Zm.: rozporządzenie w sprawie wykazu prac wzbronionych kobietom.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2002.127.1092

Akt jednorazowy
Wersja od: 10 sierpnia 2002 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 30 lipca 2002 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu prac wzbronionych kobietom.

Na podstawie art. 176 Kodeksu pracy zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10 września 1996 r. w sprawie wykazu prac wzbronionych kobietom (Dz. U. Nr 114, poz. 545) wprowadza się następujące zmiany:
1)
tytuł rozporządzenia otrzymuje brzmienie:

"w sprawie wykazu prac szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet.";

2)
§ 1 otrzymuje brzmienie:

"§ 1. Wykaz prac szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet określa załącznik do rozporządzenia.";

3)
w załączniku do rozporządzenia:
a)
tytuł załącznika otrzymuje brzmienie:

"Wykaz prac szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet",

b)
część III "Prace w hałasie i drganiach" otrzymuje brzmienie:

"III. Prace w hałasie i drganiach

Dla kobiet w ciąży:

1) prace w warunkach narażenia na hałas, którego:

a) poziom ekspozycji odniesiony do 8-godzinnego dobowego lub do przeciętnego tygodniowego, określonego w Kodeksie pracy, wymiaru czasu pracy przekracza wartość 65 dB,

b) szczytowy poziom dźwięku C przekracza wartość 130 dB,

c) maksymalny poziom dźwięku A przekracza wartość 110 dB,

2) prace w warunkach narażenia na hałas infradźwiękowy, którego:

a) równoważny poziom ciśnienia akustycznego skorygowany charakterystyką częstotliwościową G, odniesiony do 8-godzinnego dobowego lub przeciętnego tygodniowego, określonego w Kodeksie pracy, wymiaru czasu pracy przekracza wartość 86 dB,

b) szczytowy nieskorygowany poziom ciśnienia akustycznego przekracza wartość 135 dB,

3) prace w warunkach narażenia na hałas ultradźwiękowy, którego:

a) równoważne poziomy ciśnienia akustycznego w pasmach tercjowych o częstotliwościach środkowych od 10 kHz do 40 kHz, odniesione do 8-godzinnego dobowego lub do przeciętnego tygodniowego, określonego w Kodeksie pracy, wymiaru czasu pracy,

b) maksymalne poziomy ciśnienia akustycznego w pasmach tercjowych o częstotliwościowych środkowych od 10 kHz do 40 kHz

- przekraczają wartości podane w tabeli:

Częstotliwość środkowa pasm tercjowych (kHz)Równoważny poziom ciśnienia akustycznego odniesiony do 8-godzinnego dobowego lub do przeciętnego tygodniowego, określonego w Kodeksie pracy, wymiaru czasu pracy (dB)Maksymalny poziom ciśnienia akustycznego (dB)
10; 12,5; 1677100
2087110
25102125
31,5; 40107130

4) prace w warunkach narażenia na drgania działające na organizm przez kończyny górne, których:

a) wartość sumy wektorowej skutecznych, ważonych częstotliwościowo przyśpieszeń drgań wyznaczonych dla trzech składowych kierunkowych X, Y, Z, przy 8-godzinnym działaniu drgań na organizm, przekracza 1 m/s2,

b) maksymalna wartość sumy wektorowej skutecznych, ważonych częstotliwościowo przyśpieszeń drgań wyznaczonych dla trzech składowych kierunkowych X, Y, Z, dla ekspozycji trwających 30 minut i krótszych, przekracza 4 m/s2,

5) wszystkie prace w warunkach narażenia na drgania o ogólnym oddziaływaniu na organizm człowieka.",

c)
w części IV "Prace narażające na działanie pól elektromagnetycznych, promieniowania jonizującego i nadfioletowego oraz prace przy monitorach ekranowych":
-
w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) prace w warunkach narażenia na promieniowanie jonizujące określonych w przepisach prawa atomowego,",

-
ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Dla kobiet karmiących piersią - prace w warunkach narażenia na promieniowanie jonizujące określonych w przepisach prawa atomowego.",

d)
w części I "Prace związane z wysiłkiem fizycznym i transportem ciężarów oraz wymuszoną pozycją ciała" w ust. 7, w części II "Prace w mikroklimacie zimnym, gorącym i zmiennym" w zdaniu wstępnym, w części VI "Prace w podwyższonym lub obniżonym ciśnieniu" w zdaniu wstępnym, w części VII "Prace w kontakcie ze szkodliwymi czynnikami biologicznymi" w zdaniu wstępnym, w części VIII "Prace w narażeniu na działanie szkodliwych substancji chemicznych" w zdaniu wstępnym, w części IX "Prace grożące ciężkimi urazami fizycznymi i psychicznymi" w zdaniu wstępnym wyrazy "Kobietom w ciąży i w okresie karmienia" zastępuje się wyrazami "Dla kobiet w ciąży lub karmiących piersią",
e)
w części IV "Prace narażające na działanie pól elektromagnetycznych, promieniowania jonizującego i nadfioletowego oraz prace przy monitorach ekranowych" w ust. 1 i w części V "Prace pod ziemią poniżej poziomu gruntu i na wysokości" w ust. 2 wyrazy "Kobietom w ciąży" zastępuje się wyrazami "Dla kobiet w ciąży".
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia.