczu:
0403 90 61 0- - - - - Nieprzekraczającej 3 % masy
0403 90 63 0- - - - - Przekraczającej 3 % masy, ale nieprzekraczającej 6 %

masy

0403 90 69 0- - - - - Przekraczającej 6 % masy
- - Aromatyzowane lub zawierające dodatek owoców, orzechów lub

kakao:

- - - W proszku, granulkach lub w innej stałej postaci, o

zawartości tłuszczu mlecznego:

0403 90 71 0- - - - Nieprzekraczającej 1,5 % masy
0403 90 73 0- - - - Przekraczającej 1,5 % masy, ale nieprzekraczającej 27 %

masy

0403 90 79 0- - - - Przekraczającej 27 % masy
- - - Pozostałe, o zawartości tłuszczu mlecznego:
0403 90 91 0- - - - Nieprzekraczającej 3 % masy
0403 90 93 0- - - - Przekraczającej 3 % masy, ale nieprzekraczającej 6 % masy
0403 90 99 0- - - - Przekraczającej 6 % masy
0407 00Jaja ptasie w skorupkach, świeże, zakonserwowane lub gotowane:
0407 00 90 0- Pozostałe
0408Jaja ptasie bez skorupek i żółtka jaj, świeże, suszone, gotowane na parze lub w wodzie, formowane, zamrożone lub inaczej zakonserwowane, nawet zawierające dodatek cukru lub innego środka słodzącego:
- Pozostałe:
0408 91- - Suszone:
0408 91 20 0- - - Nienadające się do spożycia przez ludzi
0408 99- - Pozostałe:
0408 99 20 0- - - Nienadające się do spożycia przez ludzi
0410 00 00 0Jadalne produkty pochodzenia zwierzęcego, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone
0604Liście, gałęzie i pozostałe części roślin, bez kwiatów lub pączków kwiatowych oraz trawy, mchy i porosty, odpowiednie na bukiety lub do celów zdobniczych, świeże, suszone, barwione, bielone, impregnowane lub w inny sposób przygotowane:
0604 10- Mchy i porosty:
0604 10 10 0- - Mech reniferowy
0604 10 90 0- - Pozostałe
- Pozostałe:
0604 91- - Świeże:
- - - Choinki gwiazdkowe:
0604 91 21 0- - - - Jodła kaukaska [Abies nordmanniana (Stev.) Spach] i jodła

szlachetna (Abies procera Rehd.)

0604 91 29 0- - - - Pozostałe
- - - Gałązki iglaste:
0604 91 41 0- - - - Z jodły kaukaskiej [Abies nordmanniana (Stev.) Spach] i z

jodły szlachetnej (Abies procera Rehd.)

0604 91 49 0- - - - Pozostałe
0604 91 90 0- - - Pozostałe
0604 99- - Pozostałe:
0604 99 10 0- - - Przygotowane tylko przez suszenie
0604 99 90 0- - - Pozostałe
0701Ziemniaki, świeże lub schłodzone:
0701 10 00 0- Sadzeniaki
0701 90- Pozostałe:
0701 90 10 0- - Do produkcji skrobi
0703Cebula, szalotka, czosnek, pory oraz pozostałe warzywa cebulowe, świeże lub schłodzone:
0703 10- Cebula i szalotka:
0703 10 90 0- - Szalotka
0703 90 00 0- Pory i pozostałe warzywa cebulowe
0704Kapusta, kalafiory, kalarepa, kapusta włoska i podobne jadalne warzywa kapustne, świeże lub schłodzone:
0704 10 00- Kalafiory i brokuły głowiaste:
0704 10 00 1- - Od 1 stycznia do 14 kwietnia
0704 10 00 3- - Od 15 kwietnia do 31 maja
0704 20 00- Brukselka:
0704 20 00 1- - Od 1 stycznia do 31 maja
0704 90- Pozostałe:
0704 90 90- - Pozostałe:
0704 90 90 1- - - Od 1 stycznia do 31 maja
0705Sałata (Lactuca sativa) i cykoria (Cichorium spp.), świeże lub schłodzone:
- Sałata:
0705 19 00 0- - Pozostała
- Cykoria:
0705 21 00 0- - Cykoria warzywna (cykoria brukselska) (Cichorium intybus var.

foliosum)

0705 29 00 0- - Pozostała
0708Warzywa strączkowe, nawet łuskane, świeże lub schłodzone:
0708 10 00 0- Groch (Pisum sativum)
0709Pozostałe warzywa, świeże lub schłodzone:
- Grzyby i trufle:
0709 59- - Pozostałe:
0709 59 10 0- - - Pieprznik jadalny
0709 59 30 0- - - Grzyby z rodziny borowikowatych
0709 59 90 0- - - Pozostałe
0710Warzywa (niegotowane lub gotowane na parze lub w wodzie), zamrożone:
0710 40 00 0- Kukurydza cukrowa
0710 80- Pozostałe warzywa:
0710 80 10 0- - Oliwki
- - Owoce z rodzaju Capsicum lub z rodzaju Pimenta:
0710 80 59 0- - - Pozostałe
0711Warzywa zakonserwowane tymczasowo (na przykład w gazowym ditlenku siarki, w solance, w wodzie siarkowej lub w innych roztworach konserwujących), ale nienadające się w tym stanie do bezpośredniego spożycia:
0711 20- Oliwki:
0711 20 10 0- - Do celów innych niż produkcja oliwy
0711 20 90 0- - Pozostałe
0711 30 00 0- Kapary
- Grzyby i trufle:
0711 59 00- - Pozostałe:
0711 59 00 1- - - Trufle
0711 59 00 9- - - Pozostałe
0711 90- Pozostałe warzywa; mieszanki warzyw:
- - Warzywa:
0711 90 10 0- - - Owoce z rodzaju Capsicum lub z rodzaju Pimenta, z

wyłączeniem słodkiej papryki

0711 90 30 0- - - Kukurydza cukrowa
0711 90 50 0- - - Cebula
0711 90 80 0- - - Pozostałe
0712Warzywa suszone, całe, cięte w kawałki, w plasterkach, łamane lub w proszku, ale dalej nieprzetworzone:
0712 90- Pozostałe warzywa; mieszanki warzyw:
- - Kukurydza cukrowa (Zea mays var. saccharata):
0712 90 11 0- - - Odmiany do siewu
0713Warzywa strączkowe suszone, łuskane, nawet bez skórki lub dzielone:
0713 10- Groch (Pisum sativum):
0713 10 10 0- - Do siewu
0713 10 90 0- - Pozostały
0713 20 00 0- Cieciorka (ciecierzyca)
- Fasola (Vigna spp., Phaseolus spp.):
0713 31 00 0- - Fasola z gatunku Vigna mungo (L.) Hepper lub Vigna radiata

(L.) Wilczek

0713 32 00 0- - Fasolka czerwona mała (Adzuki) (Phaseolus lub Vigna angularis)
0713 33- - Fasola, włącznie z białą groszkową (Phaseolus vulgaris):
0713 33 10 0- - - Do siewu
0713 33 90 0- - - Pozostała
0713 39 00 0- - Pozostałe
0713 40 00 0- Soczewica
0713 50 00 0- Bób (Vicia faba var. major) i bobik (Vicia faba var. equina,

Vicia faba var. minor)

0713 90 00- Pozostałe:
0713 90 00 1- - Do siewu
0713 90 00 9- - Pozostałe
0802Pozostałe orzechy, świeże lub suszone, nawet łuskane lub obrane:
- Orzechy laskowe (Corylus spp.):
0802 21 00 0- - W łupinie
0802 22 00 0- - Bez łupiny
- Orzechy włoskie:
0802 31 00 0- - W łupinie
0802 32 00 0- - Bez łupiny
0808Jabłka, gruszki i pigwy, świeże:
0808 20- Gruszki i pigwy:
0808 20 90 0- - Pigwy
0811Owoce i orzechy, niegotowane lub gotowane na parze lub w wodzie, zamrożone, nawet zawierające dodatek cukru lub innego środka słodzącego:
0811 90- Pozostałe:
- - Pozostałe:
0811 90 70 0- - - Owoce z gatunków Vaccinium myrtilloides i Vaccinium

angustifolium

0811 90 85 0- - - Owoce tropikalne i orzechy tropikalne
0812Owoce i orzechy zakonserwowane tymczasowo (na przykład gazowym ditlenkiem siarki, w solance, w wodzie siarkowej lub w innych roztworach konserwujących), ale nienadające się w tym stanie do bezpośredniego spożycia:
0812 10 00 0- Wiśnie i czereśnie
0812 90- Pozostałe:
0812 90 10 0- - Morele
0812 90 20 0- - Pomarańcze
0812 90 30 0- - Papaje
0812 90 40 0- - Owoce z gatunku Vaccinium myrtillus
0812 90 50 0- - Porzeczki czarne
0812 90 60 0- - Maliny
0812 90 70 0- - Owoce guawy, mango, smaczeliny, tamaryndy, jabłka nerkowca,

liczi (śliwki chińskiej), owoce kanawalii, sączyńca, owoce

męczennicy, oskomianu (carambola), pitahaya i orzechy

tropikalne

0812 90 99- - Pozostałe:
0812 90 99 1- - - Truskawki i poziomki
0812 90 99 9- - - Pozostałe
0813Owoce suszone, inne niż te objęte pozycjami od 0801 do 0806; mieszanki orzechów lub owoców suszonych objętych niniejszym działem:
0813 10 00 0- Morele
0813 40- Pozostałe owoce:
0813 40 10 0- - Brzoskwinie, włącznie z nektarynami
0813 40 30 0- - Gruszki
0813 40 50 0- - Papaje
0813 40 60 0- - Tamaryndy
0813 40 70 0- - Jabłka nerkowca, liczi (śliwki chińskie), owoce kanawalii,

sączyńca, owoce męczennicy, oskomianu (carambola) i pitahaya

0813 40 95 0- - Pozostałe
0813 50- Mieszanki z orzechów lub z owoców suszonych, objętych niniejszym

działem:

- - Mieszanki z owoców suszonych, innych niż te objęte pozycjami

od 0801 do 0806:

- - - Niezawierające śliwek:
0813 50 12 0- - - - Z papai, tamaryndy, jabłek nerkowca, liczi (śliwki

chińskiej), kanawalii, sączyńca, męczennicy, oskomianu

(carambola) i pitahaya

0813 50 15 0- - - - Pozostałe
0813 50 19 0- - - Zawierające śliwki
- - Mieszanki wyłącznie z orzechów suszonych objętych pozycjami

0801 i 0802:

0813 50 31 0- - - Z orzechów tropikalnych
0813 50 39 0- - - Pozostałe
- - Pozostałe mieszanki:
0813 50 91 0- - - Niezawierające śliwek lub fig
0813 50 99 0- - - Pozostałe
1008Nasiona gryki, prosa i mozgi kanaryjskiej; pozostałe zboża:
1008 20 00 0- Proso
1008 30 00 0- Mozga kanaryjska
1008 90- Pozostałe zboża:
1008 90 90 0- - Pozostałe
1102Mąka ze zbóż innych niż pszenica lub meslin:
1102 90- Pozostałe:
1102 90 90 0- - Pozostałe
1103Kasze, mączki i granulki, zbożowe:
- Kasze i mączki:
1103 19- - Z pozostałych zbóż:
1103 19 50 0- - - Z ryżu
1103 19 90 0- - - Pozostałe
1103 20- Granulki:
1103 20 50 0- - Z ryżu
1103 20 90 0- - Pozostałe
1106Mąka, mączka i proszek, z suszonych roślin strączkowych objętych pozycją 0713, z sago lub z korzeni, lub bulw objętych pozycją 0714, lub z produktów objętych działem 8:
1106 10 00 0- Z suszonych roślin strączkowych objętych pozycją 0713
1106 30- Z produktów objętych działem 8:
1106 30 10 0- - Z bananów
1106 30 90 0- - Pozostałe
1204 00Nasiona lnu, nawet łamane:
1204 00 10 0- Do siewu
1204 00 90 0- Pozostałe
1207Pozostałe nasiona i owoce oleiste, nawet łamane:
1207 10- Orzechy palmowe i ich jądra:
1207 10 10 0- - Do siewu
1207 10 90 0- - Pozostałe
1207 20- Nasiona bawełny:
1207 20 10 0- - Do siewu
1207 20 90 0- - Pozostałe
1207 30- Nasiona rącznika:
1207 30 10 0- - Do siewu
1207 40- Nasiona sezamu:
1207 40 10 0- - Do siewu
1207 40 90 0- - Pozostałe
1207 50- Nasiona gorczycy:
1207 50 10 0- - Do siewu
1207 50 90 0- - Pozostałe
1207 60- Nasiona krokosza:
1207 60 10 0- - Do siewu
1207 60 90 0- - Pozostałe
- Pozostałe:
1207 99- - Pozostałe:
1207 99 20 0- - - Do siewu
- - - Pozostałe:
1207 99 91 0- - - - Nasiona konopi
1207 99 98- - - - Pozostałe:
1207 99 98 1- - - - - Orzechy masłosza
1207 99 98 9- - - - - Pozostałe
1209Nasiona, owoce i zarodniki, w rodzaju stosowanych do siewu:
- Nasiona roślin pastewnych:
1209 21 00 0- - Nasiona lucerny (alfalfa)
1209 22- - Nasiona koniczyny (Trifolium spp.):
1209 22 10 0- - - Koniczyny czerwonej (Trifolium pratense L.)
1209 22 80 0- - - Pozostałej
1209 29- - Pozostałe:
1209 29 60 0- - - Nasiona buraka pastewnego (Beta vulgaris var. alba)
1209 29 80 0- - - Pozostałe
1209 30 00 0- Nasiona roślin zielnych (ziołowych) hodowanych głównie dla ich

kwiatów

- Pozostałe:
1209 91- - Nasiona warzyw:
1209 91 10 0- - - Nasiona kalarepy (Brassica oleracea L. var. caulorapa i

gongylodes L.)

