Zm.: rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. - Dz.U.1993.66.312 - OpenLEX

Zm.: rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1993.66.312

Akt jednorazowy
Wersja od: 23 lipca 1993 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 13 lipca 1993 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Na podstawie art. 2 ust. 5, art. 12 ust. 8, art. 14 ust. 6, art. 21 ust. 3, art. 22 ust. 8, art. 24 ust. 7, art. 26 ust. 12 i 14 oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. Nr 80, poz. 350 i Nr 100, poz. 442, z 1992 r. Nr 21, poz. 86, Nr 68, poz. 341 i Nr 100, poz. 498 oraz z 1993 r. Nr 28, poz. 127 i Nr 44, poz. 202) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 1991 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. Nr 124, poz. 553 i z 1992 r. Nr 52, poz. 239) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 1 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 2 i dodaje ust. 1 w brzmieniu:

"1. Ustala się minimalne okresy przetrzymywania zakupionych zwierząt i roślin, przy których zachowaniu działalność uznawana jest za działalność rolniczą:

1) miesiąc - w przypadku roślin,

2) 6 tygodni - w przypadku drobiu rzeźnego,

3) 2 miesiące - w przypadku pozostałych zwierząt,

- licząc od dnia nabycia.";

2)
w § 5:
a)
ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Za cenę nabycia uważa się cenę, jaką nabywca płaci za składniki majątkowe, powiększoną o koszty uboczne związane z zakupem, powstałe do chwili przekazania środka trwałego do użytkowania, a w szczególności koszty transportu, ubezpieczenia w drodze, montażu, i pomniejszoną zgodnie z odrębnymi przepisami o podatek od towarów i usług, a przy imporcie powiększoną ponadto o cło i podatek akcyzowy.",

b)
w ust. 3 wyrazy "Za cenę" zastępuje się wyrazami "Za koszt",
c)
ust. 5 otrzymuje brzmienie:

"5. Wartość początkową budynków mieszkalnych, jeżeli ustalenie ich ceny nabycia lub kosztów wytworzenia nie jest możliwe, ustala się przyjmując w każdym roku wartość stanowiącą iloczyn powierzchni użytkowej budynku wyrażonej w m2 i kwoty 5.870.000,-zł, przy czym za powierzchnię użytkową budynku uważa się powierzchnię przyjętą dla celów podatku od nieruchomości. Poczynając od 1 stycznia 1994 r. wartość ta podlega aktualizacji zgodnie z odrębnymi przepisami w sprawie aktualizacji wyceny środków trwałych, przy zastosowaniu współczynnika przeliczeniowego dla budynków nabytych (wytworzonych) w II półroczu 1992 r., ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.";

3)
w § 9 po wyrazach "o systemie oświaty" dodaje się przecinek i wyrazy "jeżeli nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów,";
4)
w § 10 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Za wydatki ponoszone przez podatnika na jego odpłatne dokształcanie i doskonalenie zawodowe, podlegające odliczeniu od dochodu, jeżeli nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, uważa się wydatki poniesione z tytułu:

1) udziału w kursach i konferencjach oraz innych pozaszkolnych formach szkolenia zawodowego,

2) poddania się egzaminowi na tytuł kwalifikacyjny,

3) dokształcania w formach szkolnych,

4) nauki języka obcego w formach zorganizowanych przez podmioty prowadzące działalność w tym zakresie.";

5)
w § 11:
a)
w ust. 1:
pkt 6-8 otrzymują brzmienie:

"6) odpłatność ponoszoną za pobyt na leczeniu sanatoryjnym, za pobyt w placówkach leczniczo-sanatoryjnych, rehabilitacyjno-szkoleniowych i leczniczo-opiekuńczych oraz odpłatność za zabiegi rehabilitacyjno-usprawniające,

7) opłacenie przewodników osób niewidomych I lub II grupy inwalidztwa oraz osób z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczonych do I grupy inwalidztwa, w kwocie nie przekraczającej w roku podatkowym trzykrotnego najniższego wynagrodzenia pracowników, określonego w odrębnych przepisach, za grudzień roku poprzedzającego rok podatkowy,

8) utrzymanie przez osoby niewidome, o których mowa w pkt 7, psa przewodnika - w wysokości nie przekraczającej w roku podatkowym kwoty określonej w pkt 7,",

w pkt 9 na końcu skreśla się przecinek i dodaje wyrazy "oraz usługi opiekuńcze świadczone dla osób niepełnosprawnych zaliczonych do I grupy inwalidztwa,"
w pkt 12 wyrazy "o którym mowa w pkt 7" zastępuje się wyrazami "pracowników, określonego w odrębnych przepisach, za grudzień roku poprzedzającego rok podatkowy,"
b)
w ust. 4 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje wyrazy "a w odniesieniu do dzieci do lat 16 orzeczeniem o niepełnosprawności wydanym przez poradnię wychowawczo-zawodową lub poradnię psychologiczno-pedagogiczną prowadzoną przez wojewódzkiego kuratora oświaty.",
c)
ust. 5 otrzymuje brzmienie:

