Dziennik Ustaw

Dz.U.1993.88.406

| Akt jednorazowy
Wersja od: 23 września 1993 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 15 września 1993 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie wyłączenia niektórych rodzajów działalności gospodarczej z obowiązku uzyskiwania koncesji.

Na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1988 r. o działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 41, poz. 324, z 1990 r. Nr 26, poz. 149, Nr 34, poz. 198 i Nr 86, poz. 504, z 1991 r. Nr 31, poz. 128, Nr 41, poz. 179, Nr 73, poz. 321, Nr 105, poz. 452, Nr 106, poz. 457 i Nr 107, poz. 460 oraz z 1993 r. Nr 28, poz. 127 i Nr 47, poz. 212) zarządza się, co następuje:
§  1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1989 r. w sprawie wyłączenia niektórych rodzajów działalności gospodarczej z obowiązku uzyskiwania koncesji (Dz. U. Nr 72, poz. 423) w § 1 dodaje się pkt 4 w brzmieniu:

"4) w pkt 11, w części dotyczącej usług przechowywania rzeczy ruchomych."

§  2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.