Dziennik Ustaw

Dz.U.2006.144.1047

| Akt jednorazowy
Wersja od: 11 sierpnia 2006 r.
§  1. W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 23 sierpnia 2005 r. w sprawie wykazu gwarantów i poręczycieli uprawnionych do udzielania gwarancji lub poręczeń składanych jako zabezpieczenie wykonania zobowiązań podatkowych (Dz. U. Nr 165, poz. 1375) w załączniku wprowadza się następujące zmiany:
1) w części I:
a) tytuł otrzymuje brzmienie:

"I. Banki i oddziały instytucji kredytowych",

b) poz. 10 otrzymuje brzmienie:

"10. Bank of Tokyo - Mitsubishi UFJ (Polska) S.A.",

c) uchyla się poz. 14, 17 i 25,
d) poz. 43 otrzymuje brzmienie:

"43. Bank DnB NORD Polska S.A.",

e) poz. 45 otrzymuje brzmienie:

"45. Santander Consumer Bank S.A.",

f) poz. 48 otrzymuje brzmienie:

"48. SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.A. Spółka Akcyjna Oddział w Polsce",

g) poz. 50 otrzymuje brzmienie:

"50. Sygma Banque Societe S.A. Spółka Akcyjna Oddział w Polsce",

h) uchyla się poz. 53,
i) dodaje się poz. 54-63 w brzmieniu:

"54. Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie

55. Bank Spółdzielczy w Brodnicy

56. Bank Spółdzielczy w Gliwicach

57. Bank Spółdzielczy w Katowicach

58. Bank Spółdzielczy we Wschowie

59. BNP Paribas S.A. Spółka Akcyjna Oddział w Polsce

60. Cetelem Bank S.A.

61. Dresdner Bank AG Spółka Akcyjna Oddział w Polsce

62. EFG Eurobank Ergasias S.A. Spółka Akcyjna Oddział w Polsce

63. Mikołowski Bank Spółdzielczy w Mikołowie";

2) w części II. Zakłady ubezpieczeń:
a) poz. 5 otrzymuje brzmienie:

"5. CONCORDIA POLSKA Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych w Poznaniu",

b) poz. 6 otrzymuje brzmienie:

"6. WINTERTHUR Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. w Warszawie",

c) uchyla się poz. 25.