Dziennik Ustaw

Dz.U.2013.352

| Akt jednorazowy
Wersja od: 14 marca 2013 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW1)
z dnia 6 marca 2013 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonywania przez funkcjonariuszy celnych czynności obserwowania i rejestrowania zdarzeń w miejscach publicznych

Na podstawie art. 75b ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej (Dz. U. Nr 168, poz. 1323, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie wykonywania przez funkcjonariuszy celnych czynności obserwowania i rejestrowania zdarzeń w miejscach publicznych (Dz. U. z 2011 r. Nr 10, poz. 50) wprowadza się następujące zmiany:
1) § 5 otrzymuje brzmienie:

"§ 5. 1. Z wykonanych w danym dniu czynności funkcjonariusz celny sporządza komunikat z obserwacji, który zawiera w szczególności oznaczenie klauzuli tajności, datę i miejsce sporządzenia, opis obserwowanego zdarzenia, uczestników, czynności lub sytuacji, opis wykonywanych czynności, podpisy funkcjonariuszy celnych prowadzących obserwację.

2. Do komunikatu z obserwacji dołącza się wykonane podczas czynności obserwowania zdjęcia, nagrania video i fonii, stanowiące zapis obrazu i dźwięku towarzyszącego zdarzeniom, zapisane na nośnikach technicznych.";

2) uchyla się załącznik nr 3 do rozporządzenia;
3) załączniki nr 1 i 2 oraz 4-6 do rozporządzenia otrzymują brzmienie określone odpowiednio w załącznikach nr 1-5 do niniejszego rozporządzenia.
§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
______

1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 248, poz. 1481).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 201, poz. 1540, z 2010 r. Nr 182, poz. 1228, z 2011 r. Nr 63, poz. 322, Nr 73, poz. 390, Nr 117, poz. 677, Nr 134, poz. 779 i Nr 171, poz. 1016 oraz z 2012 r. poz. 362, 627, 707, 908 i 1544.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WZÓR ZARZĄDZENIA PRZEPROWADZENIA OBSERWACJI

.....................................................................

(miejscowość, data)

....................................................... podlega ochronie do ......................................

pieczątka nagłówkowa izby celnej (określić datę lub wydarzenie2))

.......................................................

(sygnatura1))

egz. pojedynczy

...............................................................

(dyspozycja 3))

ZARZĄDZENIE PRZEPROWADZENIA OBSERWACJI

Nr .....

(numer z rejestru zarządzeń przeprowadzenia obserwacji)

Część A

W związku z podejrzeniem popełnienia przestępstwa/przestępstwa skarbowego* z art. ….......................................

na podstawie art. 75b ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej (Dz. U. Nr 168, poz. 1323,

z późn. zm.), zarządzam obserwację

1. Wobec: ...............................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

(opis zdarzenia)

2. Cel obserwacji: ..................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

3. Termin realizacji obserwacji: .............................................................................................................................

4. Dane uzupełniające (zdarzenie, miejsce/środek transportu):

a) charakterystyka zdarzenia: ........................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

b) pojazdy biorące udział w zdarzeniu: .........................................................................................................

............................................................................................................................................................................

c) sprawdzenie dokonane w dostępnych bazach danych:

............................................................................................................................................................................

(źródła sprawdzenia, uzyskane informacje)

____________________

1) Oznacza się zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 1 lit. c rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie sposobu oznaczania materiałów i

umieszczania na nich klauzul tajności (Dz. U. Nr 288, poz. 1692).

2) Wypełnia się w przypadku określonym w § 7 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie sposobu oznaczania

materiałów i umieszczania na nich klauzul tajności.

3) Wypełnia się w przypadku określonym w § 7 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie sposobu oznaczania

materiałów i umieszczania na nich klauzul tajności.

……………...

(klauzula tajności)

* Niepotrzebne skreślić.

……………

(klauzula tajności)

............................................................

