Zm.: rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o grach losowych, zakładach wzajemnych i grach na automatach.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2001.151.1707

Akt jednorazowy
Wersja od: 27 grudnia 2001 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 18 grudnia 2001 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o grach losowych, zakładach wzajemnych i grach na automatach.

Na podstawie art. 13 ust. 6, art. 19 ust. 2, art. 20 ust. 3, art. 24 ust. 3 i 6, art. 38 ust. 5, art. 39 ust. 6, art. 46 ust. 3 oraz art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 1992 r. o grach losowych, zakładach wzajemnych i grach na automatach (Dz. U. z 1998 r. Nr 102, poz. 650, Nr 145, poz. 946, Nr 155, poz. 1014 i Nr 160, poz. 1061, z 2000 r. Nr 9, poz. 117, Nr 70, poz. 816 i Nr 116, poz. 1216 oraz z 2001 r. Nr 84, poz. 908) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 31 października 2000 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o grach losowych, zakładach wzajemnych i grach na automatach (Dz. U. Nr 95, poz. 1048 i Nr 115, poz. 1205) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 14:
a)
w pkt 1 wyrazy "266.120 zł" zastępuje się wyrazami "287.410 zł",
b)
w pkt 2 wyrazy "106.540 zł" zastępuje się wyrazami "115.063 zł",
c)
w pkt 3 wyrazy "106.480 zł" zastępuje się wyrazami "114.998 zł",
d)
w pkt 4 wyrazy "1.780 zł" i "870 zł" zastępuje się odpowiednio wyrazami "1.922 zł" i "940 zł",
e)
w pkt 5 wyrazy "35.510 zł" i "180 zł" zastępuje się odpowiednio wyrazami "38.351 zł" i "194 zł",
f)
w pkt 6 wyrazy "870 zł" zastępuje się wyrazami "940 zł";
2)
w § 15:
a)
w ust. 1:
w pkt 1 wyrazy "1.330 zł" zastępuje się wyrazami "1.436 zł",
w pkt 2 wyrazy "1.240 zł" zastępuje się wyrazami "1.339 zł",
w pkt 3 wyrazy "1.070 zł" zastępuje się wyrazami "1.156 zł",
w pkt 4 wyrazy "870 zł" zastępuje się wyrazami "940 zł",
w pkt 5 wyrazy "350 zł" zastępuje się wyrazami "378 zł",
w pkt 6 wyrazy "870 zł" zastępuje się wyrazami "940 zł",
w pkt 7 wyrazy "1.780 zł" zastępuje się wyrazami "1.922 zł",
b)
w ust. 2 wyrazy "180 zł" zastępuje się wyrazami "194 zł".
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2002 r.