1209 91 90 0- - - Pozostałe
1209 99- - Pozostałe:
1209 99 10 0- - - Nasiona drzew leśnych

- - - Pozostałe:

1209 99 91 0- - - - Nasiona roślin hodowanych głównie dla ich kwiatów, inne

niż objęte podpozycją 1209 30

1209 99 99 0- - - - Pozostałe
1211Rośliny i części roślin (włącznie z nasionami i owocami), w rodzaju stosowanych głównie w perfumerii, farmacji lub stosowane do celów owadobójczych lub podobnych, świeże lub suszone, nawet krojone, kruszone lub proszkowane:
1211 10 00 0- Korzenie lukrecji
1211 20 00 0- Korzenie żeńszenia
1211 30 00 0- Liście krzewu kokainowego
1211 40 00 0- Słoma makowa
1211 90- Pozostałe:
1211 90 30 0- - Fasola tonkińska
1211 90 97 0- - Pozostałe
1212Chleb świętojański, wodorosty morskie i pozostałe algi, burak cukrowy i trzcina cukrowa, świeże, schłodzone, zamrożone lub suszone, nawet mielone; pestki i jądra owoców oraz pozostałe produkty roślinne (włącznie z niepalonymi korzeniami cykorii odmiany Cichorium intybus sativum), w rodzaju stosowanych głównie do spożycia przez ludzi, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone:
1212 10- Chleb świętojański, włącznie z nasionami:
1212 10 10 0- - Chleb świętojański
- - Nasiona chleba świętojańskiego:
1212 10 91 0- - - Niełuszczone, niekruszone ani niemielone
1212 10 99 0- - - Pozostałe
1212 20 00 0- Wodorosty morskie i pozostałe algi
1212 30 00 0- Pestki i jądra pestek moreli, brzoskwiń (włącznie z nektarynami)

i śliwek

- Pozostałe:
1212 99- - Pozostałe:
1212 99 80 0- - - Pozostałe
1302Soki i ekstrakty roślinne; substancje pektynowe, pektyniany i pektany; agar-agar i pozostałe śluzy i zagęszczacze, nawet modyfikowane, pochodzące z produktów roślinnych:
- Soki i ekstrakty roślinne:
1302 11 00 0- - Opium
1302 12 00 0- - Z lukrecji
1302 14 00 0- - Ze złocienia lub z korzeni roślin zawierających rotenon
1302 19- - Pozostałe:
1302 19 05 0- - - Olej żywiczny z wanilii
1302 19 30 0- - - Mieszaniny ekstraktów roślinnych, do produkcji napojów i

przetworów spożywczych

- - - Pozostałe:
1302 19 91 0- - - - Lecznicze
1302 19 98- - - - Pozostałe:
1302 19 98 1- - - - - Z Quassia amara, aloesu i manny
1302 19 98 9- - - - - Pozostałe
1302 20- Substancje pektynowe, pektyniany i pektany:
1302 20 90 0- - Pozostałe
- Śluzy i zagęszczacze, nawet modyfikowane, pochodzące z produktów

roślinnych:

1302 31 00 0- - Agar-agar
1302 32- - Śluzy i zagęszczacze, nawet modyfikowane, pochodzące z chleba

świętojańskiego, nasion chleba świętojańskiego lub z nasion

rośliny guar:

1302 32 10 0- - - Z chleba świętojańskiego i jego nasion
1302 32 90 0- - - Z nasion rośliny guar
1302 39 00 0- - Pozostałe
1501 00Tłuszcz ze świń (włącznie ze smalcem) i tłuszcz z drobiu, inne niż te objęte pozycją 0209 lub 1503:
- Tłuszcz ze świń (włącznie ze smalcem):
1501 00 11 0- - Do zastosowań przemysłowych innych niż produkcja artykułów

spożywanych przez ludzi

1510 00Pozostałe oleje i ich frakcje, otrzymywane wyłącznie z oliwek, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie, włącznie z mieszaninami tych olejów lub ich frakcji z olejami lub frakcjami objętymi pozycją 1509:
1510 00 10 0- Oleje surowe
1510 00 90 0- Pozostałe
1515Pozostałe ciekłe tłuszcze i oleje roślinne (włącznie z olejem jojoba) i ich frakcje, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie:
- Olej lniany i jego frakcje:
1515 11 00 0- - Olej surowy
1515 19- - Pozostały:
1515 19 10 0- - - Do zastosowań technicznych lub przemysłowych innych niż

produkcja artykułów spożywanych przez ludzi

1515 19 90 0- - - Pozostały
- Olej kukurydziany i jego frakcje:
1515 21- - Olej surowy:
1515 21 10 0- - - Do zastosowań technicznych lub przemysłowych innych niż

produkcja artykułów spożywanych przez ludzi

1515 21 90 0- - - Pozostały
1515 29- - Pozostały:
1515 29 10 0- - - Do zastosowań technicznych lub przemysłowych innych niż

produkcja artykułów spożywanych przez ludzi

1515 29 90 0- - - Pozostały
1515 30- Olej rycynowy i jego frakcje:
1515 30 10 0- - Do produkcji kwasu aminoundekanowego stosowanego do

wytwarzania tekstylnych włókien syntetycznych lub tworzyw

sztucznych

1515 30 90 0- - Pozostały
1515 40 00 0- Olej tungowy i jego frakcje
1515 50- Olej sezamowy i jego frakcje:
- - Olej surowy:
1515 50 11 0- - - Do zastosowań technicznych lub przemysłowych innych niż

produkcja artykułów spożywanych przez ludzi

1515 50 19 0- - - Pozostały
- - Pozostały:
1515 50 91 0- - - Do zastosowań technicznych lub przemysłowych innych niż

produkcja artykułów spożywanych przez ludzi

1515 50 99 0- - - Pozostały
1515 90- Pozostałe:
1515 90 15- - Olej jojoba i olej oiticica; wosk mirtowy i wosk japoński; ich

frakcje:

1515 90 15 1- - - Olej jojoba surowy
1515 90 15 3- - - Olej oiticica; wosk mirtowy i wosk japoński; ich frakcje
1515 90 15 9- - - Pozostały
- - Olej z nasion tytoniu i jego frakcje:
- - - Olej surowy:
1515 90 21 0- - - - Do zastosowań technicznych lub przemysłowych innych niż

produkcja artykułów spożywanych przez ludzi

1515 90 29 0- - - - Pozostały
- - - Pozostały:
1515 90 31 0- - - - Do zastosowań technicznych lub przemysłowych innych niż

produkcja artykułów spożywanych przez ludzi

1515 90 39 0- - - - Pozostały
- - Pozostałe oleje i ich frakcje:
- - - Oleje surowe:
1515 90 40 0- - - - Do zastosowań technicznych lub przemysłowych innych niż

produkcja artykułów spożywanych przez ludzi

- - - - Pozostałe:
1515 90 51 0- - - - - Stałe, w bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto 1

kg lub mniejszej

1515 90 59 0- - - - - Pozostałe stałe; ciekłe
- - - Pozostałe:
1515 90 60 0- - - - Do zastosowań technicznych lub przemysłowych innych niż

produkcja artykułów spożywanych przez ludzi

- - - - Pozostałe:
1515 90 91 0- - - - - Stałe, w bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto 1

kg lub mniejszej

1515 90 99 0- - - - - Pozostałe stałe; ciekłe
1517Margaryna; jadalne mieszaniny lub wyroby z tłuszczów lub olejów zwierzęcych, lub roślinnych, lub z frakcji różnych tłuszczów, lub olejów z niniejszego działu, inne niż jadalne tłuszcze lub oleje lub ich frakcje objęte pozycją 1516:
1517 90- Pozostałe:
- - Pozostałe:
1517 90 93 0- - - Jadalne mieszaniny lub preparaty, w rodzaju stosowanych jako

preparaty zapobiegające przyleganiu do formy

1518 00Tłuszcze i oleje zwierzęce lub roślinne i ich frakcje, gotowane, utlenione, odwodnione, siarkowane, napowietrzane, polimeryzowane przez ogrzewanie w próżni lub w gazie obojętnym, lub inaczej modyfikowane chemicznie, z wyłączeniem objętych pozycją 1516; niejadalne mieszaniny lub przetwory z tłuszczów, lub olejów zwierzęcych lub roślinnych, lub z frakcji różnych tłuszczów lub olejów z niniejszego działu, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone:
1518 00 10 0- Linoksyn
- Oleje roślinne, ciekłe, zmieszane, do zastosowań technicznych

lub przemysłowych innych niż produkcja artykułów spożywanych

przez ludzi:

1518 00 31 0- - Surowe
1518 00 39 0- - Pozostałe
- Pozostałe:
1518 00 91 0- - Tłuszcze i oleje zwierzęce lub roślinne i ich frakcje,

gotowane, utlenione, odwodnione, siarkowane, napowietrzane,

polimeryzowane przez ogrzewanie w próżni lub w gazie

obojętnym, lub inaczej modyfikowane chemicznie, z wyłączeniem

objętych pozycją 1516

- - Pozostałe:
1518 00 95 0- - - Niejadalne mieszaniny lub przetwory z tłuszczów i olejów

zwierzęcych, lub z olejów zwierzęcych i olejów roślinnych, i

ich frakcje

1518 00 99 0- - - Pozostałe
1522 00Degras; pozostałości powstałe przy obróbce substancji tłuszczowych oraz wosków zwierzęcych lub roślinnych:
1522 00 10 0- Degras
- Pozostałości powstałe przy obróbce substancji tłuszczowych oraz

wosków zwierzęcych lub roślinnych:

- - Pozostałe:
1522 00 91 0- - - Osady i szlamy olejowe; sopstoki
1522 00 99 0- - - Pozostałe
1602Pozostałe mięso, podroby lub krew, przetworzone lub zakonserwowane:
- Z drobiu objętego pozycją 0105:
1602 31- - Z indyków:
- - - Zawierające 57 % masy lub więcej mięsa lub podrobów,

drobiowych1:

1602 31 11 0- - - - Zawierające wyłącznie niegotowane mięso indycze
1602 31 19 0- - - - Pozostałe
1602 31 30 0- - - Zawierające 25 % masy lub więcej, ale mniej niż 57 % masy

mięsa lub podrobów, drobiowych1

1602 31 90 0- - - Pozostałe
1602 90- Pozostałe, włącznie z przetworami z krwi dowolnych zwierząt:
- - Pozostałe:
- - - Pozostałe:
- - - - Pozostałe:
- - - - - Pozostałe:
- - - - - - Z owiec lub kóz:
- - - - - - - Niegotowane; mieszanki gotowanego mięsa lub podrobów

z niegotowanym mięsem lub podrobami:

1602 90 72 0- - - - - - - - Z owiec
1602 90 74 0- - - - - - - - Z kóz
- - - - - - - Pozostałe:
1602 90 76 0- - - - - - - - Z owiec
1602 90 78 0- - - - - - - - Z kóz
1603 00Ekstrakty i soki, z mięsa, ryb lub skorupiaków, mięczaków lub pozostałych bezkręgowców wodnych:
1603 00 10 0- W bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto 1 kg lub

mniejszej

1603 00 80 0- Pozostałe
1702Pozostałe cukry, włącznie z chemicznie czystymi: laktozą, maltozą, glukozą i fruktozą, w postaci stałej; syropy cukrowe niezawierające dodatku środków aromatyzujących lub barwiących; miód sztuczny, nawet zmieszany z miodem naturalnym; karmel:
1702 50 00 0- Fruktoza chemicznie czysta
1702 90- Pozostałe, włącznie z cukrem inwertowanym i innymi cukrami oraz

mieszankami syropów cukrowych, zawierającymi w stanie suchym 50

% masy fruktozy:

1702 90 10 0- - Maltoza chemicznie czysta
1704Wyroby cukiernicze (włącznie z białą czekoladą), niezawierające kakao:
1704 10- Guma do żucia, nawet pokryta cukrem:
- - Zawierająca mniej niż 60 % masy sacharozy (włącznie z cukrem

inwertowanym wyrażonym jako sacharoza):