(data i podpis dyrektora izby celnej)

..................................... egz. pojedynczy

(sygnatura 1))

Część B

Opinia kierownika komórki organizacyjnej wykonującej obserwację, w tym informacja o poprzednio

realizowanych obserwacjach wobec tych samych zdarzeń, miejsc (jeżeli były takie prowadzone):

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

...................................................................

(data i podpis kierownika komórki

organizacyjnej wykonującej obserwację)

Część C

Zaniechanie wykonania obserwacji nastąpiło z powodu:

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

..............................................................

(data, podpis i pieczęć kierownika

komórki do zwalczania przestępczości)

zatwierdzam zaniechanie prowadzenia obserwacji

..............................................................

(data i podpis dyrektora izby celnej)

Wykonano w egz. pojedynczym

a/a

Wykonał: ........................................

(imię i nazwisko lub inne oznaczenie

funkcjonariusza celnego)

…….........………

(klauzula tajności)

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WZÓR REJESTRU ZARZĄDZEŃ PRZEPROWADZENIA OBSERWACJI

..........................

(klauzula tajności)

Izba Celna w .........................................................................

Założono dnia ........................................................................ TAJEMNICA PRAWNIE CHRONIONA

podlega ochronie przewidzianej dla informacji niejawnych

........................................................................

(podpis i pieczęć dyrektora izby celnej)

REJESTR ZARZĄDZEŃ

PRZEPROWADZENIA OBSERWACJI

..........................

(klauzula tajności)

Nr

zarządzenia

Data

wydania

zarządzenia

Realizacja obserwacji do

sprawy nr

Data

rozpoczęcia

obserwacji

Data

zakończenia

obserwacji

Uwagi

Nr z dziennika

ewidencyjnego

Sposób wykorzystania

materiałów

Data

zniszczenia

materiałów

Czytelny podpis

kierownika komórki

realizującej obserwację

złożony po zakończeniu

wszystkich czynności

dotyczących zarządzenia

....................

(klauzula tajności)

....................

(klauzula tajności)

Rejestr zawiera …....... stron

(słownie: ...............................)

kolejno ponumerowanych i przesznurowanych

...................................... ...........................................

(miejscowość i data) (pieczęć i podpis)

....................

(klauzula tajności)

ZAŁĄCZNIK Nr  3

WZÓR PROTOKOŁU PRZEKAZANIA MATERIAŁÓW Z OBSERWACJI

........................

(klauzula tajności)

............................................................. .............................................................

pieczątka nagłówkowa izby celnej (miejscowość, data)

.............................................................

(sygnatura 1)) egz. Nr ............

(jawne po odłączeniu załączników)

.............................................................

(dyspozycja2))

PROTOKÓŁ

PRZEKAZANIA MATERIAŁÓW Z OBSERWACJI

Dotyczy sprawy nr .................................................

Nr ..................... z rejestru zarządzeń przeprowadzenia obserwacji.

Na podstawie upoważnienia udzielonego przez Dyrektora Izby Celnej w .................................,

w dniu ……............. przekazano materiały z obserwacji ...........................................................,

do/dla ............................................................................................................................................

(wpisać nazwę organu uprawnionego oraz imię i nazwisko osoby upoważnionej do odbioru materiałów)

Załączniki: ..................................................................................................................................

(wpisać dane określone w § 5 ust. 1 pkt 3 lit. a-d rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie

sposobu oznaczania materiałów i umieszczania na nich klauzul tajności (Dz. U. Nr 288, poz. 1692))

...............................................

(data i podpis osoby odbierającej materiał)

.............................................................

(podpis lub inne oznaczenie funkcjonariusza celnego

upoważnionego do przekazania materiałów)

_____________________

1) Oznacza się zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 1 lit. c rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie sposobu oznaczania

materiałów i umieszczania na nich klauzul tajności (Dz. U. Nr 288, poz. 1692).

2) Wypełnia się w przypadku określonym w § 7 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie sposobu

oznaczania materiałów i umieszczania na nich klauzul tajności.

Wykonano w 2 egz.

