Zm.: rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów o podatku wyrównawczym. - Dz.U.1983.1.9 - OpenLEX

Zm.: rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów o podatku wyrównawczym.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1983.1.9

Akt jednorazowy
Wersja od: 18 stycznia 1983 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 10 stycznia 1983 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów o podatku wyrównawczym.

Na podstawie art. 5 ust. 5 i art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 19 grudnia 1975 r. o podatku wyrównawczym (Dz. U. z 1975 r. Nr 45, poz. 227 i z 1976 r. Nr 40, poz. 233) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 22 maja 1976 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów o podatku wyrównawczym (Dz. U. Nr 21, poz. 136) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 4 ust. 2 kwoty "400.000 zł" zastępuje się kwotami "700.000 zł",
2)
w § 12 ust. 1 pkt 1 kwotę "120.000 zł" zastępuje się kwotą "180.000 zł", a kwotę "60.000 zł" zastępuje się kwotą "90.000 zł".
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i ma zastosowanie do wynagrodzeń i przychodów osiągniętych w 1982 r.