Zm.: rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1994.139.749

Akt jednorazowy
Wersja od: 30 grudnia 1994 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 28 grudnia 1994 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości.

Na podstawie art. 31 ust. 5, art. 37, art. 40 ust. 5, art. 41 ust. 3 i art. 45 ust. 2 ustawy z dnia 29 kwietnia 1985 r. o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości (Dz. U. z 1991 r. Nr 30, poz. 127, Nr 103, poz. 446 i Nr 107, poz. 464, z 1993 r. Nr 47, poz. 212 i Nr 131, poz. 629 oraz z 1994 r. Nr 27, poz. 96, Nr 31, poz. 118, Nr 84, poz. 384, Nr 85, poz. 388, Nr 89, poz. 415 i Nr 123, poz. 601) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 16 lipca 1991 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości (Dz. U. Nr 72, poz. 311 i z 1994 r. Nr 44, poz. 173) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w powołaniu podstawy rozporządzenia skreśla się wyrazy "art. 21 ust. 10",
2)
w § 4 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Sprzedaż nieruchomości lub oddanie w użytkowanie wieczyste gruntów w drodze bezprzetargowej następuje w wypadkach określonych w art. 4 ust. 2, 6, 7 i 9, art. 6, art. 21 ust. 7, art. 23 ust. 4, art. 24 ust. 3, art. 61, art. 69, art. 80 ust. 2, art. 82 ust. 2, art. 83 ust. 2, art. 88 ust. 1 i art. 88a.",

3)
skreśla się § 6–9,
4)
skreśla się rozdział 6,
5)
po § 36 dodaje się § 36a w brzmieniu:

"§ 36a. 1. Osobom, które na podstawie umów zawartych przed dniem 1 stycznia 1995 r. poniosły nakłady na:

1) remont kapitalny domu lub lokalu,

2) przebudowę strychu lub innego pomieszczenia na lokal będący przedmiotem sprzedaży,

3) budowę lokalu w ramach nadbudowy lub rozbudowy domu,

- zalicza się te nakłady na poczet ceny sprzedaży domu lub lokalu.

2. Przy ustalaniu wysokości poniesionych nakładów, o których mowa w ust. 1, bierze się za podstawę zakres faktycznie wykonanych robót, przyjmując ich wartość w dniu sporządzenia protokołu, o którym mowa w § 5 ust. 2."

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1995 r.