Zm.: rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od wynagrodzeń. - Dz.U.1990.18.107 - OpenLEX

Zm.: rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od wynagrodzeń.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1990.18.107

Akt jednorazowy
Wersja od: 26 marca 1990 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 8 marca 1990 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od wynagrodzeń.

Na podstawie art. 4 ust. 2 i 3, art. 5 ust. 1 pkt 13 i 17 oraz ust. 3 i art. 10 ust. 8 ustawy z dnia 4 lutego 1949 r. o podatku od wynagrodzeń (Dz. U. Nr 7, poz. 41, z 1956 r. Nr 44, poz. 201, z 1959 r. Nr 11, poz. 60 i z 1963 r. Nr 57, poz. 309) oraz art. 9 pkt 1 i 2, art. 18 ust. 3 i art. 38 pkt 1-3 ustawy z dnia 19 grudnia 1980 r. o zobowiązaniach podatkowych (Dz. U. Nr 27, poz. 111, z 1982 r. Nr 45, poz. 289, z 1984 r. Nr 52, poz. 268, z 1985 r. Nr 12, poz. 50, z 1988 r. Nr 41, poz. 325 oraz z 1989 r. Nr 4, poz. 23, Nr 33, poz. 176, Nr 35, poz. 192 i Nr 74, poz. 443) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 14 maja 1988 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od wynagrodzeń (Dz. U. Nr 16, poz. 118) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 2:
a)
ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Wynagrodzenia z tytułu nie wynikającej ze stosunku pracy twórczości lub działalności plastycznej, fotograficznej, architektonicznej, lutniczej lub filmowej w zakresie prac operatora obrazu działającego na własny rachunek, nie wyłączając wynagrodzeń za świadczenie rzeczy, podlegają opodatkowaniu podatkiem od wynagrodzeń, jeżeli działalność ta jest uznana za twórczą, a w wypadku działalności plastycznej w zakresie sztuki warsztatowej, fotografii artystycznej i działalności operatora obrazu filmowego, również przy zachowaniu warunków określonych w ust. 4, 7 i 9.",

b)
ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Wykonywanie twórczości lub działalności, o której mowa w ust. 1, powinno być stwierdzone dyplomem ukończenia studiów wyższych w zakresie wykonywanej działalności lub twórczości albo zaświadczeniem Ministra Kultury i Sztuki stwierdzającym wykonywanie danej działalności; wykonywanie działalności artysty plastyka i artysty fotografika może być również stwierdzone legitymacją właściwych dla tej działalności związków twórczych.",

c)
ust. 10 i 11 otrzymują brzmienie:

"10. Osoby prawne i podmioty gospodarcze, które wypłacają wynagrodzenie wymienione w ust. 1, są obowiązane, jako płatnicy, do obliczenia i pobrania należnego podatku od wynagrodzeń oraz wpłacenia go na rachunek bankowy lub do kasy właściwego urzędu skarbowego.

11. Podatnicy, którzy otrzymują wynagrodzenia od osób fizycznych nie będących podmiotami gospodarczymi, są obowiązani sami obliczyć należny podatek i wpłacić go na rachunek bankowy lub do kasy właściwego urzędu skarbowego w trybie określonym w § 15 ust. 3, dołączając do deklaracji zestawienie otrzymanych wynagrodzeń zawierające określenie poszczególnych dzieł lub usług i kwoty otrzymanego za nie wynagrodzenia.";

2)
§ 4 otrzymuje brzmienie:

"§ 4. Wynagrodzenia z tytułu umowy o dzieło lub umowy zlecenia, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 4 lutego 1949 r. o podatku od wynagrodzeń (Dz. U. Nr 7, poz. 41, z 1956 r. Nr 44, poz. 201, z 1959 r. Nr 11, poz. 60 i z 1963 r. Nr 57, poz. 309), zwanej dalej "ustawą", podlegają opodatkowaniu podatkiem od wynagrodzeń, jeżeli umowa została zawarta przez osobę pozostającą w stosunku pracy, emeryta lub rencistę, studenta lub ucznia szkoły ponadpodstawowej albo bezrobotnego, w rozumieniu odrębnych przepisów o zatrudnieniu, z osobą fizyczną w związku z wykonywaną przez nią działalnością gospodarczą albo z osobą prawną. Przedmiotem umowy mogą być wyłącznie usługi wykonywane osobiście, z wyjątkiem przewozowych, jeżeli nie wchodzą w zakres działalności zleceniobiorcy, powodującej powstanie obowiązku podatkowego w podatku obrotowym.";