"5. Przepisy ust. 1-3 stosuje się odpowiednio do podatników, na których utrzymaniu pozostają następujące osoby niepełnosprawne: współmałżonek, dzieci własne i przysposobione, dzieci obce przyjęte na wychowanie, pasierbowie, rodzice, rodzice współmałżonka, rodzeństwo, ojczym, macocha, zięciowie i synowe, jeżeli w roku podatkowym dochody tych osób niepełnosprawnych nie przekraczają dwunastokrotności kwoty najniższego wynagrodzenia pracowników za grudzień roku poprzedzającego rok podatkowy.";

6)
w § 12 w ust. 1:
a)
pkt 9 otrzymuje brzmienie:

"9) wartość wygranych w konkursach i grach organizowanych i emitowanych (ogłaszanych) przez środki masowego przekazu (prasa, radio i telewizja) oraz konkursach z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa i sportu, a także nagród związanych ze sprzedażą premiową - jeżeli jednorazowa wartość tych wygranych i nagród nie przekracza kwoty trzykrotnego najniższego wynagrodzenia pracowników, określonego w odrębnych przepisach, za grudzień roku poprzedzającego rok podatkowy,"

b)
pkt 10 otrzymuje brzmienie:

"10) dopłaty do posiłków spożywanych w stołówce zakładowej prowadzonej przez zakład pracy lub inną wyspecjalizowaną jednostkę organizacyjną na zlecenie zakładu pracy,"

c)
pkt 23 otrzymuje brzmienie:

"23) część dochodów osób, o których mowa w art. 3 ust. 1 ustawy, przebywających czasowo za granicą i uzyskujących tam dochody z innych tytułów niż stosunek pracy lub stypendium - w wysokości odpowiadającej równowartości diet, określonych w odrębnych przepisach obowiązujących w przedsiębiorstwach państwowych w sprawie pokrywania kosztów podróży służbowych poza granicami kraju, obliczonych za okres, w którym osoby te uzyskiwały dochód,"

d)
po pkt 23 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje pkt 24-34 w brzmieniu:

"24) wydatki na zakwaterowanie - jeżeli nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów - w wysokości stwierdzonej rachunkiem hotelowym (lub równorzędnym dokumentem) do wysokości ustalonego na ten cel limitu na koszty hotelu, określonego na podstawie odrębnych przepisów, obowiązujących w przedsiębiorstwach państwowych w sprawie pokrywania kosztów podróży służbowych poza granicami kraju, a w razie braku rachunku - w wysokości 25% tego limitu, ponoszone przez osoby przebywające czasowo za granicą i uzyskujące tam dochody; zwolnienie nie dotyczy osób, którym zapewniono bezpłatne zakwaterowanie,

25) uposażenia funkcjonariuszy Organizacji Narodów Zjednoczonych, organizacji wyspecjalizowanych oraz innych międzynarodowych instytucji i organizacji, których Rzeczpospolita Polska jest członkiem i których statuty przewidują zwolnienie od podatku wypłacanych przez nie uposażeń, jeżeli funkcjonariusze znajdują się w wykazie Ministerstwa Spraw Zagranicznych,

26) należności pieniężne wypłacane żołnierzom i pracownikom cywilnym w związku z wyznaczeniem ich do składu osobowego polskiego kontyngentu wojskowego w ramach misji specjalnych organizacji międzynarodowych,

27) wartość świadczeń z tytułu uprawnień do bezpłatnych i ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego i autobusowego, wynikających z ustawy o uprawnieniach do bezpłatnych i ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego,

28) wartość świadczeń z tytułu realizacji uprawnień do ulgowych lub bezpłatnych przejazdów środkami komunikacji miejskiej, przysługujących na podstawie odrębnych przepisów,

29) kwoty wypłacone nauczycielom z tytułu częściowego zwrotu czynszu i opłat eksploatacyjnych wynikających z Karty Nauczyciela,

30) wartość świadczeń przysługujących na podstawie odrębnych przepisów dotyczących emerytów, rencistów i kombatantów oraz niektórych osób będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego z tytułu abonamentowych opłat telewizyjnych i radiowych, telefonicznych jednostek licznikowych oraz abonamentu telefonicznego,

31) ekwiwalenty pieniężne otrzymywane przez emerytów i rencistów w zamian świadczeń rzeczowych przysługujących w związku z łączącym ich poprzednio z zakładem pracy stosunkiem służbowym, stosunkiem pracy lub spółdzielczym stosunkiem pracy,

32) wartość świadczeń przysługujących od uczelni na podstawie odrębnych przepisów studentom kierowanym przez uczelnię na studenckie praktyki zawodowe,

33) kwoty ustalane zgodnie z odrębnymi przepisami i wypłacane pracownikom państwowego przedsiębiorstwa użyteczności publicznej "Poczta Polska" za używanie do celów służbowych (produkcyjnych) własnych pojazdów, tj. samochodów osobowych o pojemności skokowej silnika do 900 cm3, motocykli i motorowerów,

34) dochody ze sprzedaży akcji nabytych od Skarbu Państwa na podstawie odrębnych przepisów o prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych, z wyjątkiem gdy sprzedaż ta jest przedmiotem działalności gospodarczej."

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z wyjątkiem § 1 pkt 2 lit. a), który wchodzi w życie z mocą od dnia 5 lipca 1993 r., z tym że § 1 pkt 2 lit. b) i c) oraz pkt 3-6 mają zastosowanie do dochodów osiągniętych od dnia 1 stycznia 1993 r.