Zm.: rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2001.151.1710

Akt jednorazowy
Wersja od: 27 grudnia 2001 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 20 grudnia 2001 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Na podstawie art. 16, art. 35 ust. 4 i art. 52 ust. 2 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930, z 2000 r. Nr 104, poz. 1104 i Nr 122, poz. 1324 oraz z 2001 r. Nr 74, poz. 784, Nr 88, poz. 961, Nr 125, poz. 1363 i 1369 i Nr 134, poz. 1509) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 161, poz. 1078 i z 2000 r. Nr 119, poz. 1258) w § 5 w ust. 4 wyrazy "art. 27a ust. 13" zastępuje się wyrazami "art. 27a ust. 14".
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2002 r.