Zm.: rozporządzenie w sprawie wykonywania czynności fachowych w aptekach oraz specjalnych kwalifikacji wymaganych od pracowników aptek.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1962.25.116

Akt jednorazowy
Wersja od: 28 kwietnia 1962 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ
z dnia 31 marca 1962 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonywania czynności fachowych w aptekach oraz specjalnych kwalifikacji wymaganych od pracowników aptek.

Na podstawie art. 4 ust. 2 i art. 6 ustawy z dnia 8 stycznia 1951 r. o aptekach (Dz. U. Nr 1, poz. 2) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 18 kwietnia 1956 r. w sprawie wykonywania czynności fachowych w aptekach oraz specjalnych kwalifikacji wymaganych od pracowników aptek (Dz. U. Nr 13, poz. 66) wprowadza się następującą zmianę:

w § 2 ust. 1 dodaje się pkt 3 w brzmieniu:

"3) odbyły przed dniem 1 stycznia 1959 r. studia na IV roku wydziału farmaceutycznego akademii medycznej, lecz nie złożyły egzaminów przewidzianych dla otrzymania dyplomu oraz są zatrudnione w dniu wejścia w życie niniejszego rozporządzenia w aptekach przy wykonywaniu czynności fachowych; nabycie uprawnień technika farmaceutycznego stwierdza organ do spraw zdrowia i opieki społecznej prezydium wojewódzkiej (miasta wyłączonego z województwa) rady narodowej, właściwej ze względu na miejsce zatrudnienia".

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.