Zm.: rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o uposażeniu żołnierzy. - Dz.U.2002.86.780 - OpenLEX

Zm.: rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o uposażeniu żołnierzy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2002.86.780

Akt jednorazowy
Wersja od: 26 czerwca 2002 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 18 czerwca 2002 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o uposażeniu żołnierzy.

Na podstawie art. 5 ust. 3, art. 12 ust. 2, art. 13 ust. 2, art. 45 ust. 2 pkt 1, 2, 4 i 5 oraz art. 45a ust. 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1974 r. o uposażeniu żołnierzy (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 693) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 15 czerwca 2000 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o uposażeniu żołnierzy (Dz. U. Nr 62, poz. 729 i z 2001 r. Nr 30, poz. 347) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 17 grudnia 1974 r. o uposażeniu żołnierzy (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 693),";

2)
w § 9 w ust. 1 pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:

"1) służbę w Policji, Urzędzie Ochrony Państwa, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Straży Granicznej, Biurze Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służbie Więziennej,

2) okresy traktowane jako równorzędne ze służbą wojskową w Wojsku Polskim, wymienione w art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 10 grudnia 1993 r. o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin (Dz. U. z 2002 r. Nr 11, poz. 108 i Nr 74, poz. 676),";

3)
§ 10 otrzymuje brzmienie:

"§ 10. 1. Zaliczenia okresów, o których mowa w § 9 ust. 1, dokonuje, na udokumentowany wniosek żołnierza, dowódca jednostki wojskowej zajmujący stanowisko służbowe o stopniu etatowym co najmniej podpułkownika (komandora porucznika) - w stosunku do żołnierza pełniącego służbę w podległej mu jednostce wojskowej, z wyjątkiem tego dowódcy i jego zastępcy.

2. Dowódcy jednostki wojskowej i jego zastępcy oraz żołnierzowi pełniącemu służbę w jednostce wojskowej, której dowódca zajmuje stanowisko służbowe o stopniu etatowym niższym niż określony w ust. 1, zaliczenia okresów, o których mowa w § 9 ust. 1, dokonuje dowódca jednostki wojskowej, który zajmuje stanowisko służbowe o stopniu etatowym co najmniej podpułkownika (komandora porucznika), będący przełożonym tego dowódcy.

3. Dowódca dokonujący zaliczenia okresów, o których mowa w § 9 ust. 1, określa, w rozkazie dziennym jednostki wojskowej, łączną wysługę lat, od której jest uzależniona wysokość uposażenia zasadniczego według stopnia wojskowego i datę, od której rozpoczyna się liczenie okresu tej wysługi oraz zawiadamia o tym na piśmie żołnierza, a także dowódcę jednostki wojskowej, na której zaopatrzeniu żołnierz pozostaje. Kopię zawiadomienia dołącza się do akt osobowych żołnierza.";

4)
po § 10 dodaje się § 10a w brzmieniu:

"§ 10a. Przepisy § 10 stosuje się odpowiednio przy zaliczeniu okresów, o których mowa w art. 12 ust. 1 i 3 ustawy oraz § 8 ust. 1.";

5)
w § 13 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Uposażenie zasadnicze wraz z dodatkami o charakterze stałym należne co miesiąc przez okres roku po zwolnieniu z zawodowej służby wojskowej, o którym mowa w art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy, wypłaca się zwolnionemu żołnierzowi w terminach określonych w § 12 ust. 1, a w przypadku gdy żołnierz wystąpił z wnioskiem o wypłatę tego uposażenia za cały należny okres jednorazowo z góry - nie później niż w terminie do trzydziestu dni od dnia zwolnienia żołnierza z zawodowej służby wojskowej.";

6)
w § 14 w ust. 2 pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:

"1) generała (admirała) - zalicza się do grupy uposażenia A,

2) generała broni (admirała floty) - zalicza się do grupy uposażenia B lub do grupy uposażenia U-01,";

7)
skreśla się § 20.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.