3)
w § 5:
a)
w ust. 1:
w pkt 4 wyrazy "Państwowego Zakładu Ubezpieczeń" zastępuje się wyrazami "zakładów ubezpieczeń",
w pkt 19 wyrazy "jednostek gospodarki uspołecznionej" zastępuje się wyrazami "podmiotów gospodarczych",
w pkt 23 wyrazy "wytwórczą, handlową lub usługową" zastępuje się wyrazem "gospodarczą",
pkt 24 otrzymuje brzmienie:

"24) wykonywania na rzecz osób fizycznych w związku z prowadzoną przez nie działalnością gospodarczą albo na rzecz osób prawnych dorywczych czynności mających charakter prostych prac fizycznych",

w pkt 25 wyrazy "nie wymagających kwalifikacji rzemieślniczych" skreśla się,
dodaje się pkt 30 w brzmieniu:

"30) pozyskiwania i sprzedaży odpadów poużytkowych i produkcyjnych w imieniu i na rachunek podmiotów gospodarczych",

b)
ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Przez dorywcze czynności, o których mowa w ust. 1 pkt 10, 23, 24 i 25, rozumie się czynności wykonywane doraźnie, jeżeli wynagrodzenie jest obliczone za każdą wykonaną czynność, choćby te czynności powtarzały się. Przez proste prace fizyczne, o których mowa w ust. 1 pkt 24 i 25, rozumie się czynności polegające na pracy fizycznej, nie wymagające wiadomości specjalnych, jak np.: kopanie, załadunek i wyładunek, przenoszenie towarów i innych rzeczy, czynności porządkowe, mycie okien, zbiór warzyw i owoców.",

c)
w ust. 5 wyrazy "jednostki gospodarki uspołecznionej" zastępuje się wyrazami "podmiotów gospodarczych lub nie będących takimi podmiotami osób prawnych", a wyrazy "tej jednostce" zastępuje się wyrazem "zleceniodawcy";
4)
w § 7 w ust. 1:
a)
pkt 10 otrzymuje brzmienie:

"10) kwoty wypłacone podatnikom z tytułu zwrotu kosztów używania samochodów osobowych, motocykli i motorowerów dla potrzeb zakładu pracy:

a) w celu odbycia podróży służbowej (jazdy zamiejscowe) - do wysokości nie przekraczającej stawek za 1 km przebiegu pojazdu,

b) w jazdach lokalnych - do wysokości miesięcznego ryczałtu pieniężnego albo do wysokości nie przekraczającej stawek za 1 km przebiegu pojazdu,

określonych w odrębnych przepisach dotyczących państwowych jednostek organizacyjnych",

b)
dodaje się pkt 11 i 12 w brzmieniu:

"11) wynagrodzenia osób zatrudnionych w celu sprawowania opieki nad inwalidami I grupy,

12) wynagrodzenia osób zatrudnionych w celu nauki zawodu lub przyuczenia do wykonywania określonej pracy, zgodnie z odrębnymi przepisami o nauce zawodu lub przyuczaniu do wykonywania określonej pracy.";

5)
w § 8:
a)
w ust. 1:
pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) z tytułu sprzedaży prawa do wydawania utworów w formie książkowej, otrzymywane od wydawców przez autorów utworów książkowych - do wysokości połowy kwoty dochodu wolnego w danym roku od podatku wyrównawczego; zwolnienie od podatku stosuje się po złożeniu przez podatnika oświadczenia o wysokości jego przychodu z tego tytułu, osiągniętego od początku danego roku podatkowego,"

w pkt 5:
w lit. b) wyrazy "Zrzeszenia Studentów Polskich, Związku Harcerstwa Polskiego, Związku Młodzieży Wiejskiej i Związku Socjalistycznej Młodzieży Polskiej" zastępuje się wyrazami "zrzeszeń studenckich i innych organizacji młodzieżowych",
w lit. c) wyrazy "na rzecz jednostek gospodarki uspołecznionej" skreśla się,
lit. f) skreśla się,
pkt 9 otrzymuje brzmienie:

