Dziennik Ustaw

Dz.U.2012.1485

| Akt jednorazowy
Wersja od: 28 grudnia 2012 r.
§  1. W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 73, poz. 392, z późn. zm.2)) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 13 w ust. 1 uchyla się pkt 7;
2) w § 18:
a) w ust. 1:
- wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"W przypadku nabycia przez podatnika innego niż mały podatnik, o którym mowa w art. 21 ust. 1 ustawy, towarów i usług udokumentowanych fakturą oznaczoną zgodnie z odrębnymi przepisami "metoda kasowa" podatnik może obniżyć kwotę podatku należnego o kwotę podatku naliczonego określoną w tej fakturze, w rozliczeniu za okres rozliczeniowy, w którym;",

- uchyla się pkt 3,
b) uchyla się ust. 2.