Zm.: rozporządzenie w sprawie wykonania dekretu o stanie wojennym w zakresie gromadzenia środków pieniężnych, obrotu pieniężnego i obsługi finansowej oraz udzielania kredytów.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1982.1.8

| Akt jednorazowy
Wersja od: 21 stycznia 1982 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 18 stycznia 1982 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania dekretu o stanie wojennym w zakresie gromadzenia środków pieniężnych, obrotu pieniężnego i obsługi finansowej oraz udzielania kredytów.

Na podstawie art. 33 pkt 2 dekretu z dnia 12 grudnia 1981 r. o stanie wojennym (Dz. U. Nr 29, poz. 154) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 1981 r. w sprawie wykonania dekretu o stanie wojennym w zakresie gromadzenia środków pieniężnych, obrotu pieniężnego i obsługi finansowej oraz udzielania kredytów (Dz. U. Nr 29, poz. 162) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 3:
a)
pkt 5 otrzymuje brzmienie:

"5) w razie wyjazdu za granicę posiadacza rachunku lub członka najbliższej rodziny na podstawie wymaganego zezwolenia posiadacz rachunku walutowego może podjąć, w zależności od kraju podróży, kwotę o równowartości do 400 $ lub 300 rubli na osobę, a także środki na pokrycie niezbędnych kosztów przejazdów",

b)
dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje ust. 2 w brzmieniu:

"2. Przepisu ust. 1 pkt 2 nie stosuje się do:

1) przekazów na zakup towarów za granicą, dokonywany za pośrednictwem właściwych przedsiębiorstw handlu zagranicznego,

2) przekazów na pokrycie kosztów leczenia, na zakup leków, przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych (protezy, okulary, aparaty słuchowe itp.), literatury fachowej oraz składek z tytułu przynależności do międzynarodowych stowarzyszeń naukowych; przekazy te mogą być dokonywane na podstawie odpowiednio udokumentowanych wniosków (recepty, rachunki pro forma itp.).";

2)
§ 7 otrzymuje brzmienie:

"§ 7. Upoważnia się Ministra Finansów i Prezesa Narodowego Banku Polskiego do stopniowego znoszenia ograniczeń określonych w rozporządzeniu w miarę powstawania warunków uzasadniających podejmowanie takich działań."

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.