"9) z tytułu udziału w posiedzeniach, otrzymywane przez osoby:

a) wykonujące czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych lub obywatelskich, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 3 ustawy,

b) biorące udział w komisjach powoływanych przez organy władzy i administracji państwowej,",

w pkt 10 wyrazy "nie polegających na usługowym wytwarzaniu lub przetwarzaniu" skreśla się,
po pkt 10 dodaje się pkt 11 i 12 w brzmieniu:

"11) z tytułu umów agencyjnych zawieranych przez jednostki gospodarki uspołecznionej z osobami fizycznymi na dokonywanie lub organizowanie skupu oraz pozyskiwanie i sprzedaż odpadów poużytkowych i produkcyjnych w imieniu i na rachunek tych jednostek,

12) odprawy pieniężne wypłacane na podstawie przepisów o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy.",

b)
ust. 2 skreśla się,
c)
ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Wynagrodzenia z tytułu wykonywania na rzecz jednostek gospodarki uspołecznionej pracy nakładczej są wolne od podatku od wynagrodzeń, jeżeli ustalone zasady wynagradzania osób osiągających te wynagrodzenia określają je jako wynagrodzenia netto.",

6)
w § 9:
a)
w ust. 1:
w pkt 6:
w lit. c) dodaje się wyrazy "oraz przez osoby nie będące aktorami, które czytają listy dialogowe do filmów",
w lit. d) liczbę "20" zastępuje się liczbą "50",
w pkt 10 wyrazy "Państwowego Zakładu Ubezpieczeń" zastępuje się wyrazami "zakładów ubezpieczeń",
w pkt 12 wyrazy "pkt 24-29" zastępuje się wyrazami "pkt 24-30",
b)
dodaje się ust. 2 w brzmieniu:

"2. Przez świadczenie rzeczy, o których mowa w ust. 1 pkt 3 lit. i), rozumie się sprzedaż dzieła plastycznego w postaci ostatecznej, a także projektu tego dzieła lub jego makiety oraz prace z zakresu konserwacji dzieł sztuki.";

7)
§ 10 skreśla się;
8)
w § 11 w ust. 2:
a)
pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) od wynagrodzeń ze stosunku pracy oraz z wykonywania pracy nakładczej, wypłacanych pracownikom zatrudnionym w nie uspołecznionych zakładach pracy i przez osoby fizyczne, w tym także od wynagrodzeń ze stosunku pracy, otrzymywanych z zagranicy, według stawek podatku określanych corocznie w ustawie budżetowej",

b)
pkt 3 skreśla się,
c)
w pkt 5 lit. a) otrzymuje brzmienie:

"a) za dorywcze czynności mające charakter prostych prac fizycznych, wykonywane na rzecz osób fizycznych w związku z prowadzoną przez nie działalnością gospodarczą oraz na rzecz osób prawnych",

d)
dodaje się nowy pkt 7 w brzmieniu:

"7) od przychodów osiąganych z tytułu dokonywania lub organizowania skupu oraz pozyskiwania i sprzedaży odpadów poużytkowych i produkcyjnych w imieniu i na rachunek podmiotów gospodarczych na podstawie innych umów niż umowa agencyjna - 2% każdorazowo wypłaconej sumy z tytułu należności za dostarczone odpady",

e)
dotychczasowy pkt 7 oznacza się jako pkt 8;
9)
w § 14 w ust. 1 w pkt 2 i 3 wyrazy "i osób prawnych nie będących jednostkami gospodarki uspołecznionej" skreśla się;
10)
w § 15:
a)
w ust. 3 w pkt 2 na końcu kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się wyrazy "albo deklaracje podatkowe, o których mowa w ust. 1 pkt 2,"
b)
w ust. 4 po wyrazach "wymienieni w" dodaje się wyrazy "§ 2 ust. 11 i",
c)
po ust. 4 dodaje się ust. 5 w brzmieniu:

"5. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do podatku należnego od wypłat z tytułu zakupu odpadów poużytkowych i produkcyjnych."

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i ma zastosowanie do wynagrodzeń wypłacanych po tym dniu, z wyjątkiem § 1 pkt 8, który ma zastosowanie do opodatkowania wynagrodzeń za okres od dnia 1 marca 1990 r.