1704 10 11 0- - - Guma w paskach
1704 10 19 0- - - Pozostała
- - Zawierająca 60 % masy sacharozy lub więcej (włącznie z cukrem

inwertowanym wyrażonym jako sacharoza):

1704 10 91 0- - - Guma w paskach
1704 10 99 0- - - Pozostała
1704 90- Pozostałe:
1704 90 30 0- - Biała czekolada
- - Pozostałe:
1704 90 55 0- - - Pastylki od bólu gardła i dropsy od kaszlu
- - - Pozostałe:
1704 90 71 0- - - - Cukierki z masy gotowanej, nawet nadziewane
1704 90 75 0- - - - Toffi, karmelki i podobne cukierki
- - - - Pozostałe:
1704 90 99 0- - - - - Pozostałe
1806Czekolada i pozostałe przetwory spożywcze zawierające kakao:
1806 10- Proszek kakaowy zawierający dodatek cukru lub innego środka

słodzącego:

1806 10 15 0- - Niezawierający sacharozy lub zawierający mniej niż 5 % masy

sacharozy (włącznie z cukrem inwertowanym wyrażonym jako

sacharoza) lub izoglukozy wyrażonej jako sacharoza

1806 10 20 0- - Zawierający 5 % masy lub więcej, ale mniej niż 65 % masy

sacharozy (włącznie z cukrem inwertowanym wyrażonym jako

sacharoza) lub izoglukozy wyrażonej jako sacharoza

1806 20- Pozostałe przetwory w blokach, tabliczkach lub batonach, o masie

większej niż 2 kg, lub w płynie, paście, proszku, granulkach lub

w innej postaci, w pojemnikach lub w bezpośrednich opakowaniach,

o zawartości przekraczającej 2 kg:

1806 20 10 0- - Zawierające 31 % masy lub więcej masła kakaowego lub

zawierające 31 % masy lub więcej masła kakaowego i tłuszczu z

mleka łącznie

1806 20 30 0- - Zawierające 25 % masy lub więcej, ale mniej niż 31 % masy

masła kakaowego i tłuszczu z mleka łącznie

- - Pozostałe:
1806 20 50 0- - - Zawierające 18 % masy lub więcej masła kakaowego
1806 20 70 0- - - Okruchy czekolady mlecznej
1806 20 80 0- - - Polewa czekoladowa smakowa
1806 20 95 0- - - Pozostałe
- Pozostałe, w blokach, tabliczkach lub batonach:
1806 31 00 0- - Nadziewane
1806 32- - Bez nadzienia:
1806 32 10 0- - - Z dodatkami zbóż, owoców lub orzechów
1806 32 90 0- - - Pozostałe
1806 90- Pozostałe:
- - Czekolada i wyroby czekoladowe:
- - - Czekolady, nawet z nadzieniem:
1806 90 11 0- - - - Zawierające alkohol
1806 90 19 0- - - - Pozostałe
- - - Pozostałe:
1806 90 31 0- - - - Z nadzieniem
1806 90 39 0- - - - Bez nadzienia
1806 90 50 0- - Wyroby cukiernicze i ich namiastki wykonane z substytutów

cukru, zawierające kakao

1806 90 60 0- - Wyroby do smarowania zawierające kakao
1806 90 70 0- - Przetwory zawierające kakao do sporządzania napojów
1806 90 90 0- - Pozostałe
1902Makarony, nawet gotowane lub nadziewane (mięsem lub innymi substancjami), lub przygotowane inaczej, takie jak spaghetti, rurki, nitki, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; kuskus, nawet przygotowany:
- Makarony niegotowane, nienadziewane ani nieprzygotowane inaczej:
1902 11 00 0- - Zawierające jaja
1902 19- - Pozostałe:
1902 19 10 0- - - Niezawierające mąki lub mączki, ze zwykłej pszenicy
1902 19 90 0- - - Pozostałe
1902 20- Makarony nadziewane, nawet gotowane lub inaczej przygotowane:
1902 20 10 0- - Zawierające więcej niż 20 % masy ryb, skorupiaków, mięczaków

lub pozostałych bezkręgowców wodnych

1902 20 30 0- - Zawierające więcej niż 20 % masy kiełbasy i tym podobnych,

mięsa i podrobów, dowolnego rodzaju, włącznie z tłuszczami

dowolnego rodzaju i pochodzenia

- - Pozostałe:
1902 20 91 0- - - Gotowane
1902 20 99 0- - - Pozostałe
1902 30- Pozostałe makarony:
1902 30 10 0- - Suszone
1902 30 90 0- - Pozostałe
1902 40- Kuskus:
1902 40 10 0- - Nieprzygotowany
1902 40 90 0- - Pozostały
1905Chleb, bułki, pieczywo cukiernicze, ciasta i ciastka, herbatniki i pozostałe wyroby piekarnicze, nawet zawierające kakao; opłatki sakralne, puste kapsułki stosowane do celów farmaceutycznych, wafle wytłaczane, papier ryżowy i podobne wyroby:
1905 10 00 0- Chleb chrupki
1905 20- Piernik z dodatkiem imbiru i podobne:
1905 20 10 0- - Zawierający mniej niż 30 % masy sacharozy (włącznie z cukrem

inwertowanym wyrażonym jako sacharoza)

1905 20 30 0- - Zawierający 30 % masy lub więcej, ale mniej niż 50 % masy

sacharozy (włącznie z cukrem inwertowanym wyrażonym jako

sacharoza)

1905 20 90 0- - Zawierający 50 % masy lub więcej sacharozy (włącznie z cukrem

inwertowanym wyrażonym jako sacharoza)

- Słodkie herbatniki; gofry i wafle:
1905 31- - Słodkie herbatniki:
- - - Całkowicie lub częściowo pokryte lub powleczone czekoladą,

lub innymi przetworami zawierającymi kakao:

1905 31 11 0- - - - W bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto

nieprzekraczającej 85 g

1905 31 19 0- - - - Pozostałe
- - - Pozostałe:
1905 31 30 0- - - - Zawierające 8 % masy tłuszczu z mleka lub więcej
- - - - Pozostałe:
1905 31 91 0- - - - - Herbatniki kanapkowe
1905 31 99 0- - - - - Pozostałe
1905 32- - Gofry i wafle:
1905 32 05 0- - - O zawartości wody przekraczającej 10 % masy
- - - Pozostałe:
- - - - Całkowicie lub częściowo pokryte lub powleczone czekoladą

lub innymi przetworami zawierającymi kakao:

1905 32 11 0- - - - - W bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto

nieprzekraczającej 85 g

1905 32 19 0- - - - - Pozostałe
- - - - Pozostałe:
1905 32 91 0- - - - - Solone, nawet z nadzieniem
1905 32 99 0- - - - - Pozostałe
1905 40- Sucharki, tosty z chleba i podobne tosty:
1905 40 10 0- - Sucharki
1905 40 90 0- - Pozostałe
1905 90- Pozostałe:
1905 90 10 0- - Mace
1905 90 20 0- - Opłatki sakralne, puste kapsułki stosowane do celów

farmaceutycznych, wafle wytłaczane, papier ryżowy i podobne

wyroby

- - Pozostałe:
1905 90 30 0- - - Chleb, bułki, niezawierające dodatku miodu, jajek, sera lub

owoców, a zawierające w suchej masie nie więcej niż 5 % masy

cukru i nie więcej niż 5 % masy tłuszczu

1905 90 45 0- - - Herbatniki
1905 90 55 0- - - Produkty wytłaczane lub ekspandowane, pikantne lub solone
- - - Pozostałe:
1905 90 60 0- - - - Z dodatkiem środka słodzącego
1905 90 90 0- - - - Pozostałe
2001Warzywa, owoce, orzechy i pozostałe jadalne części roślin, przetworzone lub zakonserwowane octem lub kwasem octowym:
2001 90- Pozostałe:
2001 90 10 0- - Ostry sos z mango
2001 90 20 0- - Owoce z rodzaju Capsicum, innych niż słodka papryka i pieprz

angielski

2001 90 30 0- - Kukurydza słodka (Zea mays var. saccharata)
2001 90 40 0- - Ignamy, słodkie ziemniaki i podobne jadalne części roślin,

zawierające 5 % masy skrobi lub więcej

2001 90 60 0- - Rdzenie palmowe
2001 90 65 0- - Oliwki
2001 90 99 0- - Pozostałe
2003Grzyby i trufle, przetworzone lub zakonserwowane inaczej niż octem lub kwasem octowym:
2003 20 00 0- Trufle
2004Pozostałe warzywa przetworzone lub zakonserwowane inaczej niż octem lub kwasem octowym, zamrożone, inne niż produkty objęte pozycją 2006:
2004 90- Pozostałe warzywa i mieszanki warzywne:
2004 90 10 0- - Kukurydza słodka (Zea mays var. saccharata)
2004 90 30 0- - Kapusta kwaszona, kapary i oliwki
2005Pozostałe warzywa przetworzone lub zakonserwowane inaczej niż octem lub kwasem octowym, niezamrożone, inne niż produkty objęte pozycją 2006:
2005 60 00 0- Szparagi
2005 70- Oliwki:
2005 70 10 0- - W bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto

nieprzekraczającej 5 kg

2005 70 90 0- - Pozostałe
2005 80 00 0- Kukurydza słodka (Zea mays var. saccharata)
2005 90- Pozostałe warzywa i mieszanki warzywne:
2005 90 10 0- - Owoce z rodzaju Capsicum, inne niż słodka papryka lub pieprz

angielski

2005 90 30 0- - Kapary
2005 90 50 0- - Karczochy
2006 00Warzywa, owoce, orzechy, skórki z owoców i pozostałe części roślin, zakonserwowane cukrem (odsączone, lukrowane lub kandyzowane):
2006 00 10 0- Imbir
2007Dżemy, galaretki owocowe, marmolady, przeciery i pasty owocowe lub orzechowe, otrzymane przez gotowanie, nawet zawierające dodatek cukru lub innej substancji słodzącej:
- Pozostałe:
2007 91- - Owoce cytrusowe:
2007 91 10 0- - - O zawartości cukru przekraczającej 30 % masy
2007 99- - Pozostałe:
- - - Pozostałe:
2007 99 93 0- - - - Z owoców tropikalnych i orzechów tropikalnych
2008Owoce, orzechy i pozostałe jadalne części roślin, inaczej przetworzone lub zakonserwowane, nawet zawierające dodatek cukru lub innej substancji słodzącej, lub alkoholu, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone:
- Orzechy, orzeszki ziemne i pozostałe nasiona, nawet zmieszane

razem:

2008 11- - Orzeszki ziemne:
2008 11 10 0- - - Masło orzechowe
- - - Pozostałe, w bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto:
- - - - Przekraczającej 1 kg:
2008 11 92 0- - - - - Prażone
2008 11 94 0- - - - - Pozostałe
- - - - Nieprzekraczającej 1 kg:
2008 11 96 0- - - - - Prażone
2008 11 98 0- - - - - Pozostałe
2008 19- - Pozostałe, włączając mieszanki:
- - - W bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto

przekraczającej 1 kg:

2008 19 11 0- - - - Orzechy tropikalne; mieszanki zawierające 50 % masy lub

więcej orzechów tropikalnych i owoców tropikalnych

- - - - Pozostałe:
2008 19 13 0- - - - - Migdały i orzeszki pistacjowe, prażone
2008 19 19 0- - - - - Pozostałe
- - - W bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto

nieprzekraczającej 1 kg:

2008 19 91 0- - - - Orzechy tropikalne; mieszanki zawierające 50 % masy lub

więcej orzechów tropikalnych i owoców tropikalnych

- - - - Pozostałe:
- - - - - Orzechy prażone:
2008 19 93 0- - - - - - Migdały i orzeszki pistacjowe, prażone
2008 19 95 0- - - - - - Pozostałe
2008 19 99 0- - - - - Pozostałe
2008 70- Brzoskwinie, włączając nektaryny:
- - Niezawierające dodatku alkoholu:
- - - Zawierające dodatek cukru, w bezpośrednich opakowaniach o

zawartości netto przekraczającej 1 kg:

2008 70 61 0- - - - O zawartości cukru przekraczającej 13 % masy
2008 70 69 0- - - - Pozostałe
- - - Zawierające dodatek cukru, w bezpośrednich opakowaniach o

zawartości netto nieprzekraczającej 1 kg:

2008 70 71 0- - - - O zawartości cukru przekraczającej 15 % masy
2008 70 79 0- - - - Pozostałe
- - - Niezawierające dodatku cukru, w bezpośrednich opakowaniach o

zawartości netto:

2008 70 92 0- - - - 5 kg lub większej
2008 70 98 0- - - - Mniejszej niż 5 kg
- Pozostałe, włączając mieszanki, inne niż objęte podpozycją 2008

19:

