Zm.: rozporządzenie w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1970.10.86

Akt jednorazowy
Wersja od: 30 kwietnia 1970 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 15 kwietnia 1970 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym.

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 2 lipca 1958 r. o nauce zawodu, przyuczaniu do określonej pracy i warunkach zatrudniania młodocianych w zakładach pracy oraz o wstępnym stażu pracy (Dz. U. z 1958 r. Nr 45, poz. 226 i z 1961 r. Nr 32, poz. 160) w porozumieniu z Centralną Radą Związków Zawodowych zarządza się, co następuje:
W wykazie prac wzbronionych młodocianym, stanowiącym załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 września 1958 r. w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym (Dz. U. Nr 64, poz. 312 i Nr 71, poz. 355) w dziale XX Prace wzbronione w przemyśle gastronomicznym i hotelowym oraz w domach wczasowych - pkt 207 otrzymuje brzmienie:

"207. Obsługa konsumentów w zakładach gastronomicznych, w których podawane są napoje alkoholowe, z wyjątkiem uczniów i absolwentów szkół zawodowych, którzy pod kierunkiem nauczyciela lub opiekuna i w ramach programu nauczania lub odbywania wstępnego stażu pracy mogą odbywać praktykę w zakładach kategorii I i "S" w godzinach od 7 do 17, a w innych zakładach w godzinach od 7 do 15, pod warunkiem niepodawania przez nich napojów alkoholowych."

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.