Dziennik Ustaw

Dz.U.1987.6.33

| Akt jednorazowy
Wersja od: 27 lutego 1987 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 20 lutego 1987 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników indywidualnych i członków ich rodzin oraz rozporządzenie w sprawie waloryzacji świadczeń emerytalno-rentowych wypłacanych rolnikom indywidualnym i członkom ich rodzin oraz wysokości składki na Fundusz Ubezpieczenia Społecznego Rolników.

Na podstawie art. 9, art. 15 ust. 6 i 7, art. 43 ust. 3 pkt 1, art. 46, art. 47 ust. 3 i art. 61 pkt 3 ustawy z dnia 14 grudnia 1982 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników indywidualnych i członków ich rodzin (Dz. U. Nr 40, poz. 268, z 1984 r. Nr 52, poz. 269 i z 1986 r. Nr 42, poz. 202) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 28 marca 1983 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników indywidualnych i członków ich rodzin (Dz. U. Nr 21, poz. 94, Nr 62, poz. 283 i Nr 73, poz. 323, z 1985 r. Nr 13, poz. 54 i z 1986 r. Nr 2, poz. 13) wprowadza się następujące zmiany:
1) § 3 skreśla się;
2) tytuł rozdziału 2 otrzymuje brzmienie:

"Rozdział 2.

Ewidencja wartości produktów rolnych";

3) w § 5 skreśla się ust. 4 i 5;
4) § 11 otrzymuje brzmienie:

"§ 11. Lata, w których wartość sprzedanych produktów rolnych była niższa od wymaganej, jeżeli spowodowane to było klęską żywiołową, wypadkiem losowym lub innymi okolicznościami niezależnymi od rolnika, zalicza się do okresu sprzedaży produktów rolnych, od którego zależy prawo do emerytury lub renty, w wymiarze nie większym niż:

1) 5 lat - do okresu, od którego zależy prawo do emerytury,

2) 1 rok - do okresu, od którego zależy prawo do renty inwalidzkiej.";

5) § 13 otrzymuje brzmienie:

"§ 13. Obniżenie wartości przekazywanego gospodarstwa rolnego uważa się za niezależne od rolnika, jeżeli nastąpiło wskutek:

1) klęski żywiołowej lub wypadku losowego,

2) wywłaszczenia, scalenia gruntów albo innych czynności organów państwowych podjętych z urzędu,

3) nieodpłatnego przekazania na rzecz Państwa części gospodarstwa rolnego.";

6) § 21 i § 22 skreśla się;
7) § 25 otrzymuje brzmienie:

"§ 25. W rocznym planie Funduszu Ubezpieczenia Społecznego Rolników, zwanego dalej "Funduszem", określa się:

1) środki finansowe niezbędne do pokrycia wydatków określonych w art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 1982 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników indywidualnych i członków ich rodzin (Dz. U. Nr 40, poz. 268, z 1984 r. Nr 52, poz. 269 i z 1986 r. Nr 42, poz. 202), zwanej dalej "ustawą";

2) kwotę wpływów ze składek rolników niezbędną do pokrycia 1/3 wydatków, o których mowa w pkt 1,

3) wysokość dotacji z budżetu państwa niezbędnej do pokrycia wydatków Funduszu nie pokrytych ze składek rolników.";

8) po § 25 dodaje się § 25a w brzmieniu:

"§ 25a. 1. Przy ustalaniu planu Funduszu uwzględnia się stan środków z roku ubiegłego.

2. Jeżeli wpływy ze składek w roku ubiegłym były wyższe od 1/3 wydatków Funduszu, kwotę nadwyżki uwzględnia się przy wymiarze składek na rok następny.

3. Jeżeli wpływy ze składek w roku ubiegłym były niższe od 1/3 wydatków Funduszu, kwotę brakującą uwzględnia się przy wymiarze składek na rok następny.";

9) po § 26 dodaje się § 26a i § 26b w brzmieniu:

"26a. 1. Kwota wpływów ze składek rolników, o której mowa w § 25 pkt 2, jest pokrywana:

1) w 45% składkami ustalonymi od liczby osób podlegających ubezpieczeniu,

2) w 55% składkami od:

a) liczby hektarów przeliczeniowych,

b) wysokości dochodu szacunkowego z działów specjalnych, nie wchodzących w skład gospodarstw rolnych.

