Zm.: rozporządzenie w sprawie wykonania ustawy z dnia 30 stycznia 1948 r. o obowiązku społecznego oszczędzania. - Dz.U.1950.23.202 - OpenLEX

Zm.: rozporządzenie w sprawie wykonania ustawy z dnia 30 stycznia 1948 r. o obowiązku społecznego oszczędzania.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1950.23.202

Akt jednorazowy
Wersja od: 1 kwietnia 1950 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 16 maja 1950 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania ustawy z dnia 30 stycznia 1948 r. o obowiązku społecznego oszczędzania.

Na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 30 stycznia 1948 r. o obowiązku społecznego oszczędzania (Dz. U. R. P. z 1948 r. Nr 10, poz. 74, Nr 36, poz. 256 i Nr 52, poz. 415 oraz z 1949 r. Nr 7, poz. 42 i Nr 21, poz. 136) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Ministra Skarbu z dnia 12 marca 1948 r. w sprawie wykonania ustawy z dnia 30 stycznia 1948 r. o obowiązku społecznego oszczędzania (Dz. U. R. P. Nr 14, poz. 106) wprowadza się zmiany następujące:
1)
§ 5 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Jako zbiornice P.K.O. dla ustalania wysokości rocznych wkładów (składek) oszczędnościowych w zakresie funduszów A i C oraz dla przyjmowania wkładów (składek) oszczędnościowych na fundusz A ustanawia się urzędy skarbowe.";

2)
po § 5 wprowadza się nowy § 5a w brzmieniu:

"§ 5a. W przypadku dokonania wymiaru lub domiaru wkładów (składek) oszczędnościowych na fundusze A i C urzędy skarbowe są obowiązane do pobrania wymierzonych wkładów (składek) oszczędnościowych oraz przekazania ich właściwemu miejscowo oddziałowi P.K.O. w następnym miesiącu po pobraniu.";

3)
§ 42 otrzymuje brzmienie:

"§ 42. Kwoty należnych składek oszczędnościowych, potrącane przez płatnika przy wypłacie wynagrodzenia lub ponoszone przez niego z własnych funduszów (§ 43), płatnik jest obowiązany wpłacać do właściwego miejscowo oddziału P.K.O. w terminach ustalonych dla wpłaty podatku od wynagrodzeń z dołączeniem imiennego wykazu potrąceń, sporządzonego według przepisanego wzoru".

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą obowiązującą od dnia 1 kwietnia 1950 r.