Zm.: rozporządzenie w sprawie wykonania ustawy o przedsiębiorstwach państwowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1988.12.95

Akt jednorazowy
Wersja od: 10 maja 1988 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 25 kwietnia 1988 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania ustawy o przedsiębiorstwach państwowych.

Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 25 września 1981 r. o przedsiębiorstwach państwowych (Dz. U. z 1987 r. Nr 35, poz. 201) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 30 listopada 1981 r. w sprawie wykonania ustawy o przedsiębiorstwach państwowych (Dz. U. Nr 31, poz. 170, z 1987 r. Nr 37, poz. 213 oraz z 1988 r. Nr 6, poz. 51):
1)
w § 18:
a)
ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Likwidacja przedsiębiorstwa może nastąpić w wypadkach, gdy:

1) ustało lub wydatnie się zmniejszyło zapotrzebowanie społeczne na działalność, do jakiej przedsiębiorstwo zostało powołane, a przedsiębiorstwo nie ma ekonomicznie uzasadnionych możliwości podjęcia innej działalności,

2) mimo zastosowania środków przewidzianych prawem w celu przymuszenia do wykonania określonego działania lub zaniechania wynikającego z innych ustaw, przedsiębiorstwo nie wykonuje tych obowiązków, a w szczególności:

a) w sposób ciągły i w znacznych rozmiarach pogarsza stan środowiska lub narusza wymagania sanitarne w stopniu uzasadniającym unieruchomienie zakładu pracy,

b) nie jest w stanie zapewnić wymaganych normami warunków bezpieczeństwa i higieny pracy, przede wszystkim w zakresie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy, oraz likwidacji zagrożeń życia i zdrowia pracowników, które mogą spowodować wypadki przy pracy,

c) narusza systematycznie normatywy zużycia surowców i materiałów obowiązujące jednostki gospodarcze przy projektowaniu, modernizacji i wytwarzaniu wyrobów oraz produkcji budowlano-montażowej, określone na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 lutego 1982 r. o planowaniu społeczno-gospodarczym (Dz. U. z 1987 r. Nr 4, poz. 26 i Nr 33, poz. 181),

d) produkuje wyroby lub stosuje materiały, paliwa, technologie wyrobów lub świadczy usługi mimo objęcia zakazem wprowadzonym na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 2 ustawy wymienionej pod lit. c);

3) przedsiębiorstwo w trakcie oceny dokonywanej przez organ założycielski na podstawie przepisów o metodyce oceny jednostek gospodarki uspołecznionej osiąga wskaźnik poniżej jedności, a zwłaszcza gdy wskaźnik umorzenia maszyn, urządzeń i środków transportu wynosi 80%;

4) przedsiębiorstwo wykazuje na tle innych producentów podstawowych wyrobów objętych przedmiotem działania określonym w akcie o utworzeniu przedsiębiorstw rażąco wysokie jednostkowe koszty produkcji lub produkuje wyroby, których cena umowna w sposób rażący przekracza cenę transakcyjną, a sytuacja ta jest spowodowana wadliwością strukturalną gospodarki przedsiębiorstwa, a w szczególności:

a) niską zmianowością, a zwłaszcza jej systematycznym spadkiem,

b) niskim wykorzystaniem zdolności produkcyjnej.",

b)
dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

"4. Jeżeli w wyniku analizy organ założycielski ustali, że występują okoliczności wymienione w ust. 2, ma obowiązek podjęcia postępowania zmierzającego do likwidacji przedsiębiorstwa.";

2)
po § 26 dodaje się § 26a w brzmieniu:

"§ 26a. W razie gdy organy przedsiębiorstwa podjęły, przewidziane w odrębnych przepisach, działania zmierzające do skutecznego usunięcia określonych w § 18 ust. 2 pkt 2 i 3 przyczyn wszczęcia postępowania likwidacyjnego, organ założycielski może odstąpić od tego postępowania."

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.