2008 91 00 0- - Rdzenie palmowe
2008 99- - Pozostałe:
- - - Niezawierające dodatku alkoholu:
- - - - Zawierające dodatek cukru, w bezpośrednich opakowaniach o

zawartości netto przekraczającej 1 kg:

2008 99 41 0- - - - - Imbir
- - - - Zawierające dodatek cukru, w bezpośrednich opakowaniach o

zawartości netto nieprzekraczającej 1 kg:

2008 99 51 0- - - - - Imbir
- - - - Niezawierające dodatku cukru:
2008 99 85 0- - - - - Kukurydza, inna niż kukurydza słodka (Zea mays var.

saccharata)

2008 99 91 0- - - - - Ignamy, słodkie ziemniaki i podobne jadalne części

roślin, zawierające 5 % masy skrobi lub więcej

2009Soki owocowe (włączając moszcz winogronowy) i soki warzywne niesfermentowane i niezawierające dodatku alkoholu, nawet z dodatkiem cukru lub innej substancji słodzącej:
- Sok pomarańczowy:
2009 11- - Zamrożony:
- - - O liczbie Brixa przekraczającej 67:
2009 11 11 0- - - - O wartości nieprzekraczającej 30 EUR za 100 kg masy netto
2009 11 19 0- - - - Pozostały
- - - O liczbie Brixa nieprzekraczającej 67:
2009 11 91 0- - - - O wartości nieprzekraczającej 30 EUR za 100 kg masy netto

i o zawartości dodatku cukru przekraczającej 30 % masy

2009 11 99 0- - - - Pozostały
2009 12 00 0- - Niezamrożony, o liczbie Brixa nieprzekraczającej 20
2009 19- - Pozostały:
- - - O liczbie Brixa przekraczającej 67:
2009 19 11 0- - - - O wartości nieprzekraczającej 30 EUR za 100 kg masy netto
2009 19 19 0- - - - Pozostały
- - - O liczbie Brixa przekraczającej 20, ale nieprzekraczającej

67:

2009 19 91 0- - - - O wartości nieprzekraczającej 30 EUR za 100 kg masy netto

i o zawartości dodatku cukru przekraczającej 30 % masy

2009 19 98 0- - - - Pozostały
- Sok grejpfrutowy:
2009 21 00 0- - O liczbie Brixa nieprzekraczającej 20
2009 29- - Pozostały:
- - - O liczbie Brixa przekraczającej 67:
2009 29 11 0- - - - O wartości nieprzekraczającej 30 EUR za 100 kg masy netto
2009 29 19 0- - - - Pozostały
- - - O liczbie Brixa przekraczającej 20, ale nieprzekraczającej

67:

2009 29 91 0- - - - O wartości nieprzekraczającej 30 EUR za 100 kg masy netto

i o zawartości dodatku cukru przekraczającej 30 % masy

2009 29 99 0- - - - Pozostały
- Sok z dowolnego innego pojedynczego owocu cytrusowego:
2009 31- - O liczbie Brixa nieprzekraczającej 20:
- - - O wartości przekraczającej 30 EUR za 100 kg masy netto:
2009 31 11 0- - - - Zawierający dodatek cukru
2009 31 19 0- - - - Niezawierający dodatku cukru
- - - O wartości nieprzekraczającej 30 EUR za 100 kg masy netto:
- - - - Sok cytrynowy:
2009 31 51 0- - - - - Zawierający dodatek cukru
2009 31 59 0- - - - - Niezawierający dodatku cukru
- - - - Pozostałe soki z owoców cytrusowych:
2009 31 91 0- - - - - Zawierające dodatek cukru
2009 31 99 0- - - - - Niezawierające dodatku cukru
2009 39- - Pozostały:
- - - O liczbie Brixa przekraczającej 67:
2009 39 11 0- - - - O wartości nieprzekraczającej 30 EUR za 100 kg masy netto
2009 39 19 0- - - - Pozostały
- - - O liczbie Brixa przekraczającej 20, ale nieprzekraczającej

67:

- - - - O wartości przekraczającej 30 EUR za 100 kg masy netto:
2009 39 31 0- - - - - Zawierające dodatek cukru
2009 39 39 0- - - - - Niezawierające dodatku cukru
- - - - O wartości nieprzekraczającej 30 EUR za 100 kg masy netto:
- - - - - Sok cytrynowy:
2009 39 51 0- - - - - - O zawartości dodatku cukru przekraczającej 30 % masy
2009 39 55 0- - - - - - O zawartości dodatku cukru nieprzekraczającej 30 %

masy

2009 39 59 0- - - - - - Niezawierający dodatku cukru
- - - - - Pozostałe soki z owoców cytrusowych:
2009 39 91 0- - - - - - O zawartości dodatku cukru przekraczającej 30 % masy
2009 39 95 0- - - - - - O zawartości dodatku cukru nieprzekraczającej 30 %

masy

2009 39 99 0- - - - - - Niezawierający dodatku cukru
- Sok ananasowy:
2009 41- - O liczbie Brixa nieprzekraczającej 20:
2009 41 10 0- - - O wartości przekraczającej 30 EUR za 100 kg masy netto,

zawierający dodatek cukru

- - - Pozostały:
2009 41 91 0- - - - Zawierający dodatek cukru
2009 41 99 0- - - - Niezawierający dodatku cukru
2009 49- - Pozostały:
- - - O liczbie Brixa przekraczającej 67:
2009 49 11 0- - - - O wartości nieprzekraczającej 30 EUR za 100 kg masy netto
2009 49 19 0- - - - Pozostały
- - - O liczbie Brixa przekraczającej 20, ale nieprzekraczającej

67:

2009 49 30 0- - - - O wartości przekraczającej 30 EUR za 100 kg masy netto,

zawierający dodatek cukru

- - - - Pozostały:
2009 49 91 0- - - - - O zawartości dodatku cukru przekraczającej 30 % masy
2009 49 93 0- - - - - O zawartości dodatku cukru nieprzekraczającej 30 % masy
2009 49 99 0- - - - - Niezawierający dodatku cukru
- Sok winogronowy (włączając moszcz winogronowy):
2009 61- - O liczbie Brixa nieprzekraczającej 30:
2009 61 10 0- - - O wartości przekraczającej 18 EUR za 100 kg masy netto
2009 61 90 0- - - O wartości nieprzekraczającej 18 EUR za 100 kg masy netto
2009 69- - Pozostały:
- - - O liczbie Brixa przekraczającej 67:
2009 69 11 0- - - - O wartości nieprzekraczającej 22 EUR za 100 kg masy netto
2009 69 19 0- - - - Pozostały
- - - O liczbie Brixa przekraczającej 30, ale nieprzekraczającej

67:

- - - - O wartości przekraczającej 18 EUR za 100 kg masy netto:
2009 69 51 0- - - - - Stężony
2009 69 59 0- - - - - Pozostały
- - - - O wartości nieprzekraczającej 18 EUR za 100 kg masy netto:
- - - - - O zawartości dodatku cukru przekraczającej 30 % masy:
2009 69 71 0- - - - - - Stężony
2009 69 79 0- - - - - - Pozostały
2009 69 90 0- - - - - Pozostały
2009 80- Sok z dowolnego innego pojedynczego owocu lub z dowolnego

warzywa:

- - O liczbie Brixa przekraczającej 67:
- - - Pozostały:
- - - - O wartości nieprzekraczającej 30 EUR za 100 kg masy netto:
2009 80 32 0- - - - - Soki z owoców męczennicy i guawy
2009 80 33 0- - - - - Soki z mango, owoców smaczeliny, papai, owoców

tamaryndy, jabłek nerkowca, liczi (śliwki chińskiej),

owoców kanawalii, sączyńca, owoców oskomianu (carambola)

i pitahaya

2009 80 35 0- - - - - Pozostałe
- - - - Pozostałe:
2009 80 36 0- - - - - Soki z owoców tropikalnych
2009 80 38 0- - - - - Pozostałe
- - O liczbie Brixa nieprzekraczającej 67:
- - - Pozostały:
- - - - O wartości przekraczającej 30 EUR za 100 kg masy netto,

zawierający dodatek cukru:

2009 80 71 0- - - - - Sok wiśniowy i czereśniowy
2009 80 73 0- - - - - Soki z owoców tropikalnych
2009 80 79 0- - - - - Pozostałe
- - - - Pozostałe:
- - - - - O zawartości dodatku cukru przekraczającej 30 % masy:
2009 80 83 0- - - - - - Soki z owoców męczennicy i guawy
2009 80 84 0- - - - - - Soki z mango, owoców smaczeliny, papai, owoców

tamaryndy, jabłek nerkowca, liczi (śliwki chińskiej),

owoców kanawalii, sączyńca, owoców oskomianu

(carambola) i pitahaya

2009 80 86 0- - - - - - Pozostałe
- - - - - O zawartości dodatku cukru nieprzekraczającej 30 % masy:
2009 80 88 0- - - - - - Soki z owoców tropikalnych
2009 80 89 0- - - - - - Pozostałe
- - - - - Niezawierający dodatku cukru:
2009 80 95 0- - - - - - Soki z owoców z gatunku Vaccinium macrocarpon
2009 80 96 0- - - - - - Sok wiśniowy i czereśniowy
2009 80 97 0- - - - - - Soki z owoców tropikalnych
2009 80 99- - - - - - Pozostałe:
2009 80 99 1- - - - - - - Soki owocowe
2009 80 99 9- - - - - - - Pozostałe
2009 90- Mieszanki soków:
- - O liczbie Brixa nieprzekraczającej 67:
- - - Pozostałe:
- - - - O wartości przekraczającej 30 EUR za 100 kg masy netto:
- - - - - Mieszanki soków owoców cytrusowych i soku ananasowego:
2009 90 41 0- - - - - - Zawierające dodatek cukru
2009 90 49 0- - - - - - Pozostałe
- - - - - Pozostałe:
2009 90 51 0- - - - - - Zawierające dodatek cukru
2009 90 59 0- - - - - - Pozostałe
- - - - O wartości nieprzekraczającej 30 EUR za 100 kg masy netto:
- - - - - Mieszanki soków owoców cytrusowych i soku ananasowego:
2009 90 71 0- - - - - - O zawartości dodatku cukru przekraczającej 30 % masy
2009 90 73 0- - - - - - O zawartości dodatku cukru nieprzekraczającej 30 %

masy

2009 90 79 0- - - - - - Niezawierające dodatku cukru
- - - - - Pozostałe:
- - - - - - O zawartości dodatku cukru przekraczającej 30 % masy:
2009 90 92 0- - - - - - - Mieszanki soków z owoców tropikalnych
2009 90 94 0- - - - - - - Pozostałe
- - - - - - O zawartości dodatku cukru nieprzekraczającej 30 %

masy:

2009 90 95 0- - - - - - - Mieszanki soków z owoców tropikalnych
2009 90 96 0- - - - - - - Pozostałe
- - - - - - Niezawierające dodatku cukru:
2009 90 97 0- - - - - - - Mieszanki soków z owoców tropikalnych
2009 90 98 0- - - - - - - Pozostałe
2102Drożdże (aktywne lub nieaktywne); pozostałe mikroorganizmy jednokomórkowe, martwe (z wyłączeniem szczepionek objętych pozycją 3002); gotowe proszki do pieczenia:
2102 10- Drożdże aktywne:
2102 10 10 0- - Kultury drożdży
- - Drożdże piekarnicze:
2102 10 31 0- - - Suszone
2102 10 39 0- - - Pozostałe
2102 10 90 0- - Pozostałe
2102 20- Drożdże nieaktywne; pozostałe mikroorganizmy jednokomórkowe,

martwe:

- - Drożdże nieaktywne:
2102 20 11 0- - - W tabletkach, kostkach lub w podobnej postaci, lub w

bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto

nieprzekraczającej 1 kg

2102 20 19 0- - - Pozostałe
2102 20 90 0- - Pozostałe
2102 30 00 0- Proszki do pieczenia, gotowe
2103Sosy i przetwory z nich; zmieszane przyprawy i zmieszane przyprawy korzenne; mąka i mączka, z gorczycy oraz gotowa musztarda:
2103 10 00 0- Sos sojowy
2103 90- Pozostałe:
2103 90 10 0- - Ostry sos z mango, w płynie
2106Przetwory spożywcze, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone:
2106 90- Pozostałe:
2106 90 10 0- - Fondue z sera
2203 00Piwo otrzymywane ze słodu:
- W pojemnikach o objętości 10 litrów lub mniejszej:
2203 00 01 0- - W butelkach
2203 00 09 0- - Pozostałe
2203 00 10 0- W pojemnikach o objętości większej niż 10 litrów
2204Wino ze świeżych winogron, włącznie z winami wzmocnionymi; moszcz winogronowy, inny niż ten objęty pozycją 2009:
2204 10- Wino musujące:
- - O rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu nie mniejszej niż

8,5 % obj.:

2204 10 11- - - Szampan:
2204 10 11 1- - - - O rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu nie mniejszej

niż 8,5 % obj., ale nie większej niż 22 % obj.

