§ 1. - Zm.: rozporządzenie w sprawie wykonania dekretu o zobowiązaniach podatkowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1952.32.225

| Akt jednorazowy
Wersja od: 21 lipca 1952 r.
§  1.
W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 7 września 1951 r. w sprawie wykonania dekretu o zobowiązaniach podatkowych (Dz. U. R. P. Nr 50, poz. 362) wprowadza się następujące zmiany:
1)
§ 50 otrzymuje brzmienie:

"§ 50. 1. Podatek gruntowy płatny jest w czterech równych ratach do dnia pierwszego marca, piętnastego maja, piętnastego września i pierwszego listopada każdego roku.

2. W przypadku wprowadzenia obowiązku wpłacania zaliczek na podatek gruntowy, kwota podatku jaka przypada po potrąceniu ustalonej zaliczki na dany rok - płatna jest w dwóch równych ratach, z których pierwsza rata płatna jest do dnia piętnastego września, a druga do dnia pierwszego listopada każdego roku.";

2)
w § 52 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

"§ 52. 1. Od zaległości należnych od podatników (płatników) gospodarki nie uspołecznionej pobiera się dodatek za zwłokę, począwszy od dnia następnego po upływie terminu płatności.

2. Od zaległości w podatku gruntowym, składkach i wkładach oszczędnościowych na fundusz B. Społecznego Funduszu Oszczędnościowego, od zaległości pieniężnych z tytułu świadczeń w naturze na niektóre cele publiczne, od zaległości z tytułu opłat elektryfikacyjnych oraz od zaległości z tytułu składek za obowiązkowe ubezpieczenie ustalone gospodarstwom rolnym na podstawie przepisów wymienionych w § 70 - dodatek za zwłokę wynosi:

1) przy zwłoce nie dłuższej niż 1 miesiąc - 5% od zaległości,

2) przy zwłoce ponad 1 miesiąc do 2 miesięcy - 10% od zaległości,

3) przy zwłoce ponad 2 miesiące do 3 miesięcy - 15% od zaległości,

4) przy zwłoce ponad 3 miesiące - 20% od zaległości."