Dziennik Ustaw

Dz.U.1993.134.654

| Akt jednorazowy
Wersja od: 31 grudnia 1993 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 30 grudnia 1993 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o zobowiązaniach podatkowych.

Na podstawie art. 20 ust. 2 oraz art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 19 grudnia 1980 r. o zobowiązaniach podatkowych (Dz. U. z 1993 r. Nr 108, poz. 486 i Nr 134, poz. 646) zarządza się, co następuje:
§  1. W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 1989 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o zobowiązaniach podatkowych (Dz. U. z 1990 r. Nr 1, poz. 4 i Nr 50, poz. 295 oraz z 1991 r. Nr 124, poz. 550) § 13 otrzymuje brzmienie:

"§ 13. 1. Od zaległości podatkowych, których termin płatności został odroczony lub płatność podatku została rozłożona na raty, odsetki za zwłokę pobiera się tylko do dnia wniesienia podania o odroczenie terminu płatności lub o rozłożenie płatności podatku na raty.

2. W razie odmowy odroczenia lub rozłożenia podatku na raty, od nie zapłaconej kwoty zaległości pobiera się odsetki za zwłokę, licząc od dnia następnego po upływie terminu płatności wynikającego z decyzji ustalającej wysokość zobowiązania podatkowego lub określonego w odrębnych przepisach, z których wynika obowiązek wykonania zobowiązania podatkowego bez uprzedniego wydania decyzji.

3. Jeżeli podanie o odroczenie terminu płatności lub rozłożenie płatności podatku na raty nie zostało przez organ podatkowy załatwione w ciągu dwóch miesięcy, odsetek za zwłokę nie pobiera się od dnia wniesienia podania do dnia następnego po dniu doręczenia decyzji w sprawie odroczenia lub rozłożenia podatku na raty.

4. Od zobowiązań podatkowych wymienionych w art. 22 ust. 1a ustawy z dnia 19 grudnia 1980 r. o zobowiązaniach podatkowych (Dz. U. z 1993 r. Nr 108, poz. 486 i Nr 134, poz. 646), odroczonych lub rozłożonych na raty, pobiera się odsetki w wysokości 50% odsetek, o których mowa w § 10:

1) w przypadku wystąpienia podatnika o odroczenie terminu płatności lub rozłożenie płatności podatku na raty przed terminem płatności wynikającym z decyzji ustalającej wysokość zobowiązania podatkowego lub określonym w odrębnych przepisach, z których wynika obowiązek wykonania zobowiązania podatkowego bez uprzedniego wydania decyzji - za okres od następnego dnia po upływie terminu płatności do dnia zapłaty,

2) w przypadku wystąpienia podatnika o odroczenie terminu płatności lub o rozłożenie płatności podatku na raty po terminie płatności zobowiązania - od dnia wniesienia podania do dnia zapłaty.

5. W razie niedotrzymania terminu płatności raty lub terminu, do którego płatność podatku została odroczona, stosuje się odpowiednio przepis ust. 2, z tym że w przypadku częściowej zapłaty zobowiązań podatkowych określonych w ust. 4, na poczet odsetek za zwłokę zalicza się uprzednio wpłacone odsetki.

6. W razie wstrzymania, w związku z wniesionym środkiem odwoławczym, wykonania decyzji ustalającej wysokość zobowiązania podatkowego, od kwoty objętej wstrzymaniem wykonania nie pobiera się odsetek za zwłokę do dnia doręczenia decyzji organu odwoławczego oraz za okres czternastu dni od daty doręczenia decyzji."

§  2. W przypadku wniesienia podania o odroczenie terminu płatności lub rozłożenie płatności podatku na raty przed dniem 15 stycznia 1994 r., jeżeli podanie to nie zostało załatwione w ciągu jednego miesiąca, odsetki za zwłokę pobiera się tylko do dnia wniesienia tego podania.
§  3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1994 r.