2. Udział kwoty składek obliczony od hektarów przeliczeniowych oraz od dochodu szacunkowego z działów specjalnych w ogólnej kwocie składek, o której mowa w ust. 1 pkt 2, określa się proporcjonalnie do liczby osób podlegających ubezpieczeniu z tytułu pracy:

1) w gospodarstwach rolnych,

2) w działach specjalnych

w stosunku do ogólnej liczby osób podlegających ubezpieczeniu w myśl ustawy.

§ 26b. 1. Wysokość rocznej składki od:

1) jednej osoby podlegającej ubezpieczeniu,

2) jednego hektara przeliczeniowego,

3) wysokości dochodu szacunkowego z działu specjalnego

oblicza się według zasad określonych w ust. 2-5.

2. Wysokość składki od jednej osoby oblicza się przez podzielenie kwoty ustalonej w myśl § 26a ust. 1 pkt 1 przez ogólną liczbę osób podlegających ubezpieczeniu społecznemu w myśl ustawy.

3. Wysokość składki od jednego hektara przeliczeniowego oblicza się przez podzielenie kwoty ustalonej w myśl § 26a ust. 1 pkt 2 lit. a) i ust. 2 przez ogólną liczbę hektarów przeliczeniowych.

4. Wysokość składki od dochodu szacunkowego z działu specjalnego oblicza się przy zastosowaniu procentu wyrażającego stosunek kwoty ustalonej w myśl § 26a ust. 1 pkt 2 lit. b) i ust. 2 do rocznej globalnej kwoty dochodu szacunkowego uzyskanego w działach specjalnych nie wchodzących w skład gospodarstw rolnych.

5. Ogólną liczbę osób podlegających ubezpieczeniu społecznemu w gospodarstwach rolnych oraz w działach specjalnych, ogólną liczbę hektarów przeliczeniowych oraz roczną globalną kwotę dochodu szacunkowego przyjmuje się według stanu z roku ubiegłego.

6. Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w terminie do dnia 31 października każdego roku ogłasza w Monitorze Polskim wysokość składek na rok następny.";

10) w § 27:
a) skreśla się ust. 1 i 5,
b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Przy wymiarze składek z działów specjalnych stosuje się odpowiednio normy dochodu szacunkowego określone w przepisach o podatku rolnym".

§  2.  W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 20 stycznia 1986 r. w sprawie waloryzacji świadczeń emerytalno-rentowych wypłacanych rolnikom indywidualnym i członkom ich rodzin oraz wysokości składki na Fundusz Ubezpieczenia Społecznego Rolników (Dz. U. Nr 2, poz. 13) wprowadza się następujące zmiany:
1) w tytule rozporządzenia skreśla się wyrazy: "oraz wysokości składki na Fundusz Ubezpieczenia Społecznego Rolników";
2) w § 1 skreśla się ust. 2;
3) w § 2:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Waloryzacji emerytur i rent inwalidzkich dokonuje się w następujący sposób:

1) podstawową wysokość emerytur i rent inwalidzkich podwyższa się, z zastrzeżeniem ust. 2a, odpowiednio do podwyższenia najniższej emerytury pracowniczej - każdorazowo z dniem podwyższenia tej emerytury,

2) kwoty stanowiące zwiększenie wysokości emerytur i rent z tytułu:

a) wartości sprzedanych produktów rolnych,

b) wartości przekazanych Państwu gruntów, sadów, krzewów owocowych i innych plantacji, lasów oraz budynków,

c) zrzeczenia się prawa do bezpłatnego korzystania z lokalu mieszkalnego i pomieszczeń gospodarczych

podwyższa się o taki procent, o jaki wzrosły ceny skupu produktów rolnych w roku poprzedzającym rok waloryzacji w stosunku do roku ubiegłego.",

b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

"2a. Podstawową wysokość emerytur i rent inwalidzkich, o której mowa w ust. 1 pkt 1, waloryzuje się w 1987 r. przez podwyższenie jej o 20%.";

c) po ust. 4 dodaje się ust. 5 w brzmieniu:

"5. Waloryzacji podlega kwota emerytury lub renty wypłacana na ostatni dzień lutego danego roku.";

4) § 10 skreśla się.
§  3.  Traci moc rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1983 r. w sprawie wysokości składki na Fundusz Ubezpieczenia Społecznego Rolników (Dz. U. Nr 73, poz. 323).
§  4.  Minister Pracy, Płac i Spraw Socjalnych ogłosi w Dzienniku Ustaw jednolity tekst rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 marca 1983 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników indywidualnych i członków ich rodzin, z uwzględnieniem zmian wynikających z przepisów ogłoszonych przed dniem wydania jednolitego tekstu i z zastosowaniem ciągłej numeracji paragrafów, ustępów i punktów.
§  5.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.