Zm.: rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2003.152.1483

Akt jednorazowy
Wersja od: 29 sierpnia 2003 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 27 sierpnia 2003 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym

Na podstawie art. 5 ust. 5, art. 14 ust. 11 pkt 2, art. 19 ust. 5, art. 21 ust. 9 pkt 2, art. 23, art. 24 ust. 2, art. 32 ust. 5, art. 39 ust. 2, art. 47 i art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50, z późn. zm. 1 ) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 22 marca 2002 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 27, poz. 268, z późn. zm. 2 ) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 3 w ust. 4 wyrazy "w urzędzie celnym" zastępuje się wyrazami "do naczelnika urzędu celnego";
2)
w § 7 w ust. 3 wyrazy "we właściwym urzędzie skarbowym" zastępuje się wyrazami "do naczelnika urzędu skarbowego";
3)
w § 22 w ust. 1 przed wyrazami "Pierwszego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście" dodaje się wyraz "naczelnika";
4)
w § 23:
a)
ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Urząd skarbowy, którym kieruje naczelnik, o którym mowa w § 22 ust. 1, dokonuje zwrotu podatku na rachunek bankowy wskazany we wniosku, o którym mowa w § 22 ust. 1, w terminie 60 dni od dnia jego otrzymania.",

b)
w ust. 2 i 3 wyrazy "urząd skarbowy" zastępuje się wyrazami "naczelnik urzędu skarbowego";
5)
w § 25 w ust. 1 wyrazy "urząd skarbowy" zastępuje się wyrazami "naczelnika urzędu skarbowego";
6)
w § 29 w ust. 3 wyrazy "urząd skarbowy" zastępuje się wyrazami "naczelnik urzędu skarbowego";
7)
w § 30 wyrazy "Urząd skarbowy" zastępuje się wyrazami "Naczelnik urzędu skarbowego";
8)
w § 32 w ust. 3 wyrazy "właściwy urząd skarbowy" zastępuje się wyrazami "naczelnika urzędu skarbowego";
9)
w § 67 w ust. 1 po pkt 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu:

"2a) darowizny sprzętu komputerowego oraz świadczenie bez pobrania należności usług, o których mowa w art. 4 pkt 2 lit. e) ustawy, na rzecz placówek opiekuńczo-wychowawczych,";

10)
w § 67a w ust. 3 wyrazy "właściwego dla niego urzędu skarbowego" zastępuje się wyrazami "właściwego dla niego naczelnika urzędu skarbowego".
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2003 r.
1 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1993 r. Nr 28, poz. 127 i Nr 129, poz. 599, z 1994 r. Nr 132, poz. 670, z 1995 r. Nr 44, poz. 231 i Nr 142, poz. 702 i 703, z 1996 r. Nr 137, poz. 640, z 1997 r. Nr 111, poz. 722, Nr 123, poz. 776 i 780, Nr 137, poz. 926, Nr 141, poz. 943 i Nr 162, poz. 1104, z 1998 r. Nr 139, poz. 905 i Nr 161, poz. 1076, z 1999 r. Nr 50, poz. 499, Nr 57, poz. 596 i Nr 95, poz. 1100, z 2000 r. Nr 68, poz. 805 i Nr 105, poz. 1107, z 2001 r. Nr 12, poz. 92, Nr 39, poz. 459, Nr 56, poz. 580, Nr 63, poz. 639, Nr 80, poz. 858, Nr 90, poz. 995, Nr 106, poz. 1150 i Nr 122, poz. 1324, z 2002 r. Nr 19, poz. 185, Nr 41, poz. 365, Nr 86, poz. 794, Nr 153, poz. 1272, Nr 169, poz. 1387 i Nr 213, poz. 1800 i 1803 oraz z 2003 r. Nr 7, poz. 79, Nr 84, poz. 774, Nr 96, poz. 874, Nr 130, poz. 1188 i Nr 137, poz. 1302.
2 Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 46, poz. 438, Nr 155, poz. 1290 i Nr 216, poz. 1828 oraz z 2003 r. Nr 115, poz. 1079.