§ 1. - Zm.: rozporządzenie w sprawie wykazu podmiotów uprawnionych do zakupu produktów leczniczych weterynaryjnych w hurtowniach farmaceutycznych produktów leczniczych weterynaryjnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2004.35.321

Akt jednorazowy
Wersja od: 5 marca 2004 r.
§  1.
W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 grudnia 2002 r. w sprawie wykazu podmiotów uprawnionych do zakupu produktów leczniczych weterynaryjnych w hurtowniach farmaceutycznych produktów leczniczych weterynaryjnych (Dz. U. z 2003 r. Nr 4, poz. 42) w § 1:
1)
w ust. 1 dodaje się pkt 11 w brzmieniu:

"11) wytwórcy pasz leczniczych.";

2)
ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Uprawnienie do zakupu:

1) produktów leczniczych weterynaryjnych wydawanych bez recepty lekarza weterynarii - przysługuje podmiotom, o których mowa w ust. 1 pkt 4-8;

2) premiksów leczniczych stosowanych do produkcji pasz leczniczych, na podstawie zamówienia wystawionego przez mieszalnię pasz leczniczych potwierdzonego przez właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii - przysługuje wytwórcom pasz leczniczych.".