Zm.: rozporządzenie w sprawie wykazu instytucji upowszechniania kultury o znaczeniu ogólnokrajowym.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1985.59.304

Akt jednorazowy
Wersja od: 27 grudnia 1985 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KULTURY I SZTUKI
z dnia 20 grudnia 1985 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu instytucji upowszechniania kultury o znaczeniu ogólnokrajowym.

Na podstawie art. 41 ustawy z dnia 26 kwietnia 1984 r. o upowszechnianiu kultury oraz o prawach i obowiązkach pracowników upowszechniania kultury (Dz. U. Nr 26, poz. 129) zarządza się, co następuje:
W załączniku do rozporządzenia Ministra Kultury i Sztuki z dnia 25 lipca 1984 r. w sprawie wykazu instytucji upowszechniania kultury o znaczeniu ogólnokrajowym (Dz. U. Nr 39, poz. 208) wprowadza się następujące zmiany:
1)
pkt 9 otrzymuje brzmienie:

"9. Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku.",

2)
dodaje się pkt 32 w brzmieniu:

"32. Filmoteka Polska".

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.