Dziennik Ustaw

Dz.U.1969.32.272

| Akt jednorazowy
Wersja od: 14 listopada 1969 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 23 października 1969 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Na podstawie art. 2 § 2, art. 10, art. 14 § 2, art. 20 § 2 i art. 63 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. Nr 24, poz. 151) zarządza się, co następuje:
§  1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 27 września 1966 r. w sprawie wykonania ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. Nr 45, poz. 279) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 1:
a) w ust. 1 skreśla się pkt 3, a pkt 4 do 19 nadaje się kolejną numerację 3 do 18,
b) w ust. 2 skreśla się pkt 1, a pkt 2 i 3 nadaje się kolejną numerację 1 i 2,
2) w § 8 ust. 2:
a) pkt 16 otrzymuje brzmienie;

"16) Powszechna Kasa Oszczędności - należności z tytułu pożyczek zaciągniętych na budowę, odbudowę lub kapitalny remont domów jednorodzinnych albo lokali w małych domach mieszkalnych oraz należności z tytułu przeterminowanych kredytów na zakup towarów i spłatę należności za korzystanie z usług, jak również należności z tytułu funduszów mieszkaniowych, tworzonych przez jednostki państwowe, a administrowanych przez Powszechną Kasę Oszczędności,";

b) skreśla się pkt 17, a pkt 18 i 19 nadaje się kolejną numerację 17 i 18.
§  2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1970 r.