Dziennik Ustaw

Dz.U.1993.134.651

| Akt jednorazowy
Wersja od: 31 grudnia 1993 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 29 grudnia 1993 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym.

Na podstawie art. 6 ust. 10, art. 21 ust. 9 pkt 2, art. 23 pkt 1 i 2, art. 24 ust. 2, art. 32 ust. 5, art. 35 ust. 4, art. 39 ust. 2, art. 47 oraz art. 50 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50, Nr 28, poz. 127 i Nr 129, poz. 599) zarządza się, co następuje:
§  1. W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 29 czerwca 1993 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 59, poz. 272) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 1 w ust. 1:
a) w pkt 3 w lit. b) dodaje się wyrazy "z tym że jeżeli umowa sprzedaży przewiduje rozliczenie zwrotów wydawnictw prasowych, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury dokumentującej faktyczną sprzedaż,"
b) po pkt 7 dodaje się pkt 8 w brzmieniu:

"8) otrzymania zapłaty z tytułu sprzedaży złomu stalowego i żeliwnego, złomu metali nieżelaznych, z wyłączeniem złomu metali szlachetnych:

a) niewsadowego - nie później jednak niż po upływie 20 dni od dnia wysyłki złomu do jednostki, która zgodnie z umową dokonuje kwalifikacji jakości,

b) wsadowego - nie później jednak niż po upływie 30 dni od dnia wysyłki złomu.";

2) w § 3:
a) w pkt 1 lit. f)-i) otrzymują brzmienie:

"f) usługi w zakresie doradztwa rolniczego związane z uprawą roślin i hodowlą zwierząt,

g) posiłki sprzedawane w barach mlecznych oraz w stołówkach i bufetach przyzakładowych, pod warunkiem że nie są to stołówki i bufety ogólnodostępne,

h) posiłki regeneracyjne i profilaktyczne,

i) usługi izb wytrzeźwień (KU 89801),"

b) w pkt 2 skreśla się wyrazy "przez przedsiębiorstwa państwowe postawione w stan likwidacji lub upadłości",
c) dodaje się pkt 4 w brzmieniu:

"4) towary wymienione w art. 17 ust. 1 pkt 1 i 3-10 oraz ust. 2 ustawy z dnia 28 grudnia 1989 r. - Prawo celne (Dz. U. Nr 75, poz. 445, z 1991 r. Nr 60, poz. 253, Nr 73, poz. 320 i Nr 100, poz. 442, z 1992 r. Nr 21, poz. 85 oraz z 1993 r. Nr 60, poz. 279 i Nr 129, poz. 598).";

3) § 8 otrzymuje brzmienie:

"§ 8. Przepis § 3 stosuje się do dnia 31 grudnia 1994 r."

§  2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1994 r.