2204 10 11 9- - - - O rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu większej niż 22

% obj.

2204 10 19- - - Pozostałe:
2204 10 19 1- - - - O rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu nie mniejszej

niż 8,5 % obj., ale nie większej niż 22 % obj.

2204 10 19 9- - - - O rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu większej niż 22

% obj.

- - Pozostałe:
2204 10 91 0- - - Asti spumante
2204 10 99 0- - - Pozostałe
- Pozostałe wina; moszcz winogronowy z fermentacją nierozpoczętą

lub zatrzymaną przez dodanie alkoholu:

2204 21- - W pojemnikach o objętości 2 litry lub mniejszej:
2204 21 10- - - Wina, inne niż objęte podpozycją 2204 10, w butelkach z

korkami "grzybkowymi" przytrzymywanymi przewiązkami lub

zapięciami; wina dostarczane w inny sposób, pozostające w

wyniku obecności ditlenku węgla w roztworze, pod

nadciśnieniem nie mniejszym niż 1 bar, ale mniejszym niż 3

bary, mierzonym w temperaturze 20 °C:

2204 21 10 1- - - - O rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu

nieprzekraczającej 22 % obj.

2204 21 10 9- - - - O rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu przekraczającej

22 % obj.

- - - Pozostałe:
- - - - O rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu

nieprzekraczającej 13 % obj.:

- - - - - Wina jakościowe produkowane w określonych regionach:
- - - - - - Białe:
2204 21 11 0- - - - - - - Alsace
2204 21 12 0- - - - - - - Bordeaux
2204 21 13 0- - - - - - - Bourgogne (Burgundy)
2204 21 17 0- - - - - - - Val de Loire (Loire valley)
2204 21 18 0- - - - - - - Mosel-Saar-Ruwer
2204 21 19 0- - - - - - - Pfalz
2204 21 22 0- - - - - - - Rheinhessen
2204 21 24 0- - - - - - - Lazio (Latium)
2204 21 26 0- - - - - - - Toscana (Tuscany)
2204 21 27 0- - - - - - - Trentino, Alto Adige i Friuli
2204 21 28 0- - - - - - - Veneto
2204 21 32 0- - - - - - - Vinho Verde
2204 21 34 0- - - - - - - Penedés
2204 21 36 0- - - - - - - Rioja
2204 21 37 0- - - - - - - Valencia
2204 21 38 0- - - - - - - Pozostałe
- - - - - - Pozostałe:
2204 21 42 0- - - - - - - Bordeaux
2204 21 43 0- - - - - - - Bourgogne (Burgundy)
2204 21 44 0- - - - - - - Beaujolais
2204 21 46 0- - - - - - - Côtes du Rhône
2204 21 47 0- - - - - - - Languedoc-Rousillon
2204 21 48 0- - - - - - - Val de Loire (Loire valley)
2204 21 62 0- - - - - - - Piemonte (Piemont)
2204 21 66 0- - - - - - - Toscana (Tuscany)
2204 21 67 0- - - - - - - Trentino i Alto Adige
2204 21 68 0- - - - - - - Veneto
2204 21 69 0- - - - - - - Dâo, Bairrada i Douro
2204 21 71 0- - - - - - - Navarra
2204 21 74 0- - - - - - - Penedés
2204 21 76 0- - - - - - - Rioja
2204 21 77 0- - - - - - - Valdepenas
2204 21 78 0- - - - - - - Pozostałe
- - - - - Pozostałe:
2204 21 79 0- - - - - - Białe
2204 21 80 0- - - - - - Pozostałe
- - - - O rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu przekraczającej

13 % obj., ale nieprzekraczającej 15 % obj.:

- - - - - Wina jakościowe produkowane w określonych regionach:
2204 21 81 0- - - - - - Białe
2204 21 82 0- - - - - - Pozostałe
- - - - - Pozostałe:
2204 21 83 0- - - - - - Białe
2204 21 84 0- - - - - - Pozostałe
- - - - O rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu przekraczającej

15 % obj., ale nieprzekraczającej 18 % obj.:

2204 21 87 0- - - - - Marsala
2204 21 88 0- - - - - Samos i Muscat de Lemnos
2204 21 89 0- - - - - Port
2204 21 91 0- - - - - Madeira i Setubal muscatel
2204 21 92 0- - - - - Sherry
2204 21 93 0- - - - - Tokaj (Aszu i Szamorodni)
2204 21 94 0- - - - - Pozostałe
- - - - O rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu przekraczającej

18 % obj., ale nieprzekraczającej 22 % obj.:

2204 21 95 0- - - - - Port
2204 21 96 0- - - - - Madeira, sherry i Setubal muscatel
2204 21 97 0- - - - - Tokaj (Aszu i Szamorodni)
2204 21 98 0- - - - - Pozostałe
2204 21 99 0- - - - O rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu przekraczającej

22 % obj.

2204 30- Pozostały moszcz winogronowy:
2204 30 10- - W trakcie fermentacji lub z fermentacją zatrzymaną inaczej niż

przez dodanie alkoholu:

2204 30 10 1- - - O rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu

nieprzekraczającej 22 % obj.

2204 30 10 9- - - O rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu przekraczającej

22 % obj.

- - Pozostały:
- - - O gęstości 1,33 g/cm3 lub mniejszej w 20 °C, i o

rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu nieprzekraczającej

1 % obj.:

2204 30 92 0- - - - Skoncentrowany
2204 30 94 0- - - - Pozostały
- - - Pozostały:
2204 30 96- - - - Skoncentrowany:
2204 30 96 1- - - - - O rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu

przekraczającej 1 % obj., ale nieprzekraczającej 22 %

obj.

2204 30 96 9- - - - - O rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu

przekraczającej 22 % obj.

2204 30 98- - - - Pozostały:
2204 30 98 1- - - - - O rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu

przekraczającej 1 % obj., ale nieprzekraczającej 22 %

obj.

2204 30 98 9- - - - - O rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu

przekraczającej 22 % obj.

2205Wermut i pozostałe wina ze świeżych winogron przyprawione roślinami lub substancjami aromatycznymi:
2205 10- W pojemnikach o objętości 2 litry lub mniejszej:
2205 10 10 0- - O rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu 18 % obj. lub

mniejszej

2208Alkohol etylowy nieskażony o objętościowej mocy alkoholu mniejszej niż 80 % obj.; wódki, likiery i pozostałe napoje spirytusowe:
2208 20- Napoje spirytusowe otrzymane przez destylację wina z winogron

lub wytłoków z winogron:

- - W pojemnikach o objętości 2 litry lub mniejszej:
2208 20 12 0- - - Cognac
2208 20 14 0- - - Armagnac
2208 20 26 0- - - Grappa
2208 20 27 0- - - Brandy de Jerez
2208 20 29 0- - - Pozostałe
- - W pojemnikach o objętości większej niż 2 litry:
2208 20 40 0- - - Surowy destylat
- - - Pozostałe:
2208 20 62 0- - - - Cognac
2208 20 64 0- - - - Armagnac
2208 20 86 0- - - - Grappa
2208 20 87 0- - - - Brandy de Jerez
2208 20 89 0- - - - Pozostałe
2208 30- Whisky:
- - Whisky burbońskie, w pojemnikach o objętości:
2208 30 11 0- - - 2 litry lub mniejszej
2208 30 19 0- - - Większej niż 2 litry
- - Szkocka whisky:
- - - Whisky "malt", w pojemnikach o objętości:
2208 30 32 0- - - - 2 litry lub mniejszej
2208 30 38 0- - - - Większej niż 2 litry
- - - Whisky "blended", w pojemnikach o objętości:
2208 30 52 0- - - - 2 litry lub mniejszej
2208 30 58 0- - - - Większej niż 2 litry
- - - Pozostałe, w pojemnikach o objętości:
2208 30 72 0- - - - 2 litry lub mniejszej
2208 30 78 0- - - - Większej niż 2 litry
- - Pozostałe, w pojemnikach o objętości:
2208 30 82 0- - - 2 litry lub mniejszej
2208 30 88 0- - - Większej niż 2 litry
2208 40- Rum i tafia:
- - W pojemnikach o objętości 2 litry lub mniejszej:
2208 40 11 0- - - Rum o zawartości lotnych substancji, innych niż alkohol

etylowy i metylowy, równej lub przekraczającej 225 g na

hektolitr czystego alkoholu (z tolerancją 10 %)

- - - Pozostałe:
2208 40 31 0- - - - O wartości przekraczającej 7,9 EUR za litr czystego

alkoholu

2208 40 39 0- - - - Pozostałe
- - W pojemnikach o objętości większej niż 2 litry:
2208 40 51 0- - - Rum o zawartości lotnych substancji, innych niż alkohol

etylowy i metylowy, równej lub przekraczającej 225 g na

hektolitr czystego alkoholu (z tolerancją 10 %)

- - - Pozostałe:
2208 40 91 0- - - - O wartości przekraczającej 2 EUR za litr czystego alkoholu
2208 40 99 0- - - - Pozostałe
2208 50- Giny i gin Geneva:
- - Gin, w pojemnikach o objętości:
2208 50 11 0- - - 2 litry lub mniejszej
2208 50 19 0- - - Większej niż 2 litry
- - Gin Geneva, w pojemnikach o objętości:
2208 50 91 0- - - 2 litry lub mniejszej
2208 50 99 0- - - Większej niż 2 litry
2208 70- Likiery i kordiały:
2208 70 10 0- - W pojemnikach o objętości 2 litry lub mniejszej
2208 70 90 0- - W pojemnikach o objętości większej niż 2 litry
2208 90- Pozostałe:
- - Arak, w pojemnikach o objętości:
2208 90 11 0- - - 2 litry lub mniejszej
2208 90 19 0- - - Większej niż 2 litry
- - Napoje alkoholowe śliwkowe, gruszkowe i wiśniowe (z

wyłączeniem likierów), w pojemnikach o objętości:

2208 90 33 0- - - 2 litry lub mniejszej
2208 90 38 0- - - Większej niż 2 litry
- - Pozostałe wódki i pozostałe napoje spirytusowe, w pojemnikach

o objętości:

- - - 2 litry lub mniejszej:
2208 90 41 0- - - - Ouzo
- - - - Pozostałe:
- - - - - Wódki i napoje spirytusowe (z wyłączeniem likierów):
- - - - - - Destylowane z owoców:
2208 90 45 0- - - - - - - Calvados
2208 90 48 0- - - - - - - Pozostałe
- - - - - - Pozostałe:
2208 90 52 0- - - - - - - Korn
2208 90 54 0- - - - - - - Tequila
2208 90 56 0- - - - - - - Pozostałe
2208 90 69- - - - - Pozostałe napoje spirytusowe:
2208 90 69 1- - - - - - Gotowe preparaty ziołowe, będące farmaceutykami, na

bazie alkoholu

2208 90 69 9- - - - - - Pozostałe
- - - Większej niż 2 litry:
- - - - Wódki i napoje spirytusowe (z wyłączeniem likierów):
2208 90 71 0- - - - - Destylowane z owoców
2208 90 75 0- - - - - Tequila
2208 90 77 0- - - - - Pozostałe
2208 90 78 0- - - - Pozostałe napoje spirytusowe
- - Alkohol etylowy nieskażony, o objętościowej mocy alkoholu

mniejszej niż 80 % obj., w pojemnikach o objętości:

2208 90 91 0- - - 2 litry lub mniejszej
2208 90 99 0- - - Większej niż 2 litry
2301Mąki, mączki i granulki, z mięsa i podrobów, ryb lub skorupiaków, mięczaków lub pozostałych bezkręgowców wodnych, nienadające się do spożycia przez ludzi; skwarki:
2301 10 00 0- Mąki, mączki i granulki, z mięsa i podrobów; skwarki
2301 20 00 0- Mąki, mączki i granulki, z ryb lub ze skorupiaków, mięczaków lub

pozostałych bezkręgowców wodnych

2302Otręby, śruta i inne pozostałości odsiewu, przemiału lub innej obróbki zbóż i roślin strączkowych, nawet granulowane:
2302 50 00 0- Z roślin strączkowych
2303Pozostałości z produkcji skrobi i podobne pozostałości, wysłodki buraczane, wytłoczyny z trzciny cukrowej i pozostałe odpady z produkcji cukru, pozostałości i odpady browarnicze i gorzelniane, nawet w postaci granulek:
2303 10- Pozostałości z produkcji skrobi i podobne pozostałości:
- - Pozostałości z produkcji skrobi z kukurydzy (z wyłączeniem

stężonych płynów z rozmiękczania), o zawartości białka w

przeliczeniu na suchy produkt:

2303 10 19 0- - - Nieprzekraczającej 40 % masy
2303 10 90 0- - Pozostałe
2303 20- Wysłodki buraczane, wytłoczyny z trzciny cukrowej i pozostałe

odpady z produkcji cukru:

