Dziennik Ustaw

Dz.U.2014.633

| Akt jednorazowy
Wersja od: 19 maja 2014 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 5 maja 2014 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu środków publicznych niezaliczanych do środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 6 ustawy o finansach publicznych

Na podstawie art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2010 r. w sprawie wykazu środków publicznych niezaliczanych do środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 6 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2014 r. poz. 126) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 1:
a) w ust. 1 w pkt 9 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 10 i 11 w brzmieniu:

"10) środki pochodzące z Europejskiej Agencji Chemikaliów, przekazywane jako wynagrodzenie na rzecz właściwych organów państw członkowskich Unii Europejskiej za pracę sprawozdawcy i współsprawozdawcy oraz za wszelkie inne wsparcie o charakterze naukowym i technicznym związane z oceną substancji chemicznych;

11) środki pochodzące z grantu Komisji Europejskiej, przeznaczone na realizację działań określonych w Programie Współpracy Policyjnej w ramach Partnerstwa Wschodniego - projekt pod nazwą "Eastern Partnership Police Cooperation Programme".",

b) w ust. 2 w pkt 9 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 10 i 11 w brzmieniu:

"10) Biuro do spraw Substancji Chemicznych zapewniające realizację zadań właściwego organu państwa członkowskiego Unii Europejskiej - w przypadku środków wymienionych w pkt 10;

11) Ministerstwo Spraw Wewnętrznych oraz Fundacja "Fundusz Współpracy" będące koordynatorami projektu, o którym mowa w ust. 1 pkt 11, oraz inne podmioty występujące w umowach związanych z realizacją tego projektu, zawartych przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych bądź Fundację "Fundusz Współpracy" jako strony - w przypadku środków wymienionych w pkt 11.";

2) w § 2:
a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) kwalifikowalności wydatków projektów finansowanych ze środków, o których mowa w pkt 1, 4, 5, 9 oraz 11;",

b) pkt 4 otrzymuje brzmienie:

"4) przeznaczonym na realizację zadania finansowanego ze środków, o których mowa w pkt 6, 8 oraz 10;".

§  2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.