Zm.: rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o grach i zakładach wzajemnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2003.217.2133

Akt jednorazowy
Wersja od: 18 grudnia 2003 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW 1
z dnia 8 grudnia 2003 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o grach i zakładach wzajemnych

Na podstawie art. 19 ust. 6, art. 20 ust. 5, art. 24 ust. 3, art. 38 ust. 5, art. 39 ust. 6, art. 44a ust. 3 oraz art. 46 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 1992 r. o grach i zakładach wzajemnych (Dz. U. z 1998 r. Nr 102, poz. 650, z późn. zm. 2 ) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 3 czerwca 2003 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o grach i zakładach wzajemnych (Dz. U. Nr 102, poz. 948) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 13:
a)
w pkt 1 wyrazy "297.469 zł" zastępuje się wyrazami "307.583 zł",
b)
w pkt 2 wyrazy "119.090 zł" zastępuje się wyrazami "123.139 zł",
c)
w pkt 3 wyrazy "119.023 zł" zastępuje się wyrazami "123.070 zł",
d)
w pkt 4 wyrazy "1.989 zł" i "973 zł" zastępuje się odpowiednio wyrazami "2.057 zł" i "1.006 zł",
e)
w pkt 5 wyrazy "39.693 zł" i "201 zł" zastępuje się odpowiednio wyrazami "41.043 zł" i "208 zł",
f)
w pkt 6 wyrazy "40.000 zł" i "200 zł" zastępuje się odpowiednio wyrazami "41.360 zł" i "207 zł",
g)
w pkt 7 wyrazy "973 zł" zastępuje się wyrazami "1.006 zł";
2)
w § 14:
a)
w ust. 1:
-
w pkt 1 wyrazy "1.486 zł" zastępuje się wyrazami "1.537 zł",
-
w pkt 2 wyrazy "1.386 zł" zastępuje się wyrazami "1.433 zł",
-
w pkt 3 wyrazy "1.196 zł" zastępuje się wyrazami "1.237 zł",
-
w pkt 4 wyrazy "973 zł" zastępuje się wyrazami "1.006 zł",
-
w pkt 5 wyrazy "391 zł" zastępuje się wyrazami "404 zł",
-
w pkt 6 wyrazy "973 zł" zastępuje się wyrazami "1.006 zł",
-
w pkt 7 wyrazy "1.989 zł" zastępuje się wyrazami "2.057 zł",
b)
w ust. 2 wyrazy "201 zł" zastępuje się wyrazami "208 zł".
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2004 r.
1 Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 32, poz. 301, Nr 43, poz. 378 i Nr 93, poz. 834).
2 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 145, poz. 946, Nr 155, poz. 1014 i Nr 160, poz. 1061, z 2000 r. Nr 9, poz. 117, Nr 70, poz. 816 i Nr 116, poz. 1216, z 2001 r. Nr 84, poz. 908, z 2002 r. Nr 25, poz. 253 oraz z 2003 r. Nr 84, poz. 774 i Nr 137, poz. 1302.