Zm.: rozporządzenie w sprawie wykazu przedsięwzięć Euro 2012.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2012.514

Akt jednorazowy
Wersja od: 14 maja 2012 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 26 kwietnia 2012 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu przedsięwzięć Euro 2012

Na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o przygotowaniu finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012 (Dz. U. z 2010 r. Nr 26, poz. 133 i Nr 127, poz. 857 oraz z 2012 r. poz. 441) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie wykazu przedsięwzięć Euro 2012 (Dz. U. z 2010 r. Nr 8, poz. 52 oraz z 2011 r. Nr 6, poz. 20) w załączniku wprowadza się następujące zmiany:
1)
lp. 4 otrzymuje brzmienie:
"4Budowa stadionu przy AL Śląskiej 1Wrocław"
2)
uchyla się lp. 17a;
3)
po lp. 18 dodaje się lp. 18a w brzmieniu:
"18aRewitalizacja i modernizacja połączenia kolejowego do stadionu w Gdańsku wraz z budową nowego peronu przy torze nr 500 linii kolejowej nr 249Gdańsk"
4)
uchyla się lp. 25, lp. 33 i lp. 35;
5)
lp. 37 otrzymuje brzmienie:
"37Budowa odcinka linii kolejowej od stacji Modlin do Mazowieckiego Portu Lotniczego (MPL) Warszawa/Modlin oraz budowa stacji kolejowej Mazowiecki Port Lotniczy (MPL) Warszawa/ModlinModlin"
6)
lp. 45 otrzymuje brzmienie:
"45ITS - Inteligentne Systemy TransportowePoznań"
7)
uchyla się lp. 46, lp. 51 i lp. 53;
8)
po lp. 55 dodaje się lp. 55a w brzmieniu:
"55aOrganizacja i zarządzanie Oficjalną Strefą Kibica UEFA EURO 2012 w PoznaniuPoznań"
9)
uchyla się lp. 67;
10)
lp. 69 otrzymuje brzmienie:
"69Inteligentny System Transportu "ITS Wrocław" - etap IWrocław"
11)
uchyla się lp. 75, lp. 77, lp. 83, lp. 95, lp. 96, lp. 99, lp. 100, lp. 102, lp. 107, lp. 109, lp. 111, lp. 112, lp. 120, lp. 123, lp. 127-130, lp. 131a i lp. 135.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.