Dziennik Ustaw

Dz.U.1971.9.98

| Akt jednorazowy
Wersja od: 23 kwietnia 1971 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ŻEGLUGI
z dnia 22 marca 1971 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonywania rybołówstwa przez polskie statki rybackie na wodach Północno-Wschodniego Atlantyku.

Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 21 maja 1963 r. o rybołówstwie morskim (Dz. U. z 1963 r. Nr 22, poz. 115 i z 1970 r. Nr 3, poz. 14) zarządza się, co następuje:
§  1. W rozporządzeniu Ministra Żeglugi z dnia 26 maja 1970 r. w sprawie wykonywania rybołówstwa przez polskie statki rybackie na wodach Północno-Wschodniego Atlantyku (Dz. U. Nr 14, poz. 126) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 2 pkt 1 wyrazy "62° szerokości" zastępuje się wyrazami "64° szerokości",
2) w § 3:
a) w ust. 1 wyrazy "po dnie morskim albo blisko dna" zastępuje się wyrazami "w morzu",
b) dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

"3. Do dnia 31 grudnia 1972 r. zabrania się statkom rybackim dokonywania połowów włokiem na określonych niżej obszarach wód Zatoki Biskajskiej:

1) na obszarze ograniczonym liniami prostymi łączącymi następujące współrzędne geograficzne:

47°15' N 3°56' W

47°15' N 4°47' W

46°28' N 3°00' W

46°28' N 3°51' W

2) na obszarze ograniczonym liniami prostymi łączącymi następujące współrzędne geograficzne:

44°10' N 1°34' W

44°10' N 1°42' W

43°46' N 1°37' W

43°46' N 1°42' W.",

3) w § 5:
a) w ust. 1 po wyrazach "dorszyka polarnego (Boreogadus saida)" dodaje się wyrazy "sajrę (Scombresox saurus)",
b) dodaje się nowy ust. 2 w brzmieniu:

"2. Do dnia 1 lipca 1971 r. przepis ust. 1 nie ma zastosowania przy połowach sajry (Scombresox saurus) dokonywanych włokiem pelagicznym w rejonie 3.",

c) dotychczasowy ust. 2 oznacza się jako ust. 3;
4) po § 5 dodaje się § 5a w brzmieniu:

"§ 5a. 1. Zabrania się statkom rybackim dokonywania połowów śledzia (Clupea harengus) w 1971 r. w okresach od 1 maja do 31 maja włącznie i od 20 sierpnia do 30 września włącznie na obszarze Morza Północnego i Skagerraku, ograniczonym od północy 62° szerokości północnej, na zachodzie - 4° długości zachodniej od punktu przecięcia się tej współrzędnej z 62° szerokości północnej do wybrzeży Szkocji, w Kanale La Manche - 1° długości zachodniej, a na wschodzie - linią łączącą Skagen z latarnią Pater Noster.

2. Dokonywanie połowów śledzia w okresach i na obszarze określonych w ust. 1 może się odbywać po otrzymaniu przez armatora statku zezwolenia od właściwego terytorialnie urzędu morskiego.

3. Ogólna ilość złowionego śledzia w okresach i na obszarze określonych w ust. 1 nie może przekroczyć 1.000 ton, przeznaczonych na spożycie lub na przynętę. Podziału ustalonego limitu połowów śledzia na poszczególne przedsiębiorstwa dokonuje Zjednoczenie Gospodarki Rybnej.

4. Niezależnie od limitu określonego w ust. 3 podczas dokonywania połowów na obszarze wód i w okresach ustalanych w ust. 1 innych gatunków ryb, może występować przyłów śledzia w ilości nie większej niż 10% wagi każdego wyładunku ryb.";

5) po § 6 dodaje się § 6a w brzmieniu:

"§ 6a. Ustala się następujące zasady połowów łososia:

1) zabrania się połowów łososia w rejonie 1 i 2 obszarów wód określonych w § 2 w czasie od 1 lipca do 5 maja włącznie. Łososie złowione w pozostałym okresie, których długość mierzona od końca pyska do końca płetwy ogonowej wynosi mniej niż 60 cm, powinny być natychmiast wpuszczone do morza w stanie żywym, z zachowaniem wszelkich środków ostrożności,

2) zabrania się używać do połowów łososia pławnic, sieci stawnych oraz niewodów o wymiarze oczka mniejszym niż 160 mm; wymiar oczka ustala się w sposób podany w § 4,

3) haczyki użyte do połowu łososia nie mogą mieć rozwarcia mniejszego niż 1,9 cm,

4) przypon przymocowujący haczyk do linki powinien być o mocy minimalnej odpowiadającej wytrzymałości pojedynczej żyłki nylonowej o średnicy 0,6 mm,

5) zabrania się używania do połowów łososia włoków, sieci wykonanych z żyłki oraz węd ciągnionych (troling),

6) zabrania się połowów łososia na obszarach:

a) pomiędzy 63° a 68° szerokości północnej, na wschód od południka 0°,

b) na wschód od 22° długości wschodniej.";

6) skreśla się § 12.
§  2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.