Zm.: rozporządzenie w sprawie wykonania przepisów ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1992.55.267

Akt jednorazowy
Wersja od: 20 lipca 1992 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 9 lipca 1992 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania przepisów ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych.

Na podstawie art. 22, 37 i 47 ustawy z dnia 26 marca 1982 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. Nr 11, poz. 79, z 1984 r. Nr 35, poz. 185, z 1988 r. Nr 24, poz. 169, z 1990 r. Nr 34, poz. 198 i z 1991 r. Nr 101, poz. 444, Nr 103, poz. 446 i Nr 114, poz. 494) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 28 czerwca 1982 r. w sprawie wykonania przepisów ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. Nr 20, poz. 149) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 6 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Ustalenie wysokości należności w złotych następuje przez pomnożenie liczby ton ziarna żyta przez cenę stosowaną przy wymierzaniu podatku rolnego.",

2)
w tytule rozdziału 5 skreśla się wyrazy "i Fundusz Leśny",
3)
skreśla się § 32-34,
4)
w § 35 skreśla się pkt 3,
5)
w § 38 wyraz "obowiązków" zastępuje się wyrazem "obowiązku" oraz skreśla się wyrazy "rolniczego wykorzystywania gruntów rolnych oraz".
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.