Egz. Nr 1 - adresat: .........................

Egz. Nr 2 - a/a

Wykonał: ...........................

(imię i nazwisko lub inne oznaczenie

funkcjonariusza celnego)

........................

(klauzula tajności)

ZAŁĄCZNIK Nr  4

WZÓR ZARZĄDZENIA ZNISZCZENIA MATERIAŁÓW Z OBSERWACJI

.........................

(klauzula tajności)

............................................................... .............................................................

pieczątka nagłówkowa izby celnej (miejscowość, data)

............................................................... podlega ochronie do ..........….........................

(sygnatura1)) (określić datę lub wydarzenie2))

egz. pojedynczy

.............................................................

(dyspozycja 3))

ZARZĄDZENIE

ZNISZCZENIA MATERIAŁÓW Z OBSERWACJI

Zarządzam zniszczenie materiałów z obserwacji Nr .......................................................................

(numer z rejestru zarządzeń przeprowadzenia obserwacji)

Zniszczenia dokona, w terminie do dnia .............................., Komisja w składzie:

1) .....................................................................................................................................................

2) .....................................................................................................................................................

3) .....................................................................................................................................................

Materiały.............................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

(określić rodzaj niszczonego materiału z obserwacji)

niszczy się ze względu .......................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................

(data i podpis dyrektora izby celnej)

____________________

1) Oznacza się zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 1 lit. c rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie sposobu oznaczania

materiałów i umieszczania na nich klauzul tajności (Dz. U. Nr 288, poz. 1692).

2) Wypełnia się w przypadku określonym w § 7 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie sposobu

oznaczania materiałów i umieszczania na nich klauzul tajności.

3) Wypełnia się w przypadku określonym w § 7 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie sposobu

oznaczania materiałów i umieszczania na nich klauzul tajności.

Wykonano w egz. pojedynczym

a/a:

Wykonał: .....................................

(imię i nazwisko lub inne oznaczenie

funkcjonariusza celnego)

...........................

(klauzula tajności)

ZAŁĄCZNIK Nr  5

WZÓR PROTOKOŁU KOMISYJNEGO ZNISZCZENIA MATERIAŁÓW Z OBSERWACJI

........................

(klauzula tajności)

............................................................... .............................................................

pieczątka nagłówkowa izby celnej (miejscowość, data)

............................................................... podlega ochronie do ................................

(sygnatura 1)) (określić datę lub wydarzenie2))

egz. pojedynczy

.............................................................

(dyspozycja3))

Dotyczy:

Nr zarządzenia .....................................................

(numer z rejestru zarządzeń przeprowadzenia obserwacji)

PROTOKÓŁ

KOMISYJNEGO ZNISZCZENIA

MATERIAŁÓW Z OBSERWACJI

W dniu ......................, na podstawie zarządzonego przez Dyrektora Izby Celnej

w ...................................... zniszczenia materiałów z obserwacji, komisja w składzie:

1) .....................................................................................................................................................

2) .....................................................................................................................................................

3) .....................................................................................................................................................

dokonała trwałego zniszczenia materiałów z obserwacji

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

(podać, jakie materiały zniszczono)

Zniszczenia dokonano przez ..............................................................................................................

............................................................................................................................................................

Podpisy członków komisji

1) .....................................................

2) .....................................................

3) .....................................................

______

1) Oznacza się zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 1 lit. c rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie sposobu oznaczania

materiałów i umieszczania na nich klauzul tajności (Dz. U. Nr 288, poz. 1692).

2) Wypełnia się w przypadku określonym w § 7 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie sposobu

oznaczania materiałów i umieszczania na nich klauzul tajności.

3) Wypełnia się w przypadku określonym w § 7 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie

sposobu oznaczania materiałów i umieszczania na nich klauzul tajności.

Wykonano w egz. pojedynczym

a/a:

Wykonał: .............................

(imię i nazwisko lub inne oznaczenie

funkcjonariusza celnego)

........................

(klauzula tajności)