Zm.: rozporządzenie w sprawie wykazu gwarantów i poręczycieli uprawnionych do udzielania gwarancji lub poręczeń składanych jako... - Dz.U.2007.159.1120 - OpenLEX

Zm.: rozporządzenie w sprawie wykazu gwarantów i poręczycieli uprawnionych do udzielania gwarancji lub poręczeń składanych jako zabezpieczenie wykonania zobowiązań podatkowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2007.159.1120

Akt jednorazowy
Wersja od: 3 września 2007 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW1)
z dnia 24 sierpnia 2007 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu gwarantów i poręczycieli uprawnionych do udzielania gwarancji lub poręczeń składanych jako zabezpieczenie wykonania zobowiązań podatkowych

Na podstawie art. 33e § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 23 sierpnia 2005 r. w sprawie wykazu gwarantów i poręczycieli uprawnionych do udzielania gwarancji lub poręczeń składanych jako zabezpieczenie wykonania zobowiązań podatkowych (Dz. U. Nr 165, poz. 1375 oraz z 2006 r. Nr 144, poz. 1047) w załączniku wprowadza się następujące zmiany:
1)
w części I. Banki i oddziały instytucji kredytowych:
a)
uchyla się poz. 19 i 21,
b)
poz. 37 otrzymuje brzmienie:

"37. INVEST-BANK S.A.",

c)
poz. 48 otrzymuje brzmienie:

"48. Societe Generale Spółka Akcyjna Oddział w Polsce",

d)
poz. 50 otrzymuje brzmienie:

"50. Sygma Banque Societe Anonyme (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce",

e)
poz. 59 otrzymuje brzmienie:

"59. BNP Paribas S.A. Oddział w Polsce",

f)
dodaje się poz. 64-73 w brzmieniu:

"64. Bank Spółdzielczy w Ciechanowie

65. Bank Spółdzielczy w Kielcach

66. Bank Spółdzielczy w Ostrowi Mazowieckiej

67. Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona "la Caixa" (Kasa Oszczędności) Oddział w Polsce

68. Calyon S.A. Oddział w Polsce

69. Danske Bank A/S Spółka Akcyjna Oddział w Polsce

70. Dexia Kommunalkredit Bank Polska S.A.

71. NobleBank S.A.

72. RCI Bank Polska S.A.

73. Skandinaviska Enskilda Banken AB (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce";

2)
w części II. Zakłady ubezpieczeń:
a)
poz. 6 otrzymuje brzmienie:

"6. AXA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. w Warszawie",

b)
poz. 10 otrzymuje brzmienie:

"10. HDI - Gerling Polska Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. w Warszawie",

c)
poz. 11 otrzymuje brzmienie:

"11. HDI Asekuracja Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. w Warszawie",

d)
dodaje się poz. 29 w brzmieniu:

"29. BRE Ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. w Warszawie".

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
______

1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 131, poz. 908 i Nr 169, poz. 1204).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 85, poz. 727, Nr 86, poz. 732 i Nr 143, poz. 1199, z 2006 r. Nr 66, poz. 470, Nr 104, poz. 708, Nr 143, poz. 1031, Nr 217, poz. 1590 i Nr 225, poz. 1635 oraz z 2007 r. Nr 112, poz. 769 i Nr 120, poz. 818.