- - Wysłodki buraczane o zawartości suchej masy:
2303 20 11 0- - - Nie mniejszej niż 87 % masy
2303 20 18 0- - - Mniejszej niż 87 % masy
2303 20 90 0- - Pozostałe
2303 30 00 0- Pozostałości i odpady browarnicze i gorzelniane
2306Makuchy i inne pozostałości stałe, nawet mielone lub w postaci granulek, pozostałe z ekstrakcji tłuszczów lub olejów roślinnych, inne niż te objęte pozycją 2304 lub 2305:
2306 10 00 0- Z nasion bawełny
2306 20 00 0- Z nasion lnu
2306 30 00 0- Z nasion słonecznika
- Z nasion rzepaku lub rzepiku:
2306 41 00 0- - Z nasion rzepaku lub rzepiku, o niskiej zawartości kwasu

erukowego

2306 49 00 0- - Pozostałe
2306 50 00 0- Z orzechów kokosowych lub kopry
2306 60 00 0- Z orzechów palmowych lub jąder
2306 70 00 0- Z zarodków kukurydzy
2306 90- Pozostałe:
- - Makuchy i inne pozostałości stałe z ekstrakcji oleju

oliwkowego:

2306 90 11 0- - - Zawierające 3 % masy oliwy z oliwek lub mniej
2306 90 19 0- - - Zawierające więcej niż 3 % masy oliwy z oliwek
2306 90 90 0- - Pozostałe
2309Preparaty, w rodzaju stosowanych do karmienia zwierząt:
2309 10- Karma dla psów lub kotów, pakowana do sprzedaży detalicznej:
- - Zawierająca skrobię, glukozę, syrop glukozowy, maltodekstrynę

lub syrop z maltodekstryny, objęte podpozycjami od 1702 30 51

0 do 1702 30 99 0, 1702 40 90 0, 1702 90 50 0 i 2106 90 55 0

lub produkty mleczne:

- - - Zawierająca skrobię, glukozę, syrop glukozowy,

maltodekstrynę lub syrop z maltodekstryny:

- - - - Niezawierająca skrobi lub zawierająca 10 % masy skrobi lub

mniej:

2309 10 11 0- - - - - Niezawierająca produktów mlecznych lub zawierająca tych

produktów mniej niż 10 % masy

- - - - Zawierająca więcej niż 10 % masy, ale nie więcej niż 30 %

masy skrobi:

2309 10 31 0- - - - - Niezawierająca produktów mlecznych lub zawierająca tych

produktów mniej niż 10 % masy

- - - - Zawierająca więcej niż 30 % masy skrobi:
2309 10 51 0- - - - - Niezawierająca produktów mlecznych lub zawierająca tych

produktów mniej niż 10 % masy

2309 10 90 0- - Pozostała
2309 90- Pozostałe:
2309 90 10 0- - Roztwory z ryb lub ssaków morskich
- - Pozostałe, włącznie z przedmieszkami:
- - - Zawierające skrobię, glukozę, syrop glukozowy,

maltodekstrynę lub syrop z maltodekstryny, objęte

podpozycjami od 1702 30 51 0 do 1702 30 99 0, 1702 40 90 0,

1702 90 50 0 i 2106 90 55 0 lub produkty mleczne:

- - - - Zawierające skrobię, glukozę, syrop glukozowy,

maltodekstrynę lub syrop z maltodekstryny:

- - - - - Niezawierające skrobi lub zawierające 10 % masy skrobi

lub mniej:

2309 90 31- - - - - - Niezawierające produktów mlecznych lub zawierające

tych produktów mniej niż 10 % masy:

2309 90 31 9- - - - - - - Pozostałe
- - - - - Zawierające więcej niż 10 % masy, ale nie więcej niż 30

% masy skrobi:

2309 90 41- - - - - - Niezawierające produktów mlecznych lub zawierające

tych produktów mniej niż 10 % masy:

2309 90 41 9- - - - - - - Pozostałe
- - - - - Zawierające więcej niż 30 % masy skrobi:
2309 90 51- - - - - - Niezawierające produktów mlecznych lub zawierające

tych produktów mniej niż 10 % masy:

2309 90 51 9- - - - - - - Pozostałe
2905Alkohole alifatyczne i ich fluorowcowane, sulfonowane, nitrowane lub nitrozowane pochodne:
- Pozostałe alkohole poliwodorotlenowe:
2905 43 00 0- - Mannit
2905 44- - D-sorbit (sorbitol):
- - - W roztworze wodnym:
2905 44 11 0- - - - Zawierający 2 % masy D-mannitu lub mniej, w przeliczeniu

na zawartość D-sorbitu

2905 44 19 0- - - - Pozostały
- - - Pozostały:
2905 44 91 0- - - - Zawierający 2 % masy D-mannitu lub mniej, w przeliczeniu

na zawartość D-sorbitu

2905 44 99 0- - - - Pozostałe
3505Dekstryny i pozostałe skrobie modyfikowane (na przykład skrobie wstępnie żelatynizowane lub estryfikowane); kleje oparte na skrobiach, na dekstrynach lub pozostałych skrobiach modyfikowanych:
3505 10- Dekstryny i pozostałe skrobie modyfikowane:
3505 10 10 0- - Dekstryny
- - Pozostałe skrobie modyfikowane:
3505 10 50 0- - - Skrobie, estryfikowane lub eteryfikowane
3505 10 90 0- - - Pozostałe
3505 20- Kleje:
3505 20 10 0- - Zawierające mniej niż 25 % masy skrobi lub dekstryn, lub

pozostałych modyfikowanych skrobi

3505 20 30 0- - Zawierające 25 % masy lub więcej, ale mniej niż 55 % masy

skrobi lub dekstryn, lub pozostałych modyfikowanych skrobi

3505 20 50 0- - Zawierające 55 % masy lub więcej, ale mniej niż 80 % masy

skrobi lub dekstryn, lub pozostałych modyfikowanych skrobi

3505 20 90 0- - Zawierające 80 % masy lub więcej skrobi lub dekstryn, lub

pozostałych modyfikowanych skrobi

3809Środki wykańczalnicze, nośniki barwników przyspieszające barwienie, utrwalacze barwników i pozostałe preparaty (na przykład klejonki i zaprawy), w rodzaju stosowanych w przemysłach włókienniczym, papierniczym, skórzanym i podobnych, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone:
3809 10- Na bazie substancji skrobiowych:
3809 10 10 0- - Zawierające mniej niż 55 % masy tych substancji
3809 10 30 0- - Zawierające 55 % masy lub więcej tych substancji, ale mniej

niż 70 % masy

3809 10 50 0- - Zawierające 70 % masy lub więcej tych substancji, ale mniej

niż 83 % masy

3809 10 90 0- - Zawierające 83 % masy lub więcej tych substancji
1 przy określaniu procentowej zawartości mięsa drobiowego masa kości jest pomijana

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WYKAZ TOWARÓW ROLNYCH WYŁĄCZONYCH OD STOSOWANIA OPŁATY CELNEJ DODATKOWEJ W RAMACH KONTYNGENTU TARYFOWEGO

Kod PCNWyszczególnienie
12
0203Mięso ze świń, świeże, schłodzone lub zamrożone:
- Świeże lub schłodzone:
0203 11- - Tusze i półtusze:
0203 11 10 0- - - Ze świń domowych
0203 12- - Szynki, łopatki i ich kawałki, z kośćmi:
- - - Ze świń domowych:
0203 12 11 0- - - - Szynki i ich kawałki
0203 12 19 0- - - - Łopatki i ich kawałki
0203 19- - Pozostałe:
- - - Ze świń domowych:
0203 19 11 0- - - - Przodki i ich kawałki
0203 19 13 0- - - - Schaby i ich kawałki, z kośćmi
0203 19 15 0- - - - Boczek i jego kawałki
- - - - Pozostałe:
0203 19 55 0- - - - - Bez kości
0203 19 59 0- - - - - Pozostałe
- Zamrożone:
0203 21- - Tusze i półtusze:
0203 21 10 0- - - Ze świń domowych
0203 22- - Szynki, łopatki i ich kawałki, z kośćmi:
- - - Ze świń domowych:
0203 22 11 0- - - - Szynki i ich kawałki
0203 22 19 0- - - - Łopatki i ich kawałki
0203 29- - Pozostałe:
- - - Ze świń domowych:
0203 29 11 0- - - - Przodki i ich kawałki
0203 29 13 0- - - - Schaby i ich kawałki, z kośćmi
0203 29 15 0- - - - Boczek i jego kawałki
- - - - Pozostałe:
0203 29 55 0- - - - - Bez kości
0203 29 59 0- - - - - Pozostałe
0207Mięso i podroby jadalne, z drobiu objętego pozycją 0105, świeże, schłodzone lub zamrożone:
- Z ptactwa z gatunku Gallus domesticus:
0207 11- - Niecięte na kawałki, świeże lub schłodzone:
0207 11 10 0- - - Oskubane i bez jelit, z głowami i łapami, znane jako

"kurczaki 83 %"

0207 11 30 0- - - Oskubane i wypatroszone, bez głów i łap, ale z szyjami,

sercami, wątróbkami i żołądkami, znane jako "kurczaki 70

%"

0207 11 90 0- - - Oskubane i wypatroszone, bez głów i łap oraz bez szyj,

serc, wątróbek i żołądków, znane jako "kurczaki 65 %" lub

inaczej zgłaszane

0207 12- - Niecięte na kawałki, zamrożone:
0207 12 10 0- - - Oskubane i wypatroszone, bez głów i łap, ale z szyjami,

sercami, wątróbkami i żołądkami, znane jako "kurczaki 70

%"

0207 12 90 0- - - Oskubane i wypatroszone, bez głów i łap, i bez szyj, serc,

wątróbek i żołądków, znane jako "kurczaki 65 %" lub

inaczej zgłaszane

0207 13- - Kawałki i podroby, świeże lub schłodzone:
- - - Kawałki:
0207 13 10 0- - - - Bez kości
- - - - Z kośćmi:
0207 13 20 0- - - - - Połówki lub ćwiartki
0207 13 30 0- - - - - Całe skrzydła, nawet z końcami
0207 13 40 0- - - - - Grzbiety, szyje, grzbiety włącznie z szyjami, kupry i

końce skrzydeł

0207 13 50 0- - - - - Piersi i ich kawałki
0207 13 60 0- - - - - Nogi i ich kawałki
0207 13 70 0- - - - - Pozostałe
- - - Podroby:
0207 13 91 0- - - - Wątróbki
0207 13 99 0- - - - Pozostałe
0207 14- - Kawałki i podroby, zamrożone:
- - - Kawałki:
0207 14 10 0- - - - Bez kości
- - - - Z kośćmi:
0207 14 20 0- - - - - Połówki lub ćwiartki
0207 14 30 0- - - - - Całe skrzydła, nawet z końcami
0207 14 40 0- - - - - Grzbiety, szyje, grzbiety włącznie z szyjami, kupry i

końce skrzydeł

0207 14 50 0- - - - - Piersi i ich kawałki
0207 14 60 0- - - - - Nogi i ich kawałki
0207 14 70 0- - - - - Pozostałe
- - - Podroby:
0207 14 91 0- - - - Wątróbki
0207 14 99 0- - - - Pozostałe
- Z indyków:
0207 24- - Niecięte na kawałki, świeże lub schłodzone:
0207 24 10 0- - - Oskubane i wypatroszone, bez głów i łap, ale z szyjami,

sercami, wątróbkami i żołądkami, znane jako "indyki 80 %"

0207 24 90 0- - - Oskubane i wypatroszone, bez głów i łap i bez szyj, serc,

wątróbek i żołądków, znane jako "indyki 73 %" lub inaczej

zgłaszane

0207 25- - Niecięte na kawałki, zamrożone:
0207 25 10 0- - - Oskubane i wypatroszone, bez głów i łap, ale z szyjami,

sercami, wątróbkami i żołądkami, znane jako "indyki 80 %"

0207 25 90 0- - - Oskubane i wypatroszone, bez głów i łap oraz bez szyj,

serc, wątróbek i żołądków, znane jako "indyki 73 %" lub

inaczej zgłaszane

0207 26- - Kawałki i podroby, świeże lub schłodzone:
- - - Kawałki:
0207 26 10 0- - - - Bez kości
- - - - Z kośćmi:
0207 26 20 0- - - - - Połówki lub ćwiartki
0207 26 30 0- - - - - Całe skrzydła, nawet z końcami
0207 26 40 0- - - - - Grzbiety, szyje, grzbiety włącznie z szyjami, kupry i

końce skrzydeł

0207 26 50 0- - - - - Piersi i ich kawałki
- - - - - Nogi i ich kawałki:
0207 26 60 0- - - - - - Podudzia i ich kawałki
0207 26 70 0- - - - - - Pozostałe
0207 26 80 0- - - - - Pozostałe
- - - Podroby:
0207 26 91 0- - - - Wątróbki
0207 26 99 0- - - - Pozostałe
0207 27- - Kawałki i podroby, zamrożone:
- - - Kawałki:
0207 27 10 0- - - - Bez kości
- - - - Z kośćmi:
0207 27 20 0- - - - - Połówki lub ćwiartki
0207 27 30 0- - - - - Całe skrzydła, nawet z końcami
0207 27 40 0- - - - - Grzbiety, szyje, grzbiety włącznie z szyjami, kupry i

końce skrzydeł

0207 27 50 0- - - - - Piersi i ich kawałki
- - - - - Nogi i ich kawałki:
0207 27 60 0- - - - - - Podudzia i ich kawałki
0207 27 70 0- - - - - - Pozostałe
0207 27 80 0- - - - - Pozostałe
- - - Podroby:
0207 27 91 0- - - - Wątróbki
0207 27 99 0- - - - Pozostałe
- Z kaczek, gęsi lub perliczek:
0207 32- - Niecięte na kawałki, świeże lub schłodzone:
- - - Z kaczek:
0207 32 11 0- - - - Oskubane, bez krwi i jelit, ale niewypatroszone, z

głowami i łapami, znane jako "kaczki 85 %"

0207 32 15 0- - - - Oskubane i wypatroszone, bez głów i łap, ale z szyjami,

sercami, wątróbkami i żołądkami, znane jako "kaczki 70

%"

0207 32 19 0- - - - Oskubane i wypatroszone, bez głów i łap oraz bez szyj,

serc, wątróbek i żołądków, znane jako "kaczki 63 %" lub

inaczej zgłaszane

- - - Z gęsi:
0207 32 51 0- - - - Oskubane, bez krwi, niewypatroszone z głowami i łapami,

znane jako "gęsi 82 %"

0207 32 59 0- - - - Oskubane i wypatroszone, bez głów i łap, z sercami i

żołądkami lub bez serc i żołądków, znane jako "gęsi 75

%" lub inaczej zgłaszane

0207 32 90 0- - - Z perliczek
0207 33- - Niecięte na kawałki, zamrożone:
- - - Z kaczek:
0207 33 11 0- - - - Oskubane i wypatroszone, bez głów i łap, ale z szyjami,

sercami, wątróbkami i żołądkami, znane jako "kaczki 70

%"

0207 33 19 0- - - - Oskubane i wypatroszone bez głów i łap oraz bez szyj,

serc, wątróbek i żołądków, znane jako "kaczki 63 %" lub

inaczej zgłaszane

- - - Z gęsi:
0207 33 51 0- - - - Oskubane, bez krwi, niewypatroszone z głowami i łapami,

znane jako "gęsi 82 %"

0207 33 59 0- - - - Oskubane i wypatroszone, bez głów i łap, z sercami i

żołądkami lub bez serc i żołądków, znane jako "gęsi 75

%" lub inaczej zgłaszane

0207 33 90 0- - - Z perliczek
0207 35- - Pozostałe, świeże lub schłodzone:
- - - Kawałki:
- - - - Bez kości:
0207 35 11 0- - - - - Z gęsi
0207 35 15 0- - - - - Z kaczek i perliczek
- - - - Z kośćmi:
- - - - - Połówki lub ćwiartki:
0207 35 21 0- - - - - - Z kaczek
0207 35 23 0- - - - - - Z gęsi
0207 35 25 0- - - - - - Z perliczek
0207 35 31 0- - - - - Całe skrzydła, nawet z końcami
0207 35 41 0- - - - - Grzbiety, szyje, grzbiety włącznie z szyjami, kupry i

końce skrzydeł

- - - - - Piersi i ich kawałki:
0207 35 51 0- - - - - - Z gęsi
0207 35 53 0- - - - - - Z kaczek i perliczek
- - - - - Nogi i ich kawałki:
0207 35 61 0- - - - - - Z gęsi
0207 35 63 0- - - - - - Z kaczek i perliczek
0207 35 71 0- - - - - Tusze gęsie lub kacze
0207 35 79 0- - - - - Pozostałe
- - - Podroby:
0207 35 91 0- - - - Wątróbki drobiowe, inne niż wątróbki otłuszczone
0207 35 99 0- - - - Pozostałe
0207 36- - Pozostałe, zamrożone:
- - - Kawałki:
- - - - Bez kości:
0207 36 11 0- - - - - Z gęsi
0207 36 15 0- - - - - Z kaczek i perliczek
- - - - Z kośćmi:
- - - - - Połówki lub ćwiartki:
0207 36 21 0- - - - - - Z kaczek
0207 36 23 0- - - - - - Z gęsi
0207 36 25 0- - - - - - Z perliczek
0207 36 31 0- - - - - Całe skrzydła, nawet z końcami
0207 36 41 0- - - - - Grzbiety, szyje, grzbiety włącznie z szyjami, kupry i

końce skrzydeł

- - - - - Piersi i ich kawałki:
0207 36 51 0- - - - - - Z gęsi
0207 36 53 0- - - - - - Z kaczek i perliczek
- - - - - Nogi i ich kawałki:
0207 36 61 0- - - - - - Z gęsi
0207 36 63 0- - - - - - Z kaczek i perliczek
0207 36 71 0- - - - - Tusze gęsie lub kacze
0207 36 79 0- - - - - Pozostałe
- - - Podroby:
- - - - Wątróbki:
0207 36 89 0- - - - - Pozostałe
0207 36 90 0- - - - Pozostałe
0210Mięso i podroby jadalne, solone, w solance, suszone lub wędzone; jadalne mąki i mączki, z mięsa lub podrobów:
- Mięso ze świń:
0210 11- - Szynki, łopatki i ich kawałki, z kośćmi:
- - - Ze świń domowych:
- - - - Solone lub w solance:
0210 11 11 0- - - - - Szynki i ich kawałki
0210 11 19 0- - - - - Łopatki i ich kawałki
- - - - Suszone lub wędzone:
0210 11 31 0- - - - - Szynki i ich kawałki
0210 11 39 0- - - - - Łopatki i ich kawałki
0210 12- - Boczek i jego kawałki:
- - - Ze świń domowych:
0210 12 11 0- - - - Solony lub w solance
0210 12 19 0- - - - Suszony lub wędzony
0210 19- - Pozostałe:
- - - Ze świń domowych:
- - - - Solone lub w solance:
0210 19 10 0- - - - - Bok bekonowy lub szpencer
0210 19 20 0- - - - - Bok trzyćwierciowy lub środki
0210 19 30 0- - - - - Przodki i ich kawałki
0210 19 40 0- - - - - Schaby i ich kawałki
- - - - - Pozostałe:
0210 19 51 0- - - - - - Bez kości
0210 19 59 0- - - - - - Pozostałe
- - - - Suszone lub wędzone:
0210 19 60 0- - - - - Przodki i ich kawałki
0210 19 70 0- - - - - Schaby i ich kawałki
- - - - - Pozostałe:
0210 19 81 0- - - - - - Bez kości
0210 19 89 0- - - - - - Pozostałe
0405Masło i pozostałe tłuszcze oraz oleje otrzymane z mleka; produkty mleczarskie do smarowania:
0405 10- Masło:
- - O zawartości tłuszczu nieprzekraczającej 85 % masy:
- - - Masło naturalne:
0405 10 11 0- - - - W bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto

nieprzekraczającej 1 kg

0405 10 19 0- - - - Pozostałe
0405 10 30 0- - - Masło odtwarzane
0405 10 50 0- - - Masło z serwatki
0405 10 90 0- - Pozostałe
0405 20- Produkty mleczarskie do smarowania:
0405 20 90 0- - O zawartości tłuszczu większej niż 75 % masy, ale mniejszej

niż 80 % masy

0406Sery i twarogi:
0406 10- Ser (niedojrzewający i niewędzony) świeży, w tym ser

serwatkowy i twaróg:

0406 10 20 0- - O zawartości tłuszczu nieprzekraczającej 40 % masy
0406 10 80 0- - Pozostały
0406 20- Ser tarty lub proszkowany, wszystkich rodzajów:
0406 20 10 0- - Ser ziołowy Glarus (znany jako Schabziger) zrobiony z

odtłuszczonego mleka i zmieszany z drobno zmielonymi ziołami

0406 20 90 0- - Pozostały
0406 30- Ser przetworzony (ser topiony), inny niż tarty lub

proszkowany:

0406 30 10 0- - Do produkcji którego nie użyto innych serów, jak Emmentaler,

Gruyere i Appenzell i który może zawierać jako dodatek

ziołowy ser Glarus (znany jako Schabziger); pakowany do

sprzedaży detalicznej, o zawartości tłuszczu w suchej masie

nieprzekraczającej 56 % masy

- - Pozostały:
- - - O zawartości tłuszczu nieprzekraczającej 36 % masy i o

zawartości tłuszczu w suchej masie:

0406 30 31 0- - - - Nieprzekraczającej 48 % masy
0406 30 39 0- - - - Przekraczającej 48 % masy
0406 30 90 0- - - O zawartości tłuszczu przekraczającej 36 % masy
0406 40- Ser z przerostami niebieskiej pleśni:
0406 40 10 0- - Roquefort
0406 40 50 0- - Gorgonzola
0406 40 90 0- - Pozostały
0406 90- Pozostałe sery:
0406 90 01 0- - Do przetworzenia (topienia)
- - Pozostałe:
- - - Emmentaler, Gruyere, Sbrinz, Bergkäse i Appenzell:
0406 90 02 0- - - - Sery w całości, w cenie franco granica za 100 kg masy

netto przekraczającej 401,85 EUR, ale nieprzekraczającej

430,62 EUR, o zawartości tłuszczu w suchej masie 45 %

masy lub większej oraz które dojrzewały przez trzy

miesiące lub dłużej

0406 90 03 0- - - - Sery w całości, w cenie franco granica za 100 kg masy

netto przekraczającej 430,62 EUR, o zawartości tłuszczu

w suchej masie 45 % masy lub większej oraz które

dojrzewały przez trzy miesiące lub dłużej

0406 90 04 0- - - - Kawałki pakowane próżniowo lub w gazie obojętnym, ze

skórką przynajmniej z jednej strony, o masie netto 1 kg

lub większej, ale nieprzekraczającej 5 kg i w cenie

franco granica za 100 kg masy netto przekraczającej

430,62 EUR, ale nieprzekraczającej 459,39 EUR, o

zawartości tłuszczu w suchej masie 45 % masy lub

większej oraz które dojrzewały przez trzy miesiące lub

dłużej

0406 90 05 0- - - - Kawałki pakowane próżniowo lub w gazie obojętnym, ze

skórką przynajmniej z jednej strony, o masie netto 1 kg

lub większej i w cenie franco granica za 100 kg masy

netto przekraczającej 459,39 EUR, o zawartości tłuszczu

w suchej masie 45 % masy lub większej oraz które

dojrzewały przez trzy miesiące lub dłużej

0406 90 06 0- - - - Kawałki bez skórki, o masie netto nie większej niż 450 g

i w cenie franco granica za 100 kg masy netto

przekraczającej 499,67 EUR, o zawartości tłuszczu w

suchej masie 45 % masy lub większej oraz które

dojrzewały przez trzy miesiące lub dłużej, pakowane

próżniowo lub w gazie obojętnym, w opakowaniach, na

których znajduje się przynajmniej opis sera, zawartość

tłuszczu, odpowiedzialny za pakowanie oraz kraj

producenta

- - - - Pozostałe:
0406 90 13 0- - - - - Emmentaler
0406 90 15 0- - - - - Gruyere, Sbrinz
0406 90 17 0- - - - - Bergkäse, Appenzell
0406 90 18 0- - - Fromage fribourgeois, Vacherin Mont d'Or i Tete de Moine
0406 90 19 0- - - Ser ziołowy Glarus (znany jako Schabziger) zrobiony z

odtłuszczonego mleka i zmieszany z drobno zmielonymi

ziołami

0406 90 21 0- - - Cheddar
0406 90 23 0- - - Edam
0406 90 25 0- - - Tilsit
0406 90 27 0- - - Butterkäse
0406 90 29 0- - - Kashkaval
- - - Feta:
0406 90 31 0- - - - Z mleka owiec lub mleka bawołów, w pojemnikach

zawierających solankę lub w butelkach z owczej lub

koziej skóry

0406 90 33 0- - - - Pozostałe
0406 90 35 0- - - Kefalo-Tyri
0406 90 37 0- - - Finlandia
0406 90 39 0- - - Jarlsberg
- - - Pozostałe:
0406 90 50 0- - - - Ser z mleka owiec lub mleka bawołów, w pojemnikach

zawierających solankę lub w butelkach z owczej lub

koziej skóry

- - - - Pozostałe:
- - - - - O zawartości tłuszczu nieprzekraczającej 40 % masy i o

zawartości wody, w substancji beztłuszczowej:

- - - - - - Nieprzekraczającej 47 % masy:
0406 90 61 0- - - - - - - Grana Padano, Permigiano Reggiano
0406 90 63 0- - - - - - - Fiore Sardo, Pecorino
0406 90 69 0- - - - - - - Pozostałe
- - - - - - Przekraczającej 47 % masy, ale nieprzekraczającej 72

% masy:

0406 90 73 0- - - - - - - Provolone
0406 90 75 0- - - - - - - Asiago, Caciocavallo, Montasio, Ragusano
0406 90 76 0- - - - - - - Danbo, Fontal, Fontina, Fynbo, Havarti, Maribo,

Samso

0406 90 78 0- - - - - - - Gouda
0406 90 79 0- - - - - - - Esrom, Italico, Kernhem, Saint-Nectaire, Saint-

Paulin, Taleggio

0406 90 81 0- - - - - - - Cantal, Cheshire, Wensleydale, Lancashire, Double

Gloucester, Blarney, Colby, Monterey

0406 90 82 0- - - - - - - Camembert
0406 90 84 0- - - - - - - Brie
0406 90 85 0- - - - - - - Kefalograviera, Kasseri
- - - - - - - Pozostałe sery, o zawartości wody w substancji

beztłuszczowej:

0406 90 86 0- - - - - - - - Przekraczającej 47 % masy, ale

nieprzekraczającej 52 % masy

0406 90 87 0- - - - - - - - Przekraczającej 52 % masy, ale

nieprzekraczającej 62 % masy

0406 90 88 0- - - - - - - - Przekraczającej 62 % masy, ale

nieprzekraczającej 72 % masy

0406 90 93 0- - - - - - Przekraczającej 72 % masy
0406 90 99 0- - - - - Pozostałe
0707 00Ogórki i korniszony, świeże lub schłodzone:
0707 00 05- Ogórki:
0707 00 05 1- - Od 1 stycznia do końca lutego
0707 00 05 3- - Od 1 marca do 30 kwietnia
0810Pozostałe owoce, świeże:
0810 10 00- Truskawki i poziomki:
0810 10 00 1- - Od 1 stycznia do 30 kwietnia
ex0810 10 00 1Truskawki
1001Pszenica i meslin:
1001 90- Pozostałe:
1001 90 10 0- - Orkisz do siewu
- - Pozostały orkisz, pszenica zwyczajna i meslin:
1001 90 91- - - Nasiona pszenicy zwyczajnej i meslin:
1001 90 91 1- - - - Pszenicy zwyczajnej
1001 90 91 9- - - - Meslin
1001 90 99 0- - - Pozostałe
1101 00Mąka pszenna lub z meslin:
- Mąka pszenna:
1101 00 11 0- - Z pszenicy durum
1101 00 15 0- - Z pszenicy zwyczajnej i orkisza
1101 00 90 0- Mąka z meslin
1102Mąka ze zbóż innych niż pszenica lub meslin:
1102 10 00 0- Mąka żytnia
1102 20- Mąka kukurydziana:
1102 20 10 0- - O zawartości tłuszczu nieprzekraczającej 1,5 % masy
1102 20 90 0- - Pozostała
1102 30 00 0- Mąka ryżowa
1102 90- Pozostałe:
1102 90 10 0- - Mąka jęczmienna
1102 90 30 0- - Mąka owsiana
1102 90 90 0- - Pozostałe
1107Słód, nawet palony:
1107 10- Niepalony:
- - Z pszenicy:
1107 10 11 0- - - W postaci mąki
1107 10 19 0- - - Pozostały
- - Pozostały:
1107 10 91 0- - - W postaci mąki
1107 10 99 0- - - Pozostały
1107 20 00 0- Palony
1205Nasiona rzepaku lub rzepiku, nawet łamane:
1205 10- Nasiona rzepaku lub rzepiku, o niskiej zawartości kwasu

erukowego:

1205 10 90 0- - Pozostałe
1205 90 00- Pozostałe:
1205 90 00 9- - Pozostałe
1601 00Kiełbasy i podobne wyroby z mięsa, podrobów lub krwi; przetwory żywnościowe na bazie tych wyrobów:
1601 00 10 0- Z wątroby
- Pozostałe:
1601 00 91 0- - Kiełbasy, suche lub do smarowania, niegotowane
1601 00 99 0- - Pozostałe
1602Pozostałe mięso, podroby lub krew, przetworzone lub zakonserwowane:
- Z drobiu objętego pozycją 0105:
1602 32- - Z drobiu z gatunku Gallus domesticus:
- - - Zawierające 57 % masy lub więcej mięsa lub podrobów,

drobiowych1:

1602 32 11 0- - - - Niegotowane
1602 32 19 0- - - - Pozostałe
1602 32 30 0- - - Zawierające 25 % masy lub więcej, ale mniej niż 57 % masy

mięsa lub podrobów, drobiowych1

1602 32 90 0- - - Pozostałe
1602 39- - Pozostałe:
- - - Zawierające 57 % masy lub więcej mięsa lub podrobów,

drobiowych1:

1602 39 21 0- - - - Niegotowane
1602 39 29 0- - - - Pozostałe
1602 39 40 0- - - Zawierające 25 % masy lub więcej, ale mniej niż 57 % masy

mięsa lub podrobów, drobiowych1

1602 39 80 0- - - Pozostałe
- Ze świń:
1602 41- - Szynki i ich części:
1602 41 10 0- - - Ze świń domowych
1602 41 90 0- - - Pozostałe
1602 42- - Łopatki i ich części:
1602 42 10 0- - - Ze świń domowych
1602 42 90 0- - - Pozostałe
1602 49- - Pozostałe, włącznie z mieszankami:
- - - Ze świń domowych:
- - - - Zawierające 80 % masy lub więcej mięsa lub dowolnego

rodzaju podrobów, włącznie z tłuszczami dowolnego

rodzaju i pochodzenia:

1602 49 11 0- - - - - Schaby (z wyłączeniem karkowych) i ich części,

włącznie z mieszankami schabów lub szynek

1602 49 13 0- - - - - Karki i ich części, włącznie z mieszankami obojczyków

i łopatek

1602 49 15 0- - - - - Pozostałe mieszanki zawierające szynki, łopatki,

schaby lub karki oraz ich części

1602 49 19 0- - - - - Pozostałe
1602 49 30 0- - - - Zawierające 40 % masy lub więcej, ale mniej niż 80 %

masy mięsa lub dowolnego rodzaju podrobów, włącznie z

tłuszczami dowolnego rodzaju i pochodzenia

1602 49 50 0- - - - Zawierające mniej niż 40 % masy mięsa lub dowolnego

rodzaju podrobów, włącznie z tłuszczami dowolnego

rodzaju i pochodzenia

1602 49 90 0- - - Pozostałe
1704Wyroby cukiernicze (włącznie z białą czekoladą), niezawierające kakao:
1704 90- Pozostałe:
- - Pozostałe:
1704 90 61 0- - - Wyroby pokryte cukrem
ex1704 90 61 0Zawierające mniej niż 70 % masy sacharozy (włącznie z cukrem inwertowanym wyrażonym jako sacharoza)
2201Wody, włącznie z naturalnymi lub sztucznymi wodami mineralnymi i wodami gazowanymi, niezawierające dodatku cukru lub innej substancji słodzącej ani aromatyzującej; lód i śnieg:
2201 10- Wody mineralne i wody gazowane:
- - Wody mineralne naturalne:
2201 10 11 0- - - Nienasycone dwutlenkiem węgla
2201 10 19 0- - - Pozostałe
2201 10 90 0- - Pozostałe
2201 90 00 0- Pozostałe
2204Wino ze świeżych winogron, włącznie z winami wzmocnionymi; moszcz winogronowy, inny niż ten objęty pozycją 2009:
- Pozostałe wina; moszcz winogronowy z fermentacją nierozpoczętą

lub zatrzymaną przez dodanie alkoholu:

2204 29- - Pozostałe:
2204 29 10- - - Wina, inne niż objęte podpozycją 2204 10, w butelkach z

korkami "grzybkowymi" przytrzymywanymi przewiązkami lub

zapięciami; wina dostarczane w inny sposób, pozostające w

wyniku obecności ditlenku węgla w roztworze, pod

nadciśnieniem nie mniejszym niż 1 bar, ale mniejszym niż 3

bary, mierzonym w temperaturze 20 °C:

2204 29 10 1- - - - O rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu

nieprzekraczającej 22 % obj.

- - - Pozostałe:
- - - - O rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu

nieprzekraczającej 13 % obj.:

- - - - - Wina jakościowe produkowane w określonych regionach:
- - - - - - Białe:
2204 29 12 0- - - - - - - Bordeaux
2204 29 13 0- - - - - - - Bourgogne (Burgundy)
2204 29 17 0- - - - - - - Val de Loire (Loire valley)
2204 29 18 0- - - - - - - Pozostałe
- - - - - - Pozostałe:
2204 29 42 0- - - - - - - Bordeaux
2204 29 43 0- - - - - - - Bourgogne (Burgundy)
2204 29 44 0- - - - - - - Beaujolais
2204 29 46 0- - - - - - - Côtes du Rhône
2204 29 47 0- - - - - - - Languedoc-Roussillon
2204 29 48 0- - - - - - - Val de Loire (Loire valley)
2204 29 58 0- - - - - - - Pozostałe
- - - - - Pozostałe:
- - - - - - Białe:
2204 29 62 0- - - - - - - Sicilia (Sicily)
2204 29 64 0- - - - - - - Veneto
2204 29 65 0- - - - - - - Pozostałe
- - - - - - Pozostałe:
2204 29 71 0- - - - - - - Puglia (Apuglia)
2204 29 72 0- - - - - - - Sicilia (Sicily)
2204 29 75 0- - - - - - - Pozostałe
- - - - O rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu

przekraczającej 13 % obj., ale nieprzekraczającej 15 %

obj.:

- - - - - Wina jakościowe produkowane w określonych regionach:
2204 29 81 0- - - - - - Białe
2204 29 82 0- - - - - - Pozostałe
- - - - - Pozostałe:
2204 29 83 0- - - - - - Białe
2204 29 84 0- - - - - - Pozostałe
- - - - O rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu

przekraczającej 15 % obj., ale nieprzekraczającej 18 %

obj.:

2204 29 87 0- - - - - Marsala
2204 29 88 0- - - - - Samos i Muscat de Lemnos
2204 29 89 0- - - - - Port
2204 29 91 0- - - - - Madeira i Setubal muscatel
2204 29 92 0- - - - - Sherry
2204 29 93 0- - - - - Tokaj (Aszu i Szamorodni)
2204 29 94 0- - - - - Pozostałe
- - - - O rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu

przekraczającej 18 % obj., ale nieprzekraczającej 22 %

obj.:

2204 29 95 0- - - - - Port
2204 29 96 0- - - - - Madeira, sherry i Setubal muscatel
2204 29 97 0- - - - - Tokaj (Aszu i Szamorodni)
2204 29 98 0- - - - - Pozostałe
2205Wermut i pozostałe wina ze świeżych winogron przyprawione roślinami lub substancjami aromatycznymi:
2205 10- W pojemnikach o objętości 2 litry lub mniejszej:
2205 10 90- - O rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu przekraczającej

18 % obj.:

2205 10 90 1- - - O rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu przekraczającej

18 % obj., ale nieprzekraczającej 22 % obj.

2205 10 90 9- - - O rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu przekraczającej

22 % obj.

2205 90- Pozostałe:
2205 90 10 0- - O rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu 18 % obj. lub

mniejszej

2205 90 90- - O rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu przekraczającej

18 % obj.:

2205 90 90 1- - - O rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu przekraczającej

18 % obj., ale nieprzekraczającej 22 % obj.

2205 90 90 9- - - O rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu przekraczającej

22 % obj.

2302Otręby, śruta i inne pozostałości odsiewu, przemiału lub innej obróbki zbóż i roślin strączkowych, nawet granulowane:
2302 10- Kukurydziane:
2302 10 10 0- - O zawartości skrobi nieprzekraczającej 35 % masy
2302 10 90 0- - Pozostałe
2302 20- Ryżowe:
2302 20 10 0- - O zawartości skrobi nieprzekraczającej 35 % masy
2302 20 90 0- - Pozostałe
2302 30- Pszenne:
2302 30 10 0- - W których zawartość skrobi nie przekracza 28 % masy, i w

których część przechodząca przez sito, o wymiarze oczek 0,2

mm, nie przekracza 10 % masy, lub alternatywnie, ta część,

która przechodzi przez takie sito, zawiera po spopieleniu

1,5 % masy lub więcej popiołu w przeliczeniu na suchy

produkt

2302 30 90 0- - Pozostałe
2302 40- Z pozostałych zbóż:
2302 40 10 0- - W których zawartość skrobi nie przekracza 28 % masy, i w

których część przechodząca przez sito, o wymiarze oczek 0,2

mm, nie przekracza 10 % masy, lub alternatywnie, ta część,

która przechodzi przez takie sito, zawiera po spopieleniu

1,5 % masy lub więcej popiołu w przeliczeniu na suchy

produkt

2302 40 90 0- - Pozostałe
1 przy określaniu procentowej zawartości mięsa drobiowego masa kości jest pomijana