Zm.: rozporządzenie w sprawie wykazu substancji aktywnych, których stosowanie w środkach ochrony roślin jest zabronione.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2007.144.1009

Akt jednorazowy
Wersja od: 9 sierpnia 2007 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1
z dnia 13 lipca 2007 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu substancji aktywnych, których stosowanie w środkach ochrony roślin jest zabronione 2

Na podstawie art. 37 ust. 7 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin (Dz. U. z 2004 r. Nr 11, poz. 94, z późn. zm. 3 ) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 maja 2004 r. w sprawie wykazu substancji aktywnych, których stosowanie w środkach ochrony roślin jest zabronione (Dz. U. Nr 130, poz. 1391, z późn. zm. 4 ) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w załączniku nr 1, w wykazie substancji aktywnych, których stosowanie w środkach ochrony roślin podlega ograniczeniom, uchyla się pkt 2;
2)
w załączniku nr 2:
a)
w części I w ust. 1:
po lp. 18 dodaje się lp. 18a w brzmieniu:
18aamitraz
po lp. 37 dodaje się lp. 37a w brzmieniu:
37adichlorofen
po lp. 44 dodaje się lp. 44a w brzmieniu:
44afention
po lp. 54 dodaje się lp. 54a w brzmieniu:
54aimazametabenz
po lp. 58 dodaje się lp. 58a i 58b w brzmieniu:
58akasugamycyna
58bkrezolowy kwas
po lp. 64 dodaje się lp. 64a i 64b w brzmieniu:
64amefluidid
64bmetalaksyl
po lp. 68 dodaje się lp. 68a w brzmieniu:
68analed
po lp. 79 dodaje się lp. 79a w brzmieniu:
79apolioksyna
po lp. 102 dodaje się lp. 102a w brzmieniu:
102atriazamat
b)
część II otrzymuje brzmienie:

II. Substancje aktywne, dla których Komisja Europejska wydała decyzję w sprawie niedopuszczenia ich do stosowania w środkach ochrony roślin, oraz termin, w jakim środki ochrony roślin zawierające te substancje aktywne mogą znajdować się w obrocie

1. Związki chemiczne

Lp.Substancja aktywna zawarta w środku ochrony roślinTermin, w jakim środki ochrony roślin zawierające substancje aktywne mogą znajdować się w obrocie
18-hydroksychinolinado dnia 22 maja 2008 r.
2alachlordo dnia 18 czerwca 2008 r.
3azynofos metylowydo dnia 31 grudnia 2007 r.
4dimetenamiddo dnia 22 czerwca 2008 r.
5endosulfando dnia 31 grudnia 2007 r.
6fosalondo dnia 22 czerwca 2008 r.
7heksakonazoldo dnia 22 maja 2008 r.
8metabenzotiazurondo dnia 25 października 2007 r.
9sulfamat amonudo dnia 22 maja 2008 r.
10tetratiowęglan sodudo dnia 22 maja 2008 r.
11winchlozolinado dnia 31 grudnia 2007 r.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
1 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 131, poz. 915 oraz z 2007 r. Nr 38, poz. 244).
2 Przepisy niniejszego rozporządzenia wdrażają postanowienia:

1) decyzji Komisji 2005/864/WE z dnia 2 grudnia 2005 r. dotyczącej niewłączenia endosulfanu do załącznika I do dyrektywy Rady 91/414/EWG oraz cofnięcia zezwoleń na środki ochrony roślin zawierające tę substancję czynną (Dz. Urz. UE L 317 z 03.12.2005, s. 25) w zakresie jej art. 3 lit. b,

2) decyzji Komisji 2006/797/WE z dnia 22 listopada 2006 r. dotyczącej niewłączania sulfamatu amonu, heksakonazolu, tetratiowęglanu sodu i 8-hydroksychinoliny do załącznika I do dyrektywy Rady 91/414/EWG oraz cofnięcia zezwoleń na środki ochrony roślin zawierające te substancje czynne (Dz. Urz. UE L 324 z 23.11.2006, s. 8),

3) decyzji Komisji 2006/966/WE z dnia 18 grudnia 2006 r. dotyczącej niewłączenia alachloru do załącznika I do dyrektywy Rady 91/414/EWG oraz cofnięcia zezwoleń na środki ochrony roślin zawierające tę substancję czynną (Dz. Urz. UE L 397 z 30.12.2006, s. 28),

4) decyzji Komisji 2006/1009/WE z dnia 22 grudnia 2006 r. dotyczącej niewłączenia dimetenamidu do załącznika I do dyrektywy Rady 91/414/EWG oraz cofnięcia zezwoleń na środki ochrony roślin zawierające tę substancję czynną (Dz. Urz. UE L 379 z 28.12.2006, s. 125),

5) decyzji Komisji 2006/1010/WE z dnia 22 grudnia 2006 r. dotyczącej niewłączania fosalonu do załącznika I do dyrektywy Rady 91/414/EWG oraz cofnięcia zezwoleń na środki ochrony roślin zawierające tę substancję (Dz. Urz. UE L 379 z 28.12.2006, s. 127).

3 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 173, poz. 1808 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 163, poz. 1362, z 2006 r. Nr 92, poz. 639, Nr 170, poz. 1217 i Nr 171, poz. 1225 oraz z 2007 r. Nr 80, poz. 541.
4 Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 254, poz. 2553, z 2005 r. Nr 139, poz. 1169 i Nr 230, poz. 1959 oraz z 2006 r. Nr 127, poz. 891, Nr 135, poz. 956 i Nr 